Die woord “millennium” verskyn nie in die Bybel as sulks nie, maar dit beteken letterlik ’n periode van eenduisend jaar. Die woord is afgelei van die Latynse woord “mille“ (eenduisend) en “annus” (jaar) en is deur Bybelgeleerdes gebruik om te verwys na die eenduisend jaar periode wat deur Johannes in Openbaring 20:4 genoem word waartydens die heiliges saam met Christus sal regeer. Daar word ses maal verwys na die periode van ‘n “duisend jaar lank” in Openbaring 20:1-7 en die gebeure rondom hierdie periode moet noukeurig ontleed word ten einde dit in die regte perspektief te plaas.

Moderne teologiese neigings plaas groot klem op die millennium en vir die meeste persone is dit die langverwagte tydperk van vrede wat teweeggebring word deur die binding van Satan en die heerskappy van Christus. Die verskeie sienings verskil egter rondom die detail van hierdie gebeure. Huidige konsepte kan as volg opgesom word:

  1. 1) Amillennialisme

Hierdie siening laat nie toe vir ’n spesifieke periode van ’n duisend jaar heerskappy nie, maar pas die periode toe op die hele tydperk van die kerkgeskiedenis. Die periode loop ten einde met die skepping van die nuwe aarde. Die Ou Testamentiese profesieë wat van toepassing is op die koninkryk, het betrekking op Christus se heerskappy in die kerk.  Hierdie siening word deur die Rooms-Katolieke Kerk en sommige konserwatiewe Protestantse groepe gehuldig.

  1. 2) Postmillennialisme

Hierdie siening verklaar dat die koninkryk ’n huidige realiteit is, want Christus heers in Sy kerk. Dit propageer ook die siening dat alle nasies tot Christus bekeer sal word voor Sy wederkoms. Die periode voor Sy wederkoms sal vreedsaam word en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word. Aan die einde van die millennium sal daar ’n tydperk van afvalligheid en beproewing wees wat veroorsaak sal word deur die heerskappy van die antichris. Dan keer Christus terug en daar is ’n enkele opstanding van beide die regverdiges sowel as die goddeloses. Die opstanding van die regverdiges, oftewel die eerste opstanding van Openbaring 20, is, volgens hierdie siening, gelykstaande aan die nuwe geboorte en nie letterlik nie.  Beide die Lutheran Augsburg Confession en die Puritan Westminster Confession onderskryf hierdie siening.

  1. 3) Premillennialisme
  1. a) Dispensasionele Premillennialisme

Hierdie siening laat toe vir twee opstandings van die dode, dié van die regverdiges voor die millennium en dié van die goddeloses na die millennium. Maar dispensasionaliste glo ook in ’n geheime wegraping voor die beproewing en verklaar dat die millenniale koninkryk sy vervulling in die Joodse volk moet bereik. Volgens hierdie siening moet Palestina aan die Joodse volk teruggegee word, die tempel moet herbou word en die offerstelsel moet weer ingestel word.

Hierdie interpretasie het tot gevolg dat baie van Jesus se leringe uitgedien is met betrekking tot die kerk. Al die waarskuwings wat aan die kerk gegee is rakende die tyd van benoudheid voor die wederkoms van Christus word nou van toepassing slegs op die Jode. Inderwaarheid geld die hele Matthéüs 24 en Lukas 21 dan slegs ten opsigte van die Jode aangesien “die evangelie van die koninkryk” dan slegs na die Jode moet verwys. Selfs die Onse Vader se “laat U koninkryk kom” het dan betrekking slegs op die Jode aangesien hierdie koninkryk slegs op hulle van toepassing is. As dit inderdaad so is, dan het dit tot gevolg dat feitlik al die Bybelse profesieë wat betrekking het op die wederkoms van Christus en die opstel van Sy koninkryk, geen betekenis vir die Christen inhou nie.

Paulus het die evangelie van die koninkryk aan die Jode sowel as die heidene gepredik (Handelinge 20:25; 28:23, 31) en beide Matthéüs 24 en Lukas 21 het betrekking op die kerk. Dit is verrassend dat uit die hele diskoers, pas dispensasionaliste slegs verse 40 en 41 van Matthéüs 24 op die kerk toe, aangesien hulle glo dat daar bewys vir die geheime wegraping in hierdie verse te vinde is. Hierdie siening skep valse hoop aangesien Christene wat ’n wegraping voor die beproewing verwag, nie behoorlik voorbereid sal wees vir sodanige tyd van verdrukking nie. Te meer is die lering van ’n tweede kans vir diegene wat Christus verwerp in hierdie siening ingebou.

Dispensasionaliste glo ook in die heerskappy van die antichris gedurende ’n periode van sewe jaar na die wegraping, waartydens al die Jode Christus sal aanvaar. Paulus, in sy leringe aan die Thessalonicense, verwerp baie duidelik enige sodanige lering.  Met verwysing na die dag van die HERE, skryf hy:

Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 2 Thessalonicense 2:1-10.

Die vereniging van die broeders (vers 1) en die vernietiging van die ongeregtige (vers 8) geskied gelyktydig met die wederkoms van die HERE, nie op twee verskillende tye nie. Paulus se waarskuwing in vers 3 blyk nog steeds van toepassing te wees.

b) Historiese Premillennialisme           

Volgens hierdie siening, sal al die verlostes deur alle eeue heen op die aarde teenwoordig wees tydens die millennium. Die kerk is die Israel van God bestaande uit al die kinders van God. Die millenniale tydperk verteenwoordig die eerste duisend jaar van God se koninkryk op die aarde.

Historiese premillennialiste plaas die sluiting van die genadedeur aan die begin van die millennium en in hierdie opsig verskil hulle van die ander millennialiste. Hulle siening van ’n aardse millennium is egter teenstrydig met Bybelverse wat dui op ’n onbewoonde, verwoeste aarde gedurende hierdie periode. Boonop plaas die Skrif die millenniale oordeel in die hemel, en dit strook met Christus se belofte dat Hy vir die verlostes na wonings in die hemel sal neem wat deur Hom voorberei is. Soos in die vorige hoofstuk gesien is, word die uitverkorenes deur engele versamel en van die aarde af weggeneem om die HERE in die lug te ontmoet terwyl die goddeloses deur die glans van Sy wederkoms vernietig word.

Om al die gebeure rakende die millennium in perspektief te stel, word  ’n sorgvuldige studie van die Skrif vereis wat die premillennium, millennium en postmillennium gebeure omskryf.

Die Premillenniale Gebeure

Die groot tema van die eenduisend jaar profetiese tydperk is die oordeel. Die oordeel gee die ware feite aangaande die ontstaan van sonde. Verder sal die karakter van God en Sy handeling en optrede geregverdig word tydens die oordeel.

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. Openbaring 20:4-6.

Die verrese en weggevoerde regverdiges sal saam met Christus vir eenduisend jaar heers terwyl die res van die dode (die ongeregtiges wat gesterf het voor die wederkoms van Christus, asook die ongeregtiges wat met Sy wederkoms doodgemaak word) word nie opgewek voor die duisend jaar voleindig is nie.  Wat sal tydens hierdie duisend jaar gebeur en wat is die oordeel waarna verwys word? As Christus met Sy wederkoms die goddeloses van die regverdiges geskei het, dan het Hy hulle reeds geoordeel voordat Hy na die aarde teruggekeer het. ’n Pre-advent oordeel moes derhalwe in die hemel plaasgevind het voor Jesus teruggekeer het om Sy kinders te kom haal.

Die Pre-Advent Oordeel (Die Koms van die HERE soos ’n Dief in die Nag)

Wanneer Jesus na die aarde terugkeer, sal Hy diegene vergoed wat gehoorsaam was en die ongehoorsames vernietig.

En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Openbaring 22:12.

Hierdie vers impliseer dat die besluit rakende wie gered is en wie nie, gaan die wederkoms van Christus vooraf. Die loon van die regverdiges is die ewige lewe en die regverdige dode word met die wederkoms opgewek.

God se doel is die vernietiging van sonde wat vir ewig vanuit die heelal uitgewis moet word. Hy vernietig sonde nou in die gelowige, maar die tyd sal aanbreek dat die HERE Sy werk – “vreemd is Sy werk!” – moet doen (Jesaja 28:21) en beide die sondeplegers asook die sonde uit Sy koninkryk sal uitwis. As sonde die oortreding van die wet is, dan moet die maatstaf vir die oordeel ook die wet van God wees.

Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. 1 Johannes 3:4 (ANV).

… maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Romeine 4:15.

Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ’n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Jakobus 2:10-12.

Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Prediker 12:13-14.

Die wet van die Tien Gebooie is die maatstaf vir die oordeel. Dit word ook die wet van vryheid genoem aangesien slegs deur die onderhouding van die wet kan die slawerny van sonde uitgewis word.  ’n Alkoholis kan slegs sy verslawing ontsnap deur alkohol geheel en al te vermy. God het ’n dag vir die oordeel bepaal en Jesus Christus self sal die regter wees.

omdat Hy ’n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ’n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek. Handelinge 17:31.

Ek het in my hart gesê: God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want dáár is ’n tyd vir elke saak en vir elke werk. Prediker 3:17.

Die oordeel sal begin by die kinders van God.

Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? 1 Petrus 4:17.

Goeie vraag! As God sonde nie oorsien nie, selfs nie eens vir ‘n erkende Christen nie, hoeveel te meer in die geval van moedswillig ongehoorsames. Aangesien Christus Sy getroue volgelinge met Sy wederkoms sal vergoed, moet hierdie oordeel in die hemel plaasvind vóór Sy terugkeer.

Die Groot Versoendag in die Ou Testament dien as tipe van hierdie plegtige oordeel. (Sien ’n Advokaat vir ons Tyd.) Dit was die dag waarop die heiligdom gereinig is van die sonderekord. Net so, op die anti-tipiese Versoendag, word die hemelse heiligdom gereinig. Hierdie gebeurtenis sou plaasvind aan die einde van die 2300-dae profesie van Daniël 8, in 1844, toe die profesie ten einde geloop het. (Sien ’n Klip om Jou Hoof op te Laat Rus.) Hierdie “oordeelsdag” vind in die hemel plaas en eindig met die sluiting van die genadedeur wanneer Christus Sy werk as Middelaar beëindig en verklaar:

Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Openbaring 22:11-12.

Ná hierdie uitspraak volg die wederkoms van Christus en die beloning van die heiliges.

In Daniël 7 beskryf die profeet hierdie groot oordeelstoneel in die hemel:

Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ’n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ’n brandende vuur; ’n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tienduisend maal tienduisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.  Daniël 7:9-10.

In hierdie toneel het die gereg gaan sit en die boeke is geopen. Die boeke hier genoem, verwys na die boeke waarin die dade van diegene wat geoordeel moet word, opgeteken staan. Daar word ‘n aantal boeke in die Bybel genoem en hierdie sluit Die Boek van die Lewe, en die Gedenkboek in:

En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Openbaring 20:12.

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ’n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer. Maleági 3:16.

Daar is niks rakende ons lewens wat nie in die hemel opgeteken is nie.

Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Prediker 12:14.

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.  Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Matthéüs 12:36-37.

Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek. Exodus 32:33.

Die oordeel is ’n ernstige kwessie en aangesien die oordeel begin by die kinders van God, is dit noodsaaklik dat ons ons eie lewens in oënskou moet neem. Christus wil ons karakters verander. Hy wil vir ons harte van vlees gee in die plek van ons harte van klip. Die werk van heiliging moet dit tot stand bring terwyl ons met God saamwerk om hierdie hartsverandering teweeg te bring. Ons het niks te vrees vir die oordeel nie tensy ons weier om ons aan die heiligende krag van God te onderwerp.

Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hebreërs 12:14.

Wanneer ons geoordeel word, dan openbaar God ons karakters aan ons en tugtig Hy ons sodat ons gelouter mag word.

Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. 1 Korinthiërs 11:32.

Daniël beskryf dat wêreldgebeure voortgaan terwyl die gereg sit.

Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Daniël 7:11.

Die profeet beskryf dat Een soos die Seun van die mens met die wolke van die hemel na die Oue van Dae gekom het.

Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.” Daniël 7:13.

Hierdie koms van Christus is nie Sy wederkoms met die wolke nie, maar dis die koms van Christus na die Oue van Dae wat voor die troon van God in die hemel plaasvind. Christus se bediening as Middelaar kom tot ’n einde en Hy trek Sy koninklike kleed aan voor Sy terugkeer na die aarde as die Koning van die konings.

“En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël 7:14.

Soos dit was in die dae van Noag toe Noag en sy familie in die ark opgesluit was en die genadetyd vir die antediluviaanse wêreld ten einde geloop het, net so sal dit aan die einde van tyd ook wees. Die genadetyd vir die goddeloses het geëindig en hulle was onbewus daarvan. Vir diegene wat weier dat die heiligmakende Gees van God in hul lewens werk, sal die lewe soos normaal verloop. Hulle sou nooit die Skrif hulle gids maak nie en wanneer die tyd aanbreek vir die wederkoms van Christus, sal hulle onverhoeds betrap word. Vir hulle sal die koms van Christus soos ’n dief in die nag wees. Gelowiges word aangemoedig om die Skrif en die tekens van die tyd te bestudeer sodat daardie dag hulle nie onbehoeds sal betrap nie.

want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ’n dief in die nag. Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ’n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus… 1 Thessalonicense 5:2-9.

Ná die sluiting van die genadedeur sal die uitvoerende oordeel begin. In die vorige hoofstuk het ons die sewe laaste plae bespreek, asook die finale verlossing van die heiliges. Ons sal nou hierdie gebeure in die korrekte volgorde plaas.

Uitvoerende Oordeel

Wanneer die ondersoekende fase van die oordeel afgehandel is en die uitspraak rakende die oordeel uitgereik is (Openbaring 22:11-12), dan sal God se oordeel op die aarde uitgestort word. Hierdie is die uitvoerende fase van die oordeel.

Die eerste oordeel om op die aarde te val na die sluiting van die genadedeur is die sewe laaste plae. In Openbaring 15 is daar ’n beskrywing van die toneel in die hemel wat tydens die sluiting van die genadedeur plaasvind.

En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. Openbaring 15:5.

Die tempel is geopen. Christus se Hoëpriesterlike bediening is voltooi en die sewe engele met die sewe laaste plae word aangesê om hul skale op die aarde uit te gooi (Openbaring 16). Die plae kom en hierdie oordele word deur die engele van God as regverdig verklaar.

En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ’n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. Openbaring 16:5-7.

Die plae word uitgestort vóór die wederkoms van Christus en wéér word die beroep gedoen om gereed te wees.

Kyk, Ek kom soos ’n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Openbaring 16:15.

Slegs die geregtigheid van Christus kan ons beskerm teen die uitwerking van die plae.

“Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ’n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Psalm 91:4-8.

Die uitstorting van die plae vind plaas terwyl die regverdiges steeds op die aarde is. Hulle word beskut teen die effek van die plae, maar word nie weggeneem uit die teenwoordigheid daarvan nie. Christus se gebed is:

En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons… Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Johannes 17:11, 15.

Christus belowe beskerming, nie verwydering nie. In Openbaring 7 lees ons:

Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom… Openbaring 7:14.

Die teksvers dui aan dat die regverdiges deur die beproewing gaan, maar dat hulle aan die einde daaruit verlos sal word.

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Daniël 12:1.

Verlossing en Armageddon

Soos bespreek in die vorige hoofstuk, vind verlossing plaas tydens die uitstorting van die sewende plaag. Babilon se ondersteuningsbasis word tydens die sesde plaag weggevreet en, aangevuur deur demoniese magte, word ’n doodsdekreet uitgevaardig teen almal wat nie die dier aanbid, sy beeld of sy merk aanvaar nie. Die proklamasie van hierdie finale dekreet het tot gevolg dat God direk tussenbeide tree, en Christus keer terug om Sy kinders te verlos. Die heiliges het geen mag teen die wêreld se konfederasie nie. Dit is net Christus wat hulle kan verlos en Hy tree namens hulle op in hierdie premillenniale stryd wat Armageddon genoem word. Tydens die sewende plaag word die aardse konfederasie vernietig deur die aardbewing, die hael en die glans van Sy wederkoms (Job 38:22-23; Jesaja 28:17; Psalm 110:5-6; Jeremia 4:23-27; Jeremia 25:33-38; Sefánja 1:1-3).

Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek. Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Jesaja 24:1-5.

Die profeet Jesaja toon hier duidelik dat God regverdig is in alles wat Hy doen.  Daar is geen partydigheid nie. Daar is ook geen ruimte vir foute in terme van dit wat Christus met Sy wederkoms sal doen nie. Die aarde sal geheel en al verwoes word, maar te midde van hierdie vernietiging, belowe die HERE uitkoms:

In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie! Die HERE jou God is by jou, ’n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel. Sefánja 3:16-17.

Wat ‘n belofte! Te midde van aardbewings en hael tydens die sewende plaag, word ’n luide geroep gehoor (1 Thessalonicense 4:16) en die leërmagte van die hemel tree in.

En die HERE sal sy stem vol majesteit laat hoor en die neerdaling van sy arm laat sien, met grimmige toorn en die vlam van ’n verterende vuur, storm en stortreën en haelkorrels. Want vir die stem van die HERE sal Assur verskrik wees; met die stok sal Hy slaan, en elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die HERE op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboeryn en sitermusiek, en met ’n uitgeswaaide vegtersarm sal Hy teen hulle veg. Jesaja 30:30-32.

En in dié dag, spreek die HERE, sal Ek jou perde uit jou midde uitroei en jou strydwaens vernietig. Ook sal Ek uitroei die stede van jou land en al jou vestings afbreek. Verder sal Ek uitroei die towerye uit jou hand, en jy sal geen goëlaars meer hê nie. En Ek sal uit jou midde uitroei jou gesnede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En Ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En Ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Miga 5:9-15.

Assirië was een van die wreedste nasies waarmee Israel te doen gehad het en die verwysing na hierdie nasie dien as tipe van die wrede tugmeesters wat Christus sal vernietig met die glans van Sy wederkoms. Christus se verlostes vanuit al die eeue heen word uit die dood opgewek, die lewende regverdiges word deur die engele bymekaar gemaak en almal word saam weggevoer om die HERE in die lug te ontmoet.

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Thessalonicense 4:17.

U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ’n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk.  Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ’n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie. Jesaja 26:19-21.

Gebeure Tydens die Millennium

Satan word gebind

En ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp—die ou slang wat die duiwel en die Satan is—en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ’n kort tydjie ontbind word. Openbaring 20:1-3.

Die vernietiging van die goddeloses en die verwydering van die regverdiges vanaf die aarde laat die aarde verlate. In Openbaring 20 beskryf Johannes ’n engel wat vir Satan met ’n groot ketting bind en hom in die afgrond werp. Die term “afgrond” word in die Bybel gebruik om die graf, dood en vernietiging, en die gevangenis van demone aan te dui (Romeine 10:7; Lukas 8:31). Die term “afgrond” word ook in die Griekse Ou Testament gebruik om die ryk van die onbewoonde wêreld te beskryf waar die “onderwêreld” die “abyssos” is.

En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Génesis 1:2.

Die beskrywing van die aarde deur die profeet Jeremia na die wederkoms van Christus is ’n paslike beskrywing van ’n vormlose en leë aarde.

Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.   Ek het gekyk, en die land van tuine was ’n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed. Jeremia 4:23-26.

Die hele aarde sal weereens in ’n groot afgrond of gevangenis vir Satan en sy demoniese magte omskep word. Die groot ketting waarmee hy gebind word, is dus die ketting van omstandighede wat verhoed dat hy die nasies verlei, aangesien hulle vernietig is en geen mens op die aarde oorbly nie. Die Bybelse rekord is vol van kettings van omstandighede (Psalms 2:3; 107:10, 14; 116:16; Prediker 7:26; Jesaja 28:22; 52:2; 58:6; Jeremia 40:4; Klaagliedere 3:7; Eségiël 7:23).

En in dié dag sal die HERE besoeking doen oor die leërskare van die hoogte in die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde; en hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ’n kuil en bewaar word in ’n kerker; maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word. En die maan sal rooi word van skaamte, en die son sal skaam wees; want die HERE van die leërskare sal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees. Jesaja 24:21-23

In hierdie verse val God se oordele nie net op die konings van die aarde nie, maar die demoniese magte word ook gestraf (“die leërskare van die hoogte in die hoogte”). Die bose konfederasie word in die gevangenis toegesluit en na vele dae (eenduisend jaar) sal hulle ontbind word (Openbaring 20:3). Tydens die millennium is Satan en sy leërskare gevangenes op die verwoeste aarde terwyl die verlostes na die hemel geneem word waar die bruilofsfees vir al die heiliges van die Allerhoogste aangebied word.

Die Oordeel aan die Heiliges Gegee

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. Openbaring 20:4-6.

Hierdie profetiese verse beskryf die toneel wat in die hemel plaasvind waar Johannes vroeër God se troon en dié van die 24 ouderlinge gesien het (Openbaring 4:4). Die verlostes ontvang die belofte dat hulle op die aarde sal heers (Openbaring 5:10), maar voor hierdie heerskappy moet hulle eers die nasies oordeel. Daar word nie openbaar presies wie bedoel word met die vier-en-twintig ouderlinge nie. In die aardse heiligdom is daar vier-en-twintig ouderlinge wat in die dienste deelgeneem het en die hemelse heiligdom moet dus ook vier-en-twintig ouderlinge hê wat dáár deelneem. Die getal vier-en-twintig is ook die totaal van die patriarge en apostels. Die name van die twaalf stamme van Israel is geskryf op die poorte van die Nuwe Jerusalem, en op die stene van die fondasie is die name van die twaalf apostels geskryf, en so word die Israel van God verenig onder die Ou en die Nuwe Testament. Die vers deel ons ook mee dat te midde van die hemelse gebeure, word die heiliges van God nou regters.

… en aan hulle is die oordeel gegee … Openbaring 20:4.

Met die terugkeer van Christus is die beslissing reeds gemaak rakende wie die verlostes en wie die goddeloses is. Die oordeel wat aan die heiliges gegee word, moet derhalwe ’n bevestigende oordeel wees. God se geregtigheid en oordeel moet vir ewig volkome voor die heelal in die gelyk gestel word.  Gedurende die duisend jaar sal daar na elke saak gekyk word – daar mag geen talmende twyfel wees nie – die heelal moet eensgesind wees en met een stem sal almal verklaar:

Groot en wonderlik is U werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges! Openbaring 15:3.

God se oordeel sal regverdig verklaar word (Romeine 2:5; 2 Thessalonicense 1:5; Génesis 18:25; Psalm 19:9).

Tydens hierdie millenniale oordeel sal God se handeling met beide diegene wat Sy waarheid verwerp het en die bose engele, haarfyn bekyk word (Hebreërs 10:26-27; 2 Petrus 2:4, 9; Judas 6). Die heiliges sal die wêreld oordeel.

Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?-Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge? 1 Korinthiërs 6:2-3.

Gebeure na die Millennium

Na die eenduisend jaar en die bevestiging van die oordeel in die hemel, sal die finale gebeure in die groot stryd tussen goed en kwaad plaasvind. In hierdie finale drama sal God se naam ten volle in die gelyk gestel wees. Elke knie sal voor Hom buig en boosheid sal vir ewig uitgewis wees. Hierdie gebeure word beskryf in Openbaring hoofstukke 20 tot 22. Aangesien die boek van  Openbaring in die vorm van ’n chiasme geskryf is, met die kern van die chiasme (finale gebeure voor die wederkoms van Christus) in die middel van Openbaring, blyk dit dat die gebeure in hierdie hoofstukke agterstevoor beskryf word (byvoorbeeld die bose omsingel die Nuwe Jerusalem in Openbaring 20:9, maar die stad daal eers neer in Openbaring 21:2 neer). As die chiastiese struktuur in ag geneem word, dan kan die opeenvolging van die gebeure maklik onderskei word.

Die Wederkoms van Christus na die Millennium

Na die afloop van die eenduisend jaar keer Christus na die aarde terug om die finale oordeel teen diegene wat Sy waarheid verwerp het, uit te voer en om dít wat regmatig Syne is, terug te neem. Dit is dan dat die koninkryk aan die heiliges teruggegee sal word.

Die profeet Sagaría beskryf die koms van die HERE tesame met al Sy heiliges en hoe die voete van die HERE die aarde aanraak om ’n groot vlakte te skep (iets wat nie met Sy wederkoms plaasgevind het nie – sien Sagaría 14:4-5). Die antieke profesieë wat aan letterlike Israel gemaak is, kon in Israel van ouds vervul gewees het as hulle aan God gehoorsaam was. Die ou verbondsbeloftes is na geestelike Israel oorgeplaas nadat letterlike Israel die Messias verwerp het. Die kern van die profesie in Sagaría is dus steeds van toepassing en bereik sy finale vervulling met die terugkeer van Christus ná die millennium. Die nuwe Jerusalem daal dan vanuit die hemel neer:

En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. Openbaring 21:2.

Vanuit die veiligheid van die stad sal die verlostes dan die finale gebeure in die groot stryd tussen Christus en Satan aanskou. Satan sou vir ‘n duisend jaar gebonde gewees het om na te dink aan die gevolge van sy handelinge en die straf wat op hom wag.

Die Opstanding van die Veroordeling en die Finale Oorlog: Gog en Magog

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. Openbaring 20:7-8.

Satan was deur kettings van omstandighede gebonde toe die goddeloses tydens die wederkoms van Christus vernietig is. Die goddeloses wat gesterf het, sal nie lewe alvorens die duisend jaar verby is nie.

Die Bybelse Millennium

En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Openbaring 20:5.

Die opstanding van die goddeloses vanuit al die eeue heen ontbind die kettings van Satan se omstandighede en hy stook die verrese miljoene op om die Heilige Stad aan te val in een groot finale poging om sy mag te behou.

en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. Openbaring 20:8.

In Eségiël 38:2 en 39:6 word Gog, die koning van Magog, beskryf as ’n vyand van God se kinders. Hy word beskryf as die leier van die leërmag wat die gerestoureerde Israel sal aanval (Eségiël 38:2, 14, 16-19), maar hy gaan sy einde tegemoet. Dit sal “na baie dae” plaasvind (Eségiël 38:8).

Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom. Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ’n groot aardbewing wees in die land van Israel  Eségiël 38:18-19.

God vernietig vir Gog en Israel het geen deel in hierdie geveg nie. Geen historiese figuur is tot dusver met Gog identifiseer nie, en hy staan as simbool van die leier van die rebellie, naamlik Satan self.

God laat hierdie finale optrede van rebellie toe deur Satan en sy leërmag tesame met die verrese goddeloses sodat enige moontlike twyfel rakende die weersin van diegene wat teen God en Sy kinders gekant is, uit die weg geruim kan word. Die goeie en die bose staan oorkant mekaar. Die heiliges is binne-in die stad en die goddeloses is buite.

En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Openbaring 20:11-15.

Wanneer die mensdom die majestueuse gesig van Christus op Sy troon sien, sal elke knie buig. Alle gedagtes van rebellie en oorwinning sal vervaag.

Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Romeine 14:11-12.

Sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Filippense 2:10-11.

Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is God, en daar is geen ander nie. Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ’n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer. Hulle sal van My sê: Alleen in die HERE is volle geregtigheid en sterkte; na Hom sal hulle kom; maar hulle almal sal beskaamd staan wat op Hom toornig is. Jesaja 45:22-24.

Hierdie is die finale kroning van die Seun van God. Die finale oordeel vind dan plaas.

En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Openbaring 20:12.

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Openbaring 20:15.

Elke uittartende handeling, elke verwerping van God se genade word duidelik gemaak. Die gevolge van hierdie keuses is ewigdurend (Hebreërs 6:2). Die finale uitspraak is die doodsvonnis.

Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer. Hebreërs 10:26-27.

Hulle het verkies om Satan te glo eerder as God (Johannes 8:45) en hul karakters is gevorm volgens die ewebeeld van dié van hul meester. Hulle sal nooit gelukkig wees tussen die kinders van God, waar daar geen ruimte vir selfsug is nie. Die atmosfeer waarmee die hemel deurdrenk is, is een van selfopoffering en dit is die kern van die hemel se vreugde. Almal is tevrede dat God se oordele juis en waaragtig is.

Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Openbaring 5:12-13.

Satan se aantyging teen God en Sy regering word as ongegrond bewys. Christus staan volkome in die gelyk gestel en gereed om Sy “vreemde werk” te verrig.

Want die HERE sal Hom gereed maak soos by die berg Pérasim; Hy sal aanstorm soos in die dal by Gíbeon om sy werk te doen—vreemd is sy werk! En om sy daad te verrig—ongehoord is sy daad! Jesaja 28:21.

Vernietiging van die Goddeloses

Satan en die goddelose sal deur middel van vuur uitgewis word.

En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp… Openbaring 20:9-10.

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Matthéüs 25:41.

En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Openbaring 20:14-15.

Die “ewige vuur” was bespreek in die hoofstuk Die Mistieke Doderyk en dit verwys na die ewige gevolge van daardie dood. Die finale kwessie van verlossing of verdelging is of ’n mens se naam in die Boek van die Lewe opgeteken staan. Die goddeloses word tot as verbrand en die vuur brand totdat daar niks meer oorbly om te verbrand nie.

Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maleági 4:1.

Die wortel is Satan en sy takke is sy navolgers.

En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare. Maleági 4:3.

Hulle brand nie vir ewig nie, maar hulle word as. In Eségiël 28 het die profeet ’n klaaglied aan die koning van Tirus gestuur. Hierdie perikoop kan nie na die letterlike koning van Tirus verwys nie, want hy kon nie in Eden gewees het nie (vers 13) en nog minder kon hy die gesalfde gérub wees (vers 14). Die koning is derhalwe ’n verwysing na Satan en sy lot word duidelik gestel.

Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ’n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.  Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ’n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Eségiël 28:18-19.

Met hierdie finale vernietiging van Satan, word die groot stryd beëindig. Satan en sy leërmag (Gog en Magog) word deur vuur vernietig. Die parallele tussen die profesieë van Eségiël en Johannes se Openbaring is merkwaardig en word goed saamgevat in die woorde van Hans LaRondelle:

  1. 1) Die opwekking van ’n dooie Israel vanuit die begraafplaas van Babilon om ’n nuwe, heilige verbondsvolk van Yahweh te wees (Eségiël 36:24-28; 37:1- 14).

Die opwekking van Christus se onthoofde getuienisse wat geweier het om die Babiloniese “dier of sy beeld” te aanbid. (Openbaring 20:4).

  1. 2) Israel as die nuwe teokrasie leef in vrede in die Beloofde Land onder die heerskappy van die nuwe Dawid, die Messias (Eségiël 37:15-28).

Die verrese heiliges heers saam met Christus vir ’n duisend jaar (Openbar-ing 20:4-6).

  1. 3) Na die afloop van “baie dae,” in hul finale aanslag teen Israel vanuit die Noorde, word die magte van Gog, die koning van Magog, ’n verpletterende nederlaag toegedien deur vuur uit die hemel (Eségiël 38:8-39:22).

Nadat die heiliges vir ‘n duisend jaar geheers het, val die magte van “die Gog en die Magog” die kinders van God se stad, die Heilige Stad, van alle kante af aan, maar hulle word deur vuur uit die hemel vernietig (Openbaring 20:7- 9).

  1. 4) Die visioen van Yahweh se teokrasie in die nuwe Jerusalem (Eségiël 40-48).

Die visioen van die Nuwe Jerusalem wat vanuit die hemel neerdaal na die aarde as die bruid van die Lam (Openbaring 21:1-22:5). 1

Die Aarde Nuut Gemaak

Die vuur wat die goddeloses vernietig, reinig ook die aarde.

Maar die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? — julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ’n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. 2 Petrus 3:10-13.

God herstel die aarde tot sy vorige skoonheid – die aarde word nuut gemaak.

En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. Openbaring 21:1.

Die see skei mense en bevat die waters van die vloed wat die antediluviaanse wêreld vernietig het. Die nuwe aarde sal nie van die karakteristieke bevat wat aan daardie vloek herinner nie.

En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Openbaring 21:3-5.

God se woning sal onder die verlostes wees en die sorge van die lewe het verbygegaan en sal nie weer in die gedagtes opgeroep word nie.

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ’n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees. En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Jesaja 65:1719.

Die koninkryk van God is herstel en die aarde is die uiteindelike en finale woning van die heiliges.

Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee. Psalm 115:16.

Dit is die hoop van die kinders van God.

Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede. 2 Petrus 3:14.

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. 2 Korinthiërs 7:1.

VERWYSINGS

1.  Reference Ministry, Januarie 1983, pp. 7-9

Tagged:

Leave a Reply