Mal 3:6 Want Ek, die Here, het nie verander nie.
Jes 8:20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.

 Wat gebeur met ons siel en gees wanneer ons doodgaan?

Gen 2:7 En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die Woord sê: stof + Asem = WORD ‘n lewende siel = LEWE (Daar staan nie dat die mens onsterflikheid ontvang het nie, maar ‘n lewende siel gewórd het). ‘Asem’ is dus nie ‘n ‘onsterflike siel’ nie, maar die lewensenergie, wat van God kom.  Gen 35:18 Die oorspronklike Hebreeuse woord vir siel is ‘nephesh’ (H5314 Strong’s) – ‘n primitiewe woord wat beteken ‘om asem te haal’. Gees of ‘Ruach’ beteken ‘wind/asem’ wat die ‘asem’ is wat ons van God ontvang (God gee ons die asem om asem te haal en dus lewendig te wees). Indien God die asem (lewensenergie) van lewende wesens wegneem, keer hulle weer terug tot stof (die elemente van die aarde) waaruit hulle gemaak is. (Net vir interessantheid – iets uit my  boek: Indien jy jou liggaam in sy basiese bestandele kon opbreek, sou jy sien dat jou liggaam uit basiesslegs 20 verskillende bestandele saamgestel is; en elkeen van daardie bestandele kom in die STOF van die aarde voor![i]) Die ‘lewe’ of ‘lewensenergie’ het nie ‘n identiteit op sy eie nie, maar vorm saam met die liggaam ‘n lewende wese. Die siel gaan dus nêrens heen met die dood nie, maar raak slegs ‘aan die slaap’. Ons gees (asem) gaan terug na God wie dit gegee het. (Byv: ‘n gloeilamp (siel) is nie ‘n lig (mens) sonder die kragbron (asem/gees van God) nie. Wanneer die gees na God terugkeer, is die siel aan die slaap (sonder asem/gees/krag – tot Jesus weer die gees aan hom gee by Sy wederkoms).  Die siel stel die hele person voor, in liggaam en lewensasem, terwyl die dood die hele menslike wese laat verdwyn. Pred 12: 5-7 ‘want die mens gaan na sy ewige huis en die rouklaers sal op die straat rondgaan. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Adam en Eva het voorwaardelike onsterflikheid ontvang. Solank hulle God se gebod sou gehoorsaam, sou hulle bly lewe. Maar sodra hulle sondig, moes hulle sterwe. 1Joh 3:4 Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid Definisie van sonde: Om God se wet te ignoreer, ontken of te oortree. Ese 18:4, 20 Kyk, al die siele is Myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun – hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe. Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood. Daar is geen teks in die Bybel wat na ‘n onsterflike deel van die menslike wese verwys nie. Slegs God alleen besit onsterflikheid en slegs Hy gee dit aan die wat deur die geloof, Jesus Christus as Verlosser aanneem en gehoorsaam. I Tim 6:15&16 die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewig krag. Amen.

Die Bybel noem dit die slaap van die dood (dus ‘n onbewuste, nie-kognitiewe toestand): Hand 7:59-60, 11:11 Lasarus, ons vriend slaap. (24) Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Joh 14:12 so lê die mens daar sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie. IKon 17:22 en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Ps 88:11-12 Kan U aan die dooies ‘n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle U loof? Sela Kan U goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering? (146:4) Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Pred 3:20 Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Let op dat dit nie óns is wat húlle nagedagtenis vergeet nie, maar wel húlle wat óns vergeet omdat hulle geen nagedagtenis in die dood het nie. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. (10) Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie. Net soos mens nie weet dat jy slaap terwyl jy slaap nie, maar eers as jy wakker word besef dat jy geslaap het, net so is dit met die dood – jy weet nie jy’s dood totdat Jesus jou weer opwek en jy besef dat jy dood was nie…dus is dit ‘tydsgewys’ dieselfde soos om jou te knip (dood) en weer oop te maak (opwekking) – eerste gedagte sal wees JESUS! Iemand wat slaap is dus onbewus van tyd, omstandighede en enigiets wat om hom gebeur – so ook in die dood. Hy wat dood is, rus van sy lewe op aarde. ‘n Persoon wat na ‘n lang siekbed gesterf het, is bevry van daardie verskriklike lyding wat hy moes deurmaak toe hy nog gelewe het. Die dood is ‘n genade rusplek. Nog een van die Pousdom se misleidings is dat die gestorwe se ‘onsterflike siel’ in die vagevuur is. Deur genoegsame middele (aflate ens.) aan die Kerk (Pousdom) te gee, laat die priester na gelang van die BEDRAG, die ‘siel’ stuk vir stuk vry, totdat hy na die hemel vlieg en die kerk homself genoegsaam verryk het!

Is daar al mense in die hemel?

Jes 26:19 U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon!. I Thess 4:13-17 maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Kor 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. (22-23) Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Joh 5:28-29 Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die men swat in die hemel is. Hand 2:34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie..13:36 Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. I Tim 6: 13-16 Ek gebied jou…..dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie..

Wat van diere?

Pred 3:19-21 Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: Hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander en hulle almal het dieselfde asem (ruach) en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; Want alles is tevergeefs Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde? Ek dink dis duidelik genoeg ☺

 Goed wat ons deurmekaar maak

Die 3 Ou Testamentiese figure (Enoch Heb 11:5 & Gen 5:24); (Elija II Kon 2:11-17) en (Moses Rom 5:14, Deut 34:4-7 en Judas 9) was opgeneem as ‘n voorbeeld en ‘n aanmoediging vir God se mense dat daar werklik ‘n belonging wag op die gelowiges. Hulle verlossing was afhanklik van die komende Verlosser se werk. Die laaste groep mense (wat opgewek is met Christus se opstanding en saam met Hom opgevaar het na die hemel volgens Matt 27:51-53 en Efe 4:8) is trofeë van Christus (die eerste vrugte) se werklike oorwinning oor sonde en die dood. Maar God se mense in die algemeen wag op die groot finale opstanding met Christus se tweede koms. Net soos Enog en Elia die Ou Testamentiese tipe was van verlossing sonder om te sterf, sal die generasie gelowiges wat nog lewendig is met die tweede koms, verlos word sonder om te sterf (antitipe) (I Tess 4). Moses was die Ou Testamentiese tipe van gelowiges wat reeds gesterf het, maar opgewek sal word deur Christus (antitype) (I Tess 4).

Is daar ‘n geheime wegraping?

Hierdie idee het deur kerke gefilter en is ook ge-inspireer deur die ‘Left Behind’ reeks geskryf deur Tim Le Hay en Jenkins. Regdeur die geskiedenis het God van ons verwag om deur beproewing te gaan, maar Hy het beloof om ons nooit te verlaat nie. Die leer van ‘n wegraping het 3 spesifieke probleme:

  • Die skep die idee van ‘n ‘tweede-kans-doktrine’
  • God sal Homself weerspreek omdat Sy mense nou vir die eerste keer in die geskiedenis vervolging en geweld sal ‘vryspring’
  • Dit weerspreek die Woord omdat die regverdiges geneem (vernietig) word en die onregverdiges agter bly (oorleef) – sien onderstaande tekste ter verduideliking

Hoekom is dit so populêr? Waar kom dit vandaan? Die Jesuitiese orde (R.P. Jesuit Rouquette, op.cit. pp440) het tot stand gekom op 15 Augustus, 1534 deur die Spanjaard, Ignatius Loyola en is onderskryf deur Pous Paul III op September 27, 1540. Die res van hierdie verduideliking is beskikbaar in die studie genaamd: Die verwarrende leerstellings van Preterisme en Futurisme waarin die wegraping gefundeer is en wat totaal on-Bybels is.

Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees (dus nie geheimsinnig nie!)

Gaan ons weggeraap word voor die aanvang van die groot verdrukking?

Al die tekste wat gebruik word om die wegraping to probeer verduidelik, verwys na Christus se weerkoms (EEN gebeurtenis). Die wegraping stel onder andere voor dat die antichris eers sy verskyning kan maak nadat die kerk weggeraap is. II The 2:1 ..met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie…Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf,   Matt 24:27-29 En dadelik na die verdrukking (verwys na die 1260 jaar van pouslike oorheersing: 538nC-1798nC) van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie ….(1780 – ‘A Wonderful dark day of May 19, 1780 = sonsverduistering n- dus REEDS VERBY)  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. (31) en Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke Hand 14: 22 Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

 Matt 24:39 & Luk 17:34-37 Dit is krities dat die oorspronklike vertaling volgends die KJV hier verstaan en gebruikk word m.b.t. tot die volgende woorde:

Taken (KJV) is verkeerdelik vertaal in die Afrikaanse ’33 vertaling as ‘aangeneem’ of ‘saamgeneem’ (NLV) [wat verkeerdelik ‘n positiewe konnotasie het]. ‘Left’ (KJV) is ook verkeerd vertaal as ‘verlaat’ (33) en ‘agtergelaat’ (NLV). ‘taken in die Bybel word vereenselwig met vernietiging!

Op daardie dag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem/saamgeneem (geneem/taken) en die ander verlaat/agtergelaat (gelaat/left) word…(37) En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Met ander woorde, hulle wat ‘geneem’ is, gaan dood (want daar bly ‘n liggaam oor) – hulle slaan onmiddellik dood neer met die heerlikheid van Jesus se verskyning – die regverdiges wat ‘gelaat’ is, bly lewendig oor, word in ‘n oogwink verander en word saam met Jesus opgeneem in die hemel. Daar is niemand oor om die liggame te begrawe nie, daarom die aasvoëls. Jer 25:33 En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

Ter bevestiging, lees Matt 13:24-30 en die verduideliking in verse 36-43 en 49-50 (24-29) Die koninkryk van die hemele is soos ‘n  man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymerkaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. (30) Laat altwee (gelowiges & ongelowiges, m.a.w. die gelowiges is NIE weggeraap) saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: maak eers die onkruid (ongelowiges) bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring (gelowiges) bymekaar in my skuur. (36-43) Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai is die Seun van die mens en die saailand is die wêreld. Die goeie saad – dit is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die Bose en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. (49-50) So sal dit dan wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Dit is dus duidelik dat Jesus se koms na die groot verdrukking plaasvind, dat die hel nog nie bestaan nie en dat gelowiges steeds op aarde is tydens die plae – gelowiges gaan dus nie die verdrukking ‘vryspring’ d.m.v. ‘n wegraping nie, maar God het belowe dat Hy ons nooit sal verlaat nie en ons sal beskerm volgens Matt 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. Openb 18:4 ‘Gaan uit haar uit my volk, (uit valse sisteme van aanbidding) sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.  Openb 14:12-13 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.(twee bene – geloof in Jesus en die 10 gebooie) ..salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle. Jesus kom net nog een maal en dit is duidelik na die verdrukking aan die einde van die tyd. Dit is ook ons keuse of ons wil deel hê aan die plae deur ongehoorsaamheid aan God of nie. Openb 15:8 ..en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

 So hoe werk die volgorde en waar pas die 1000 jaar vrederyk in – is dit op aarde?

Joh 5:28,29 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, Sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe (eerste opstanding), en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling (tweede opstanding). Openb 2:11 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die Bybel maak dit duidelik dat ‘n duisend jaar verloop tussen hierdie twee opstandings.

Die Bybel noem nêrens dat ons tydens die 1000 jaar vrederyk saam Christus op aarde gaan regeer nie – dis net nog een van die groot verskeidenheid variasies wat met die on-Bybelse wegrapings-hipotese te doen het. Die Bybelse volgorde is soos volg:

  • Die antichris maak eers sy verskyning volgens II Thes 2:3 want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, (geen wegraping – waarom waarsku God ons in elke geval met soveel detail oor die Antichris en hoe om hom te identifiseer as ons in elk geval nie hier sou wees nie?)
  • Met Christus se wederkoms, is daar ‘n vernietiging wat plaasvind volgens Matt 24, Luk 17 & II Pet 3:10 – 13 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en Godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens Sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Jer 4:23 – 27 Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Ek het gekyk en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was ‘n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Want so sê die Here: Die hele land sal ‘n wildernis word, alhoewel Ek daar geen einde aan sal maak nie. Openb 19:17-18, 21 en ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisedend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal vrymense sowel as slawe klein sowel as groot. En die ander is gedood met die sward wat uit die mond gaan van hom wop die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees. (Ook in Luk 17 en Matt 24:28) Matt 13:24 soos vroeër genoem beskryf ook hierdie volgorde. Eers die vernietiging van die ongelowiges! maak eers die onkruid (ongelowiges) bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring (gelowiges) bymekaar in my skuur. (Die ‘helse’ verbranding vind later plaas – na die 1000 jaar vrederyk.) Wat hier beskryf word, is die eerste dood!
  • Die gelowiges gaan saam met Jesus hemel toe volgens I Thess 4:13-17.en die 1000 jaar vrederyk begin. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug en so sal ons altyd by die Here wees.Open 20 (uittreksels – slegs Openb 20 praat van die vrederyk) En hy het die draak gegryp – die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word. Satan kan nie fisies met boeie gebind word nie want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste in die lug. Hoe is hy dan gebind? Op daardie stadium is satan op aarde. Die gelowiges is saam met Christus in die hemel. Die res van die mense op aarde is vernietig. Daar is niemand oor nie. Wat is satan se doel? Om mense te verlei soos in Openb 20:3 Nou is daar nie meer mense oor om te mislei nie. Dus is hy ten opsigte van ‘misleiding’ gebind. Hy kan nie meer doen wat hy wil– om die nasies te mislei nie. Dit word bo hom verseël (hy kan nie hemel toe gaan nie) en op die aarde bestaan niemand meer nie. Hierdie ‘binding’strek vir ‘n 1000 jaar lank. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. Hierdie mense is in die hemel. Hulle is nie op die aarde nie, want satan is op die aarde. Ons assisteer met die oordeel van die ongelowiges deur saam met Jesus die ‘rekord van sonde’ te ondersoek – in Sy groot liefde verseker God dat daar geen twyfel by ons gelaat gaan word aangaande God se regverdige oordeel nie. Die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Die ander dode verwys na die ongelowiges en ‘dit is die eerste opstanding’ verwys na die gelowiges wat uit die grafte opgestaan het met Christus se wederkoms – en wat dus ook nou in die hemel is en as konings regeer. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
  • Satan word ontbind. En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Die ‘ander dode’ (dui op al die goddeloses vanaf Kain tot die laaste onboetvaardige sondaar) herlewe op hierdie selfde tyd volgens vers 5. Dus, satan se ontbinding is juis die feit dat daar weer mense is om te verlei. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die God en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Openb 21 gee meer detail oor wat hier gebeur. Die nuwe Jerusalem daal uit die hemel neer en die heiliges wat op die trone gesit het (gelowiges) is in die stad – die stad kom af aarde toe en hulle word aangeval – vuur kom uit die hemel God vernietig almal buite die stad. Daardie vernietiging IS DIE HEL – dit is die TWEEDE DOOD waarvan niemand en niks terugkom nie, selfs die eerste dood sal daarmee vernietig word.

 Nadat ons dus elke liewe vers wat die Bybel oor die 1000 vrederyk het, gelees het, is dit duidelik dat daar geen 1000 jaar vrederyk op aarde is waar mense sal wees nie. Die wegraping is ‘n teenoorgestelde leer van dit wat die Woord vir ons leer. Wat is die basis van ons geloof? Is dit wat die predikant sê, of wat ek in ‘n boek gelees of in ‘n fliek gesien het? Of is die basis van ons geloof, dit wat ons leer in die Woord van God? Daar is nie ‘n ander keuse nie. Die Bybel en net die Bybel alleen. Enige iets buiten dit en wat nie daarmee ooreenstem nie, is misleiding.

 Die Bybel oor die hel wat nog nie bestaan nie

Wys ‘n ewig brandende hel na ‘n liefdevolle God? God wil sonde en alle aspekte daarvan uit die heelal verwyder – vir altyd! As daar ‘n ewigbrandende hel is, hoe kan die heelal volkome skoon van sonde wees? Sal God toelaat dat satan aktief en lewendig bly om Hom dalk weer uit te daag, dalk selfs nog ‘n rebellie te begin? Nee, satan en sy gevalle engele (demone) en sonde en almal geassosieerd daarme, moet vir ewig vernietig word. Omdat sonde en die gevolge daarvan die volle gang gegaan en geopenbaar is met verloop van die aarde se geskiedenis, sal sonde nie ‘n tweede keer opkom nie! Niks konstruktiefs kan met as gedoen word nie. As simboliseer die voltooiing en afskakeling van die sisteem van sonde.

Psalm 73: 3 & 12-17 Want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. (12) Kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom! (17)totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. (dit verwys na die as onder die altar – wat verwys na die uit-einde van die ongelowiges).

II Pet 2:9 die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Jud 7 soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle….as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. (Daar het niks van Sodom en Gomora oorgebly nie – net as – en al het hulle die ‘straf van die ewige vuur ondergaan’, brand hulle nie meer nie!!, daarom is dit nie die straf wat vir ewig duur nie, maar die effek van die straf. Met ander woorde, daar is geen manier om van daar af terug te keer nie. Nog verse wat bevestig: Ps 37:20 Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die prag van die weivelde; hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Oba 16 hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Eseg 28:18-19 daarom het Ek ‘n vuur uit jou (satan) binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.; en jy sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie Jes 5:24 Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam inmekaarsak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe. Jes 65:17 Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. .Mal 4:1-3 Want kyk, die dag kom en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die Here van die leërskare.  Sien ook die kruisverwysing (33 vertaling/KJV) na Openbaring 18:9-10, 14 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Nah 1:9 Hy maak daar ‘n einde aan; die benoudheid sal nie twee maal opkom nie. Hierdie vuur IS die hel – dus is die hel ‘n GEBEURTENIS, nie ‘n PLEK wat vir ewig bestaan nie.

Background and history of the secret ruptureidea

Why is this idea so popular – where does it come from? The Jesuit order (R.P. Jesuit Rouquette, op.cit.p440) Founded August 15, 1534 by the Spaniard, Ignatius Loyola and sanctioned by Pope Paul III, September 27, 1540. Loyola wanted the order to be the champions of catholic unity. He set up a system whereby the reformers who had broken away (Protestants) could be brought back. In the Jesuit Catechism is says: What if the holy Scriptures command one thing and the Pope another contrary to it? “The Holy Scriptures must be thrown aside(What is the Pope? “He is the Vicar of Christ, King of Kings and Lord of Lords and there is but one Judgment-Seat belonging to God and the Pope.!!!! Roy Livesey, 1998 Understanding the New Age: World government and World Religion (Chichester, England: New Wine Press, p104).

These Jesuits are from satan himself. They are run by satanic influences. Francisci Riberae (Jesuit priest and doctor of theology 1537-1591) came up with an idea of throwing the antichrist into the future. In his commentary, Ribera believed that the rapture would occur 45 days before the end of the 3.5 year tribulation period..this was the first time the second coming was split into two separate comings, one for the church and then one at the end of the age with the raptured church returning with Christ in wrath. This was the Birth of the Pre-tribulation Doctrine in the 1800’s. Manuel de Lacunza (1731-1801), a Jesuit Priest, claimed to be a converted Jew under the alias of ‘Rabbi Ben Ezra’ and wrote a book: ‘The coming of messiah in glory and majesty.’ In that book he theorized that the church would be raptured (taken up to be with the Lord) some 45 days before the real return of Jesus to the earth. Jesuits hides within systems (under cover) and spread poison. Lacunza wrote his manuscript in Spanish and it was published in 1812 under a pseudo-name Juan Josafa [Rabbi] Ben-Ezra. By doing so, his book would more easily be accepted by Protestantism. This proved true as it was placed on Rome’s Index of prohibited books, which only made it sought out even more by the Protestants. The futurism of Ribera never posed a positive threat to the Protestants for 3 centuries. It was virtually confined to the roman church. But early in the 19th century, it sprang forth with vehemence and latched on to Protestants of the Established Church of England. What happened? Lacunza’s book would have a dramatic influence on Edward Irvind and his formation of the Pre-tribulation Doctrine. It most likely influenced Irvine to add another coming of Christ to the one described in Scripture.

Dave Mac Pherson in ‘The Incredible Coverup’: ‘Edward Irvind is the acknowledged forerunner of both the Pentecostal and charismatic movements. He pastured the large Chalcedonian chapel in London with over 1000 members and eventually accepted the one-man antichrist idea of Ribera, yet he went a step further. Somewhere around 1830, Edward Irvind began to teach the unique idea of a two-phase return of Christ, the first phase being a secret rapture prior to the rise of the antichrist. Where he got this idea is a matter of much dispute. It is believed that Irvind accepted it as a result of a prophetic revelation given to a young Scottish girl named Margaret McDonald. Her revelation was first published in Robert Norton’s Memoirs of James and George Macdonald, Port Glasgow (1840), pp171-176. Norton published it again in The Restoration of apostles and prophets; in the Catholic Apostolic church (1861), pp15 – 18. Today, he’s acknowledged as the father of the Pentecostal and the Charismatic churches. He founded the catholic apostolic church, and then eventually the New Apostolic Church. So Irvind bases his doctrines on the Jesuits as well as a so called revelation received by a 15 year old girl – and comes up with the idea of restoration of apostles and prophets… Irvind translated (Jesuit) Lacunza’s work from Spanish into English in 1827 with the title ‘Preliminary Discourse to the Work of Ben Ezra – Coming of Messiah in Glory and Majesty.’ Robert Caringola in (Seventy weeks : The Historical Alternative, p 6) ‘The futuristic school of Bible prophecy came from the Roman Catholic church, specifically her Jesuit theologians. It is a matter for deep regret that those who hold and advocate the Futurist system at the present day, Protestants as they are for the most part, are thus really playing into the hands of Rome, and helping to screen the papacy from detection as the antichrist.” Tim LeHay is fiction – an idea, just a novel. Alcasar came up with the idea of the antichrist should become part of history at the time of Nero – to get the ‘heat’ of the papacy).

In summary, where does the rapture doctrine come from? – the Jesuit Francisco Ribera. This satanic doctrine is carried further by De Lacunza who hides – then to Edward Irving – Pentecostal and Charismatic churches. They are hiding the antichrist system without even knowing it. What’s in it for satan? Some people believe that they’ve experienced heaven (tunnel, light etc). Whose implanting that vision – God or satan? If it strengthened their relationship with God – it was from God. God will only give that vision if you are going to heaven. If not – it’s from satan. Satan is preparing for this rapture. Angels can manifest as humans – they can disappear. This resultant confusion, hatred, jealousy will cause Christianity to wobble and fall. We know from the Word that the second coming of Christ cannot be disputed. However, there are plans for the secret rapture as well as for the coming of Christ.

Look up H.A.A.R.P. (High Frequency Auroral Research Program). It is located and owned by the US Airforce property and jointly managed by their research lab and the Office of Naval Research. This station was chosen to take advantage of specific ionosperic features found in limited geographic regions of the world. (www.alaska.faa.gov/at.notices.haarp.htm). They are able to ‘bounce’ something out into space, it comes back and reflects (US patent number 4 686 605: HAARP). Jerry E Smith in “HAARP: the ultimate weapon of the conspiracy: Holographic images from the sky – new world order planners can possibly take over the world by projecting holographic images into the sky while beaming thoughts directly into our heads, telling us to accept the new ‘god’ of their design.”

It will be used to create an illusion of the secret rapture and the coming of Christ. The new agers are behind these plans. David Spangler (New Ager) in ’82: “I have learned that the new age movement has devoted a great deal of research and attention to the use of holographic images. These are 3-dimensional images created in space by use of laser beams. Laser beam projectors had been installed for use on top of the Cathedral of st. John the Divine, Episcopal in New York City. (www.cuttingedge.org/news/n2101.cfm). I talked to lighting experts to see what laser beam projectors are capable of and I was told they can be beamed onto telecommunications satellites. The New Agers have several of these at their disposal. When the lasers bounce from the satellite back to earth, the light rays can be bent in such a manner as to appear that flames are coming from the sky. These satellites can also be used to project a 3-dimensional holographic image viewable by up to one third of the earth’s population. There is even technology to make the image speak in the language of the areas to which is beamed.” (Hidden Dangers of the Rainbow pp24, published in 1983).

 

New agers are quoted as saying ‘belief sometimes needs a physical crutch..Various commentators have suggested that “even during the Exodus itself, the semi-legendary Cloud of the Presence may, like the equally-legendary pillar of fire and smoke which accompanied the long march, have been some kind of technological phenomenon. Certainly, therefore, the use of such special effects should not be ruled out on this occasion (appearance of antichrist) (New Age leader Peter Lemesurier, The Armageddon Script’, pp236). New Age author David Spangler (part of UN): “Lying signs and wonders accompanying the appearance of the New Age Christ are technologically feasible.’ It’s going to drive confusion into Christianity – they believe it not because it’s in the Bible, but because their pastors are preaching it to them.

Rev 1:7 ‘and every eye will see him’

Matt 24:27 ‘lighting from the east to the west’ (not a1/3rd – everyone!!)

This is not going to be anything secret – it will be with power and glory.

Acts 1:11. ‘This same Jesus….will come in the way you have seen Him going into heaven.

2 Thes 2:8 ‘and the lawless one will be revealed whom the Lord shall consume with the breath of His mouth and shall destroy with the brightness of His coming..

Jer 25:33 ‘And the slain of the Lord shall be at that day from the one end of the earth even unto the other.they shall not be lamented, neither gathered, nor buried; they shall be dung upon the ground.’

[i] World of Creation.

Leave a Reply