Die verwarrende lerings van Futurisme en Preterisme

Wie is die JESUïETE?
Op die 15de Augustus, 1534, het die Spanjaard; Ignatius Loyola die Jesuïetiese Orde tot stand gebring – ook bekend as The Society of Jesus. Dit is gestig met die volle goedkeuring van die destydse Pous Paul III, op September, 27, 1540. Loyola wou graag hê dat hierdie orde die Champions of Catholic Unity sou wees. Hier is ‘n sinoptiese weergawe van hulle verklaring (uiterste eed van induksie): Their Extreme oath of induction states: “I (name) in the presence of [a whole list of names], declare and swear that his holiness, the pope is Christ’s vice-regent and is the true and holy head of the Catholic or Universal Church throughout the earth. I will help and assist and advise and do my utmost to extirpate the heretical Protestants or Liberal doctrines and to destroy all their pretended powers, legal or otherwise. I do further promise and declare, that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth and that I will spare neither sex, age, nor condition and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics; rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’ heads against the wall, in order to annihilate forever their execrable race.”
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/jesuit_extreme_oath_of_induction.htm

Klink dit vir jou na ‘n ‘Society of Jesus’? Hulle enkele doel is die vernietiging van Protestantisme en die vereniging van ALLE kerke onder een kerk – die kerk van Rome met die pous as hoof.

Mark Woodman (God’s Final Call): When you can’t beat them, join them, making them (the Protestants), think that you’re part of them. Commutatively, they work together – they take thesis and create anti-thesis = synthesis (order out of chaos). Peter-Hans Kolvenbach is the man who pulls the strings. He is the ‘boss’ of the Jesuits – the one pulling the strings, with even more power than the pope. The Vatican Empire, Nino Lo Belio, New York: Trident Press, 196 pp78: “The Pope’s confessor, an ordinary priest, must be a Jesuit: he must visit the Vatican once a week at a fixed time, and he alone may absolve the pope of his sins.” Hierarchy: the ordinary member confesses to the priest who confesses to the bishop who confesses his since to the archbishop who confesses his sins to the cardinal, who confesses his sins to the pope. Who does the pope confess to? A normal Jesuit priest – so the Jesuit general is way higher than the pope. But you won’t find out much information on Kolvenbach, as this is a secret order that infiltrates all elements of humanity, manipulating it to the gains of Rome. Leo H Lehmann, 1942 in American Historian Behind the Dictators, New York, Agora Publishing Co, 1942 pp26: “Its [the Jesuit Order’s] objective was and is still, to destroy the effects of the Reformation and to re-establish the Holy Roman Empire of the German Nation.” The focus of the Jesuit movement includes certain governmental powers, but more precisely, to rip out the heart of the Protestants. The head of the inquisition (whilst pope John Paul II was pope), was a certain cardinal who is now Pope Benedict.but more precisely, to rip out the heart of the Protestants. The head of the inquisition (whilst pope John Paul II was pope), was a certain cardinal who is no other than Pope Benedict.

Teen daardie agtergrond, kan ons voortgaan om die volgende twee leerstellings te ondersoek wat vandag in alle Protestantse Kerke geleer word: Futurisme, en Preterisme – albei hierdie leerstellings is ontwikkel deur die Jesuïete en deur dit te verkondig, word die hart en kern-beginsels van Daniël 2, 7 en 8 asook die hele Openbaring vernietig. Die doel daarvan is om die illusie te skep dat die antichris nog nie hier is nie en die onderliggende hoofdoel is die VERNIETIGING van Protestantisme en die VERENIGING van ALLE kerke en denominasies onder een banier: die Roomse Kerk. Die Roomse kerk leer nie net dat redding slegs deur ‘haar’ kan geskied nie, maar eis ook ouerskap oor al die ander godsdienste: “Other churches are no sisters of ours”, the Vatican insists (The Independent, September 5, 2000). “It must be always clear that the one, holy, catholic and apostolic universal church is not the sister, but the mother of all the churches.” (Cardinal Ratzinger, April 9, 2000). Dit word herhaal in 2005 wanneer die Pous die Wêreld Raad van Kerke inlig dat die ekumeniese bewing (die vereniging van alle kerke), ‘n prioriteit moet wees. – Die problem is – hierdie ‘vereniging’ is ‘n vereniging onder misleiding; onder ‘n valse sisteem van aanbidding! Wat sê ons Protestantse kerke daarvan? Kyk gerus na die volgende paragraaf geneem uit die Kerkbode (13/03/2013) Pastrorale brief aan alle gemeentes in die NG Kerk Ons is dankbaar vir die nuwe lewe wat op ekumeniese gebied in die NG Kerk bot. Ons neem later vanjaar ons plek by die All Africa Conference of Churches in, en die proses om ons lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke te herstel, vorder uitstekend. Ons is verbind aan die eenheidsprossese in die familie van NG Kerke en is die Here diep dankbaar oor die deurbrake wat daar reeds is. http://kerkbode.co.za/pastorale-brief-aan-alle-gemeentes-in-die-ng-kerk/

FUTURISME
Terwyl die Hervormers met hul Historiese Metode van Bybelvertolking die pouslike stelsel duidelik geidentifiseer het as die Antichris, het die Roomse Kerk inderhaas ‘n ander teorie van Bybelvertolking ontwikkel om die klad op die Pousdom as Antichris te probeer verwyder. Francisco Ribera (1537-1591) was ‘n Jesuïetiese priester en het die Futuristiese metode van Bybelvertolking ontwikkel wat bestaan uit. Kortliks bestaan dit daaruit dat die eerste paar hoofstukke van die ‘Apocalyps’ van toepassing is op heidense Rome en die res is beperk tot ‘n toekomstige periode van 3 ½ letterlike jare, onmiddellik voor Christus se tweede koms (http://biblelight.net/antichrist.htm):
· Die Antichris, Babilon en ‘n herboude Tempel in Jerusalem moet aan die einde van die Christelike Era gesoekk word – net voor die koms van Jesus
· Die Antichris is ‘n Bonatuurlike, enkele person – nie ‘n godsdienstige mag, sisteem of koninkryk nie
· Die Antichris sal Jesus misken as die Messias, terwyl hy voorgee om God te wees en die Jode hom as die Messias sal aanvaar wat sou kom
· Hy sal die tempel in Jerusalem herbou en die wêreld in slegs 3 ½ jaar oorwin (Dan 9:24-27 se laaste week)
· Die 1000 Jaar vredeyryk van Openbaring 20 is simbolies en onbepaald en word beskou as die Christelike Era tussen die tyd van die Apostelsen die Antichris wat net voor die Wederkoms van Jesus verskyn.

Hiermee saam het gevolg die verwarrende leer van die wegraping (wat in meer besonderhede bespreek word onder die studie: Die dood, die hel en die wegrapiing.) Daar is baie variasies maar die basis is dat Christus onsigbaar sal verskyn waarna sekere gebeure sal volg:
· Gereddes verdwyn geheimsinnig en spring die 7 jaar verdrukking vry (hierdie week is verkeerdelik afgesonder vanaf Daniel 9:24-27 en in die toekoms geplaas).
· Ongereddes beleef chaos
· Hierna begin die 7 jaar verdukking waaruit verskeie sieninge voortspruit:
o Of 3 ½ jaar verdrukking en 3 ½ jaar vrede
o Of kerk is 7 jaar in hemel
o Of gelowiges word vir 3 ½ jaar in die hemel ‘opgelei’ deur Christus en dan weer vir 3 ½ jaar as evangeliste na die aarde teruggestuur om die heidene voor te berei vir Jesus se DERDE koms (onBybels)
o Of 7 wegrapings, 1 elke jaar vir 7. Die wat deel in die eerste, is die naaste aan Jesus
o Vir alle heidene is daar dus ‘n ‘tweede kans’ vir bekering
o Alle inligting vir die Geheime wegraping kom deur visioene, drome en ‘vreemde tale of stemme’.

Meeste leraars wat die wegraping ondersteun, stem saam oor die volgende:
· Die groot verdrukking kom eers na die Gehemeime wegraping van die kerk
· Daarna sal die Antichris verskyn en die wereld oorwin
· Dan eers sal die Joodse volk tot bekering kom
· Dan saldie ongereddes ‘n tweede kans kry tot redding
· Dan kom die einde en die wederkoms

Die lering van die wegraping in meeste Protestantse kerke, is dus gefundeer in Futurisme

PRETERISME
Die pousdom het gedurende die tyd nog ‘n teorie die lig laat sien. Preterisme sou die minste aftrekking verkry onder die vroeë Protestante, maar die eerste wat aangeneem word deur die moderne Protestante. Luis de Alcazar (1554 – 1613) het die Spaanse Jesuïet ‘n teenoorgestelde siening van Futurisme die lig laat sien:
· Die Antichris is die Heidense Romeinse Ryk wat die Tempel in 70nC vernietig het; óf
· Die verteenwoordig die val van die Heidense Romeinse Ryk in 410nC (net voor pouslike Rome) – so hiervolgens is dit ‘beslis nie’ die pousdom nie
· Alle profesieë dui op die Jode, Apostels en Heidense Romeinse Ryk
· Slegs die 1000 jaar van Opbenb 20 dui op die Roomse Katolieke Kerk se heerskappy van vrede wat vir ewig as die Nuwe Jerusalem sal heers!!!!!!!!

WHITBYANISME – POSTMILLINIALISME
Omtrent 100 jaar na die verskyning van hierdie twee teorieë, vind daar ‘n opskudding plaas binne Protestantisme met bg teorie waar ‘n 1000 jaar van Vrede die Wederkoms voorafgaan
· Die Antichris (Pousdom) en die Turke sal omvergewerp moet word, want hulle is stuikelblokke in die bekering van die Jode
· Die stingting van ‘n Joodse staat en die bekering van die Jode tot die Christelike geloof, sal die Kerk ‘n bloeityd van 1000 jaar laat beleef (dus 1000 jaar van vrede op aarde – ONBYBELS)
· Die 1ste opstanding is ‘n geestelike komsvan Jesus deur die uitstorting van die Heilige Gees. Alle volke sal tot bekering kom en vrede sal op aarde heers voor die Wederkoms
· Satan sal gedurende hierdie simboliese 1000 jaar van Kerlike voorspoed op aarde gebind wees.
· Christus bly in die hemel, geskei van die Kerk vir die 1000 jaar – ONBYBELS. Daarna kom Hy met Sy derde koms om op aarde te regeer.

Feitlik alle Pinkster Denominasies aanvaar Futurisme en die Geheieme wegrapingsteorie – en dis duidelik dat die leerstellings daarvan in die Antichris self gesetel is. Hoe ‘aanloklik’ die idee van ‘n wegraping ook al klink – dit is nie Bybels nie en word in ‘n aparte studie verduidelik genaamd: Die dood, hel, wegraping en 1000 jaar vrederyk

Leave a Reply