Die sewende dag Sabbat is ingestel by die Skepping – lank voor enige volk/nasie se bestaan. Dit geld dus vir alle mense – nie net vir die Jode soos algemeen geglo word nie. Sabbatonderhouding kan jou nie red nie, net soos enige ander wetsonderhouding dit ook nie kan doen nie. Redding is slegs deur Jesus, ons Saligmaker. Ons wil aan God gehoorsaam wees OMDAT ons Hom liefhet, nie SODAT ons gered kan word nie; en daar is tien gebooie – nie net nege nie. Dit gaan nie oor ‘n DAG nie, maar wel oor GESAG!

Watter dag is die sewende dag? Enige woordeboek geskryf voor 1980 sal Saterdag identifiseer as die sewende dag. Lees egter hoe alles moontlik gedoen word om ons te help om dit te vergeet:

The first day of the week varies all over the world. In most cultures, Sunday is regarded as the first day of the week although many observe Monday as the first day of the week. According to the Bible, the Sabbath or Saturday is the last day of the week which marks Sunday as the first day of the week for many Jewish and Christian faiths, while many countries regard Monday as the first day of the week. According to the international standard ISO 8601, Monday shall be the first day of the week ending with Sunday as the seventh day of the week. Although this is the international standard, countries such as the United States still have their calendars refer to Sunday as the start of the seven-day week. http://www.timeanddate.com/calendar/days/

The International Organization for Standardization, ISO, has published a standard on how to write dates, times, and time intervals. This standard is known as ISO 8601. The text below refers to the third edition of that standard, which was published on 1 December 2004. Its title is: ISO 8601:2004, “Data elements and interchange formats Information interchange Representation of dates and times. According to ISO 8601, Monday is the first day of the week. http://www.iso.org/iso/home.html

Waarom onderhou Christene dan Sondag i.p.v. Saterdag? In Openbaring staan geskryf dat ‘die hele wêreld verwonderd agter die dier aangegaan het’. “We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.” The Converts Catechism of Catholic Doctrine (1957, p50). Hoekom sou hulle dit verander? Om te wys dat hulle meer mag en gesag het as die vorige Wetmaker – Die Skepper God. Soos genoem in die studie oor die Identifiserende Kenmerke van die Antichris, het hierdie gebeurtenis eers in 321nC plaasgevind deur Konstantyn waarna dit offisiëel bekragtig is by die Konsilie van Laodicea (363-364nC).

Sekulêre mense en sommige godsdienste beweer selfs dat die weeksdae op ‘n manier uit ‘sync’ is vanaf Jesus se tyd. Om dit te probeer bewys, is ‘n objektiewe studie by die US Observatory, die US Naval base in Washington gedoen. Planetêre en sterrekundige ‘alignment’ gebruik om uit te vind of die rotasie van planete in die verlede die dae ge-affekteer het. Hulle resultate het die volgende aangetoon: “We have had occasion to investigate the results of the works of specialists in chronology and we have never found one of them that has ever had the slightest doubt about the continuity of the weekly cycle since long before the Christian era.” Die verhouding van die sewe dae het nog nooit verander nie. Daar was wel ‘n verandering in die datum geassosieer met ‘n sekere dag wat aangepas is to die Julian kalender beindig en die Gregorian Kalender ingestel is deur Rome in 1582. “From one pope to another..the Thursday the 4th, moved to Friday the 15th”. The World almanac pp646 “By 1582, the accumulated error was estimated at 10 days. In that year, Pope Gregory XIII decreed that the day following October 4, 1582, should be called October 15, thus dropping 10 days and initiating the Gregorian Calendar.” This is the calendar we use today. The rotation of the week days were still the same, but now Monday was the first day.” Not only was the calendar day changed, but also the hour.  Midnight was changed. Throughout biblical history, the day started when you go to sleep, that is why the Sabbath starts on the Friday evening because you cannot start the Sabbath by working, you start the Sabbath by resting. So the day started with sunset and ended with sunset when a new day started

Oorsprong van Saterdag en Sondag

Waar kom die name van die week vandaan? In Engels word ons weeksdae vernoem na die ‘Saxon afgode’ – uitgesluit  Saterdag (die Sabbatdag). Die Franse noem hulle dae volgens die Roomse afgode. Maar die Saxon en Roomse gode vir dieselfde dag is dieselfde ‘tipe’ afgod.  http://www.gwydir.demon.co.uk/jo/roman/daysweek.htm.

English Saxon Title of god Roman French
Monday Mona The Moon Moon Lundi
Tuesday Tiu God of war Mars Mardi
Wednesday Woden The cunning god Mercury Mecredi
Thursday Thor Thunder god Juve Jeudi
Friday Freyja Goddess of love Venus Vendredi
Saturday God of Time Saturn Samedi
Sunday Sunne The sun Sun Dimanche

Interesant dat die Romeine geen naam aan die saxon afgode gegee het nie, maar Saterdag word eerder na verwys as ‘God of time’. “Sabbath. A Hebrew word signifying rest.. John Eadie, D.D. LL.D. A Bible Cyclopedia pp561: Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week, because it was the day on which they worshipped the sun.”

Wie het dit verander?

“The Pope has power to change times, to abrogate laws and to dispense with all things, even the precepts of Christ.” The Decretal De Translat. Espiscop. Cap bevestig. En hulle het dit gedoen, en hulle doen dit steeds. Catholic World, March 1894, pp609 verduidelik dat “She (Rome) took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday..and thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, became the Christian Sunday sacred to Jesus”.

Met verwysing na hul eie dokumentasie is dit baie duidelik dat die Roomse Kerk die dag verander het – en hulle steek dit glad nie weg nie. Dis ‘n welbekende feit.  “Sunday is our mark of authority. The Church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.Catholic Records, September 1, 1923. Dus, die katolieke sisteem sê duidelik dat indien jy Sondag erken as die dag van aanbidding, dan erken jy die outoriteit van Rome, nie net as die hoër mag nie, maar ook dat die kerk hoër gesag as die Bybel het. “The Christian Sabbath is therefore to this day the acknowledged offspring of the Catholic church, as spouse of the Holy Ghost, without a word of remonstrance from the protestant world.’ The Catholic Mirror September 23, 1893

 Nog ‘n rede hoekom hierdie dag verskuif was, was sodat sekere dinge m.b.t. die moderne dag bestaan in lyn sou wees met sekere heidense feeste. Meeste mense verstaan glad nie hoekom Paasfees nooit op dieselfde dag is nie. Kersfees is altyd op die 25ste, maar nie Paasfees nie. Hoekom? Die pous besluit elke jaar wanneer paasfees gaan wees sodat dit spesifiek in lyn kan wees met die heidense fees genaamd Ishtah. Die Ishtah hek was ontdek in antieke Babylon. Wat het hase en eiers met Paasfees te doen? Die pousdom ‘align’ ‘n heidense fees van vrugbaarheid (hase – mees vrugbare dier, eiers en hot-cross buns) oor die fees van die Kruisiging van Jesus.,

 Sommige mense glo dat ons die 1ste dag onderhou omdat Jesus daardie dag opgestaan het (en dat die apostels dit dus verander het) – dit was ook die ‘loophole’ wat deur Konstantyn gebruik is vir die 1ste Sondag-wetgewing wat hy verklaar het in 321nC. Kom ons maak doodseker deur na elke vers in die Nuwe Testament te kyk wat deur Protestante gebuik word om die Sondag-heiliging te probeer verdedig.

 Watter dag is die dag van die Here volgens die Bybel?

Openb1:10 Ek was in visioen op die dag van die Here 

Die dag van die Here word gedefinieer in

Jes 58:13 As jy jou voet terughou van die sabbat – om nie jou sake op My heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou…. Hier is GEEN verwysing na die eerste dag nie. Sekere vertalings het egter ‘n kruisverwysing by Openb 1:20 wat verkeerdelik verwys na die eerste dag. Dit is duidelik ‘n foutiewe kruisverwysing. Ons kan onsself net hierdie eenvoudige vraag afvra: wat het eerste gebeur? Die skrywe van Jesaja, of the kruisverwysings van die nuwe vertalings?

Die verse wat mense deurmekaar maak oor die EERSTE DAG:

Mark 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdalena uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het. Sê Jesus hier Hy vervang nou die Sabbatdag met ‘n ander dag? NEE

Luk 24:1 En baie vroeg in die more, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. ‘n Blote stelling.

Joh 20:1 en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl die nog donker was by die graf… Nog ‘n stelling.

Joh 20:19 En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! Hulle was bymekaar uit vrees vir die Jode – nie om ‘n aanbiddingsdag te hou nie! Hulle het op daardie stadium nog nie geweet dat die Here opgestaan het nie

Hand 20:7 Op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Die NEB sê dit was Saterdag nag – onthou dat die nuwe dag begin wanneer die son sak – daarom is ons Saterdagnag – reeds Dag 1! En daarom het hy sy rede tot middernag gerek want hy het vroeg die Sondagmore (steeds dag 1) vertrek! Paulus het egter gewag totdat die Sabbat verby was, voordat hy met hulle vergader en gespreek het. As dit so heilige dag was, sou hy nie vertrek het op reis om myle en myle te voet te stap nie. Dit konnie Sondagaand gewees het nie, want wat ons as Sondagaand beskou, is reeds dag 2! Dit lees verder: Hand 20:8,11 En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet; en nadat hy nog ‘n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek. Dit is duidelik – die eerste dag was NIE heilige nie – dit was n LOOPDAG!

Hand 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hylle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Hulle het dus ELKE DAG bymekaargekom en brood gebreek. Daar was niks spesiaals aan die eerste dag nie!

ÍKor 16:1,2 Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit (NAV… tuis opsy sit…) en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Dit sê nie hulle het ‘n erediens gehou nie, maar slegs dat hulle tuis geld opsy moes sit omdat die werksweek begin het op Dag 1!

 Het Jesus die Gebooie en die Sabbat verander?

Luk 4:16 Toe kom Hy in Nasaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Matt 5:17-19 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een tittltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Met ander woorde: jy MAG NIE PEUTER aan die Wet van die Here nie en niks daarvan sal ooit verander word totdat hemel en aarde verbygaan nie. Die hemel en aarde bestaan nog – dus bestaan die wet nog. Ek kannie help om te dink – dat as ek ‘n Leraar was – hierdie spesifieke vers, my baie bekommerd sou maak. 1Pet 2:21 Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat hulle Sy voetstappe kan navolg. Selfs as was dit waar dat die apostels dit sou waag om God se gebod te verander (wat ek beslis nie glo nie) – is dit duidelik dat ons JESUS se voorbeeld moet volg – en leef soos HY GELEEF HET. 1Joh2:6 Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het. Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie.. Psalm 89:34 Ek sal My verbond nie ontheilig nie en wat oor My lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hoekom sal Hy Sy Eie Wet verander? Dit maak nie sin nie? Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar My gebooie.

1Joh 2:4 Hy wat sê: Ek ken Hom en Sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie. (Gespreek deur die Apostel van liefde!) 1Joh 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons Sy gebooie bewaar; en Sy gebooie is nie swaar nie. 1Joh 2:6 Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.

Het Jesus se kruisdood die Sabbat verander? Leef ons nou net onder genade?

Toe Jesus in die graf gelê en gerus het, was die sabbatgebod steeds geheilig.  In Matt 24:20 praat Jesus oor die toekoms wanneer Hy sê: En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Dit verwys na die tydperk 70NC.

 Kol2:16, 17 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie… wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.

Watter wet is teen die kruis gespyker? (verwys na die spesifieke studie hieroor). God se Wet of die Seremoniële Wette? Die seremoniële wet, het ook sabbatte gehad. Daarwas verskeie feeste en elkeen was ‘n sabbat wat op enige dag kon plaasvind soos bepaal deur die maankalender, maar dit was NIE die SEWENDE DAG SABBAT VAN GOD NIE.

  • Geen gebod in die Tien Gebooie verwys na ‘spys en drank’nie.
  • Geen gebod in die Tien Gebooie verwys na nuwe mane nie.
  • Die sabbatte is in die meervoud en is in al die goeie vertalings in kleinletters en in meervoud geskryf.
  • Die KJV verwys daarna as ‘a sabbath’ NIE ‘the Sabbath’
  • Dis duidelik dat daar hier na seremoniële wette verwys word.

Al die seremoniele wette wys op dit was Jesus sou doen – ons hoef nie meer ‘n lam te slag nie, want Jesus DIE LAM, het reeds die prys betaal. Daarom net voor vers 16, lees vers 14: Hy het die skuldbewys met sy eiese teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. Al die seremoniele wette (met hulle sabbatte) het gewys op Christus – en is in Hom vervul. Daarom hoef ons dit nie meer te onderhou nie. God se sewende dag Sabbat is ingestel in Eden en het terugverwys na die skepping en is ‘n TEKEN van Sy eienaarskap oor Sy Skepping. Dit het voor sonde bestaan. Die plegtigheids-sabbatte was gekoppel aan die Heiligdomsdienste (skaduwee-diens) en het vooruit gewys na die verlossing. Dis duidelik dat die seremoniële sabbatte aan die kruis vasgespyker is.

Het die dissipels/apostels (Paulus) die Wet verander?

Wat Paulus betref – dit was nie slegs vir die Jode dat Hy op die Sabbat gespreek het nie en die feit dat hy op ander dae lering gegee het, is geen bewys dat hy die Sabbat nie meer onderhou het nie. Hand 18:4 En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Hand 13:42,44 En toe die Jode uit die sinagoge gaa, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek wou word.. En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Duidelik het Paulus vir Jode sowel as heidene die Sabbat onderhou.

Wat sê die Protestante Geskrifte oor die verandering?

Uit die volgende stellings is dit baie duidelik dat die Protestantste wêreld nog altyd die waarheid geweet het – maar die verandering is vir hulle net te moeilik om te maak

 Episkopaal: Is daar enige opdrag in die Nuwe Testament om die weeklikse rusdag van Saterdag tot Sondag te verander? NEE. Manual of Christian Doctrine, bl 127

Ons het ‘n verandering gemaak van die sewende dag na die eerste dag, van Saterdag na Sondag, op die gesag van die een heilige Katolieke en Apostoliese kerk van Christus. Why we keep Sunday, bl 28.

Wat sê  die Lutherane: Die onderhouding van die Here se dag (Sondag) is nie gebaseer op die gebod van God nie, maar op die gesag van die kerk. The Augsburg Confession in: Catholic Sabbath Manual, deel 2, afd 10.

Wat sê die Presbiteriane?n Verandering van die dag wat onderhou moet word van die laaste dag van die week tot die eerste – daar is GEEN rekord, geen duidelike bevel, wat die verandering magtig nie. NL Rice, The Christian Sabbath, bl 60

Wat sê die Metodiste: Neem die saak van Sondag… daar is GEEN teks wat Christene beveel om daardie dag te hou, of om die Joodse Sabbat oor te dra na daardie dag toe nie. H.F. Rall, Christian Advocate, Julie 2, 1942.

Wat sê die Kongregasionalis: Dit is geheel en al duidelik dat hoe onbuigsaam of vroom ons Sondag ook al ondeerhou, ons steeds nie die Sabbat hou nie… Daar is nie ‘n enkele sin in die Nuwe Testament wat voorgee dat ons enige straf verdien deur die vermeende heiligheid van Sondag te verbreek nie. Dr RW Dale, The Ten Commandments, bl 100, 101.

Anglikane?: Baie mense dink dat die Sondag die Sabbat is, maar nie in die Nuwe Testament of in die vroeë kerk is daar enigiets wat voorstel dat ons die reg het om die onderhouding van sewende dag van die week na die eerste oor te dra nie. Die Sabbat was en is Saterdag en nie Sondag nie… Rev Lionel Beere, Church and People, Sep 1st, 1947

Baptiste?: Daar was en is ‘n gebod om die Sabbatdag te heilig, maar daardie Sabbatdag was nie Sondag nie.. Daar is geen bewyse in die Skrif dat daar ‘n verandering in die Sabbatinstelling was, van die sewende dag tot die eerste dag van die week nie. Dr Edward T. Hiscox, (skrywer van die Baptist Manual), New York Ministers Conference, Nov 13, 1893.

Verdere uitdagings van die Katolieke kerk wat se rol hier sentraal is.

Sondag is ‘n Katolieke instelling en sy aanspraak op onderhouding kan slegs op die basis van Katolieke beginsels verdedig word.. Van die Skrif se begin tot sy einde is daar geen gedeelte wat die oorplasing van die weeklikse erediens van die laaste dag van die week tot die eerste magtig nie. Catholic Press (Sydney) Augusutus 25, 1900

Jy kan die Bybel van Genesis tot Openbaring deursoek en jy sal nie ‘n enkele reëltjie vind wat die heiligmaking van Sondag magtig nie. Die Skrif handhaaf die godsdienstige onderhouding van Saterdag.  James Cardinal Gibbons in The Faith of Our Fathers, p89

 Die Christen Sabbat is daarom tot vandag toe die erkende produk van die Katolieke kerk as huweliksmaat van die Heilige Gees, sonder ‘n woord van teenstribbeling van die Protestantse wêreld. The Catholic Mirror, September 23, 1893.

As Protestante die Bybel sou volg, sou hulle God op die Sabbatdag aanbid. Deur Sondag te hou, gehoorsaam hulle ‘n wet van die Katolieke Kerk. Albert Smith, Chancellor of the Archiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter dated February 10, 1920.

 Nie die Skepper van die heelal nie, in Genesis2:1-3, maar die Katolieke Kerk kan aanspraak maak op die eer dat daar aan die mens elke sewe dae ‘n verposing van sy werk gegee is. S.C. Mosna, Storia della Domenica, 1969, pp 366

 Redelikheid en gesonde verstand eis die aanvaarding van een of die ander van die twee alternatiewe: of Protestantisme en die heiliging van Saterdag, of Katolissisme en die heiliging van Sondag. Kompromis is onmoontlik. The Catholic Mirror, Desember 23, 1893.

 Sondag is nie op Skrif gegrond nie, maar op tradisie en is duidelik ‘n Katolieke instelling. Catholic Record, Sep 18,, 1893.

 Sondagwetgewing

Through the seat of the Antichrist, satan is driving the whole world towards sun-worship. This comes all the way from Vatican II: “Any effort is to be made to make Sunday a rest day. Moreover, any endeavour that seeks to make Sunday a genuine day of joy and rest from work, should be encouraged. Celebrate the Eucharist every Sunday, from the very outset of their Christian formation, Sunday should be presented to them as the primordial feast day, on which, assembled together, they are to hear the Word of God and take part in the Pachal Mystery.” Documents of Vatican II, p117. On the 30th May 2005, The Citizen had this article: “Back to basics for Catholics Pope XVI made a back-to-basics appeal to Roman catholics yesterday, urging pilgrims at a giant open-air mass to reject runaway consumerism and secularism and called for Sunday to be kept holy.” When the Protestants moved away from tradition, it took the Catholics 500 years to bring them back to the point of signing declarations with the Catholic church today.

Daar is baie meer as net hierdie volgende drie ‘links’:

Pope demands respect for Sundays: (CNN http://www.bbc.uk/2/hi/europe/6986053.stm)

The Catholic Church enforces Sunday Law in Europe (July 23, 2008) www.presentruth.com/2008/07/catholic-church-enforces-sunday-law-in-europe/

– ‘Sunday Shopping Banned in Croatia abcNews (15th of July 2008)

http://abcnews.go.com/international/wireStory?id=5378375

Shopping on Sunday banned in France http://www.thelocal.fr/20131006/sunday-shopping-ban-splits-france

 

Vra jouself …… HOEKOM??

Leave a Reply