Die Sewe Laaste Plae

Die tipologiese gebeure wat in die Ou Testament uitgebeeld word, kan ons baie oor die toekoms leer. God se karakter het nie verander nie en by Hom is daar geen skaduwee van omkering nie. God is altyd konsekwent in sy optrede ten opsigte van sonde en afvalligheid.  Alhoewel Hy lankmoedig is en dit nie Sy begeerte is dat enigiemand verlore moet gaan nie, het Sy verdraagsaamheid perke en daar kom ’n tyd wanneer Hy sal optree. Toe al God se pleidooie om bekering op dowe ore geval het en afvalligheid ’n wêreldwye verskynsel geword het, het Hy die antediluviane deur middel van vloedwaters en Sodom en Gomorra deur middel van vuur vernietig. Hierdie gebeure dien as voorbeelde vir diegene wat aan die einde van tyd leef. Daar is nie plek vir “tweede-kans”-doktrines nie en as ons konsekwent wil wees, dan moet ons verwag dat God op dieselfde besliste wyse teen die wêreldwye afvalligheid sal optree soos Hy in die verlede opgetree het.

Die gebeure wat lei tot die finale afvalligheid in die groot konflik tussen Christus en Satan word voorafgeskadu deur die gebeure wat in Egipte plaasgevind het tydens die uittog. Egipte is ’n tipe van die wêreld wat in opposisie tot God staan en die Israeliete is ’n tipe van die kinders van God wat vanuit die wêreld verlos sal word en na die hemelse Kanaän geneem sal word.

In Eksodus 5 word die finale gebeure wat gelei het tot die uittog helder uitgebeeld.  Moses het Sabbatshervorming vir die Israeliete ingestel en Farao het ’n dekreet uitgevaardig wat dit vir hulle onmoontlik sou maak om die Sabbat volgens die gebod te onderhou.

Verder het Farao gesê: Kyk, die volk van die land is alreeds baie; en julle wil hulle laat ophou met hulle werk? Exodus 5:5.

Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir “ophou met … werk” is “Shâbath” wat beteken om die Sabbat te onderhou. In sy reaksie het Farao die werkslading van die Israeliete verhoog en ’n wet uitgevaardig wat dit vir die Israeliete onmoontlik gemaak het om die Sabbat te onderhou. Hierdie wet het die lot van Egipte verseël omdat dit direk teenstrydig was met God se wet. Gevolglik het die plae gevolg en Israel is uit die slawerny bevry en na die Beloofde Land geneem. Hierdie gebeure dien as tipe van die finale verlossing van God se kinders onder soortgelyke omstandighede. Die Merk van die Dier sal afgedwing word wat dit vir die kinders van God onmoontlik sal maak om die Sabbat van die Tien Gebooie te onderhou. Die genadedeur word gesluit en die sewe laaste plae word uitgestort.

En ek het ’n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Openbaring 15:1.

Jesus het Sy werk van bemiddeling afgesluit en Johannes sien die hemelse tempel vul met rook, die hemelse tempeldiens eindig en die genadedeur sluit:

En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie. Openbaring 15:8.

Hierdie gebeure vind plaas in die hemel vóór die wederkoms van Christus. Die volgende gebeurtenis is die plae wat uitgestort word:

En ek het ’n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Openbaring 16:1-2.

Die Eerste Plaag

Die eerste plaag val slegs op diegene wat die merk van die dier aangeneem het. God se kinders ontvang goddelike beskerming. In Egipte het God onderskeid getref tussen die Egiptenare en die Israeliete. Voordat Jerusalem en die tempel vernietig is, het God Sy kinders oor die komende vernietiging gewaarsku. Hy het hulle na die profesieë van Daniël verwys en hulle aangemoedig om dit te bestudeer en te verstaan. Diegene wat na Sy raad geluister het, het met hul lewens ontvlug, maar diegene wat dit nie gedoen het nie, het omgekom. Hulle het die gevolge van hul keuse gedra. God het lank gepleit en dit was met ’n seer hart dat Hy hulle aan hul lot oorgelaat het.

Net soos Farao nie toegegee het toe die plae uitgestort is nie, so sal ook die onboetvaardiges aan die einde van tyd nie ophou met hul pogings om God se kinders te vernietig nie. Die krisis sal eskaleer totdat dit op ‘n doodsdekreet uitloop teen diegene wat weier om die Pouslike Sabbat te vereer. Die beloftes van God staan egter vas:

Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Psalm 91:5-11.

Wat ’n gerustellende gedagte. Engele van God sal diegene wat Sy seël het, beskerm.

Die Tweede Plaag

En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ’n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Openbaring 16:3.

Is ons dalk tans besig om ’n voorsmakie te kry van hoe hierdie plaag werklik gaan wees? Ons voel reeds die nagevolge van die mens se onoordeelkundige wegsmyt van toksiese afval in die brose marine en varswater sisteme van die wêreld. Alge-groei in beide die marine en riviersisteme raak al hoe meer algemeen en sommige hiervan veroorsaak verstommend soortgelyke effekte soos wat in die Bybel beskryf word. Bloedrooi bloeisels van alge en mikro-organismes veroorsaak die dood van miljoene waterdiere aangesien hulle van suurstof beroof word. Die alge en die dooie organismes verrot dan en vorm ’n bloedagtige slyk.

Die Derde Plaag

En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ’n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. Openbaring 16:4-7.

Terwyl diegene wat God teenstaan, voortgaan in hul vasberadenheid om die bloed van God se kinders te vergiet, verander die waters in bloed, maar God se belofte aan Sy kinders bly staan:

… sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jesaja 33:16.

Net soos wat daar vir Elia in die tyd van sy nood gesorg is, so sal God na Sy kinders omsien in die tyd van hulle nood. Die profeet Elia dien as tipe van die eindtyd kinders van God. Elia het nie die dood ervaar nie, maar was weggevoer en na die hemel toe geneem. Soortgelyk sal diegene wat die seël van God ontvang het ook met die wederkoms weggevoer en na die hemel geneem word. Net soos Elia deur die kerk-staat-alliansie van sy tyd vervolg is, so sal God se kinders aan die einde van tyd vervolg word. God het in Elia se behoeftes voorsien en Hy sal ook in die behoeftes van die getroue gelowiges voorsien aan die einde van hierdie groot drama van rebellie teen Sy regering.

Die Vierde Plaag

En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ’n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. Openbaring 16:8-9.

Die vierde plaag betrek die son. Die aarde sal nie net droogte ondervind nie, maar die son se uitstraling sal so intens wees dat dit die mense sal verskroei. Net soos in die geval van die waterrampe wat deur die vorige plae meegebring is, het ons vandag ook aanduidings van hoe hierdie plaag die mensdom sal affekteer. Met die vernietiging van die osoon-laag het ultraviolet-uitstraling dramaties toegeneem en sommige lande het voorgeskrewe kleredrag vir skoolkinders ingestel om blootstelling te verminder. Kweekhuis-gasse veroorsaak aardverwarming en weerpatrone het drasties verander oor die afgelope dekades. Veranderende weerpatrone het tot gevolg dat ongekende droogtes in sommige gebiede ondervind word en massiewe oorstromings in ander. Die droogtes, wat dikwels met die El Ninõ-effek verbind word, het ook hul tol geëis in terme van verwoestende brande wat al miljoene hektare woud en weiding vernietig het. Wat ons vandag sien, is slegs ’n voorsmaak van erger dinge wat nog kom. Die profeet Joël het hierdie plaag gesien en het die volgende te sê gehad:

Hoe sug die vee! Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie; ook die troppe kleinvee moet boet. Tot U, o HERE, roep ek, want ’n vuur het die weivelde van die woestyn verteer, en ’n vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek. Joël 1:18-19.

Op dieselfde wyse dat God onderskeid getref het tussen die Egiptenare en Israeliete, sal God se kinders ook teen hierdie plaag beskerm word.

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Psalm 121:6.

God het die Israeliete bedags teen die hitte beskerm deurdat Hy ’n wolkkolom vir hulle was, en snags teen die koue was Hy ’n vuurkolom.

Die Vyfde Plaag

En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie. Openbaring 16: 10-11.

Hierdie plaag tref in besonder die troon van die dier. Die pousdom het die wêreld se mense in die duister gehou en duisternis is derhalwe hul deel. Met die tong het hulle die nasies mislei en nou kou hulle hul tong van die pyn.

Lig straal vanuit God en in Hom is daar geen duisternis nie. Hulle het Jesus, die lig van die wêreld, met hul eie sisteme vervang. Hulle het Sy rol as middelaar geminag, Hom herhaaldelik tydens die mis/nagmaal gekruisig, en in plaas van die Woord, het hulle die mensdom gevoed met liturgieë en die gebooie van mense.

En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. 1 Johannes 1:5.

Die Woord van God wat weerhou en verdraai is deur die pousdom kon hul sondekwaal genees het as hulle net gewillig was om te luister.

Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. Psalm 119:130.

Rome het met die wet van God gepeuter en het die instellings van God verander.

Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Jesaja 24:5.

As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Here, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ’n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Jeremia 31:36.

God verander nie. By Hom is daar geen skaduwee van omkering nie.

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Jakobus 1:17.

Die vyfde plaag bring ’n draaipunt teweeg. Die aardbewoners, wat alreeds steier as gevolg van die effekte van die vorige plae, is nou ooggetuies van die lyding van die dier (die pouslike sisteem) en begin aan haar geloofwaardigheid te twyfel. Net soos die ondersteuning vir die Farao se hardkoppige weiering om Israel te laat gaan, afgeneem het toe die plae oor Egipte uitgestort is (Exodus 10), net so begin die ondersteuning vir die pouslike sisteem ook af te neem, en dit baan die weg vir die uitstorting van die sesde plaag.

Sesde Plaag

En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word. Openbaring 16:12.

Twee kwessies kom hier na vore – die Eufraatrivier droog op en dit berei die weg vir die konings van die Ooste. Die Eufraat was die rivier wat Babilon gevoed het, en ons word hier teruggevoer na die val van hierdie antieke stad, toe die rivier opgedroog het om die weg vir die oorwinnaars voor te berei. Eenhonderd en vyftig jaar voordat die veroweraar van Babilon gebore is, het die profeet Jesaja sy naam genoem:

So sê die HERE aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl Ek die lendene van konings losgord; om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie: Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak; koper deure sal Ek verbreek en yster grendels stukkend slaan. Jesaja 45:1-2.

Hierdie is ’n verstommende profesie. Omsigtige studie openbaar dat Kores hier ’n tipe van Christus is wat eendag sal kom om Sy kinders te red uit die mistieke Babilon en hulle sal neem na die hemelse Jerusalem.

wat vir die diepte sê: Verdroog! en jou riviere sal Ek laat verdroog; wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Jesaja 44:27-28.

Jesaja 44:27 sê dat God self die waters van die Eufraatrivier sal opdroog en dit sal die weg baan vir Kores om die stad binne te gaan. Die geskiedenis onthul dat Kores die Grote Babilon in 539 v.C. verower het omdat die waters van die Eufraatrivier opgehou vloei het. Kores word ’n herder genoem en in Jesaja 45:1 word daar na hom verwys as die gesalfde van die HERE. Kores het Israel sonder prys vrygelaat en Jesus sal ook Sy gevangenes sonder prys vrylaat.

Net soos wat die water van letterlike Babilon opgedroog het, so moet die waters van geestelike Babilon opdroog. Die waters volgens Openbaring 17 is die nasies wat Rome ondersteun – so die ondersteuningsbasis vir haar standpunt begin verkrummel.

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Openbaring 17:15.

Wie was die konings van die Ooste wat Babilon in 539 v.C. verower het toe die Eufraatrivier se waters opgedroog het?

Hulle was Kores en Darius, sy skoonvader, ’n tipe van vader en seun.  Wie is die konings wat tot ons redding sal kom wanneer die anti-tipiese Eufraat opdroog en die mensdom se steun vir mistieke Babilon onttrek word? As Kores ’n tipe was van Christus, dan moet die anti-tipiese konings van die Ooste, God die Vader en God die Seun wees tydens die wederkoms van Jesus Christus. Die profete Jesaja en Esegiël praat van hierdie verstommende gebeurtenis.

Luister in stilte na My, o eilande, en laat die volke nuwe krag kry; laat hulle aankom, laat hulle dan spreek; laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die Ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak soos stof, wie se boog hulle maak soos ’n dwarrelende stoppel. Jesaja 41:1-2.

Toe het hy my gelei na die poort, die poort wat na die ooste kyk. En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. Esegiël 43:1-2.

Jesus sal kom in Sy heerlikheid, met die heerlikheid van Sy Vader en die heerlikheid van al die heilige engele:

Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Markus 8:38.

Wat is die finale gebeurtenis net voor die koms van Christus?

Aangepor deur die afnemende ondersteuning, gebruik Satan sy gesag om die magte van Babilon te versamel en in ’n finale poging stuur hy sy bose engele uit om die wêreld te oortuig dat die probleem by diegene lê wat die gebooie van God onderhou en wat weier om die pouslike Sondag te aanvaar. Nadat Johannes die waters van die Eufraat sien opdroog het, sien hy:

En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, Ek kom soos ’n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. Openbaring 16:13-16.

In hierdie finale konflik, verenig die magte van Babilon. In die hoofstuk Die Wyn van Babilon verteenwoordig die draak spiritisme, die dier verteenwoordig Katolisisme en die valse profeet verteenwoordig afvallige Protestantisme. Hierdie trio verteenwoordig ook die valse vader, seun en “heilige gees.” Die draak boots die Vader na, want hy verleen ook gesag, mag en ’n troon aan iemand anders, in hierdie geval die dier. Die dier, wat die pousdom is, boots vir Christus na, aangesien hy ook ’n dodelike wond ontvang en ’n opstanding ondergaan het. Die valse profeet is die lam-agtige dier, Protestantse Amerika, van Openbaring 13 (sien die hoofstuk Twee Diere Raak Bevriend) wat die wêreld mislei met vreemde vuur, want hy veroorsaak dat vuur uit die hemel neerdaal. Met ander woorde, hy boots Pinkster na en veroorsaak ’n uitstorting van ’n valse “heilige gees.”

God, soos in die verlede, tree in vir Sy kinders in die tyd van hul nood. Wanneer God se kinders vervolg word, kom dit neer op oorlogvoering teen God. ’n Voorbeeld hiervan word weergegee in die verslag rakende Paulus se bekering. In Handelinge lees ons dat Jesus aan Paulus sê dat hy vir Hom (Jesus) vervolg terwyl Paulus in werklikheid die Christene vervolg het:

en hy val op die grond en hoor ’n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Handeling 9:4-5.

Aangesien Openbaring 13 onthul dat ’n doodsdekreet uiteindelik uitgevaardig sal word teen almal wat nie die beeld van die dier aanbid nie (alliansie van kerk en staat van Protestantse Amerika) en wat weier om die merk van die dier te aanvaar, het hierdie finale gebeurtenis die slag van Armageddon tot gevolg.

En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Openbaring 13:15.

Armageddon word ’n plek genoem:

En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Openbaring 16:16.

Die politieke magte van die aarde voeg hul wetgewende gesag by die misleidende mag van Babilon en voer oorlog teen God deur die vervolging van Sy kinders. In hierdie uiterste nood, tree Christus tussenbeide om die goddeloses te oordeel en te straf:

Kyk, die Here het gekom met sy heilige tienduisendtalle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het. Judas 14-15.

Die term Armageddon beteken letterlik “berg van Megiddo.” Dit is hier waar God vir Israel geveg en hul vyande oorwin het. As jy oor die vallei van Megiddo uitkyk, is die enigste berg wat jy kan sien, die berg Karmel, en dit is hier waar Elía die profete van Baäl verslaan het. Dit is dus paslik dat die finale slag ook sal plaasvind  as gevolg van ’n keuse rakende wie om te dien. Die tipe gee dus inligting aangaande die anti-tipe. Die finale slag sal nie by die letterlike Megiddo plaasvind nie, maar die vervulling sal soortgelyk wees aan dit wat in die verlede gebeur het. Die Griekse woord vir “plek” is topos en topos het ’n letterlike sowel as metaforiese betekenis. Die metaforiese betekenis is gemoedstoestand. Satan sal ’n gemoedstoestand by die wêreld se mense skep wat hulle sal verplig om die doodstraf te soek vir diegene wat weier om hul voorskrifte te aanvaar. Dit sal erge leed veroorsaak en daar sal ’n tyd van benoudheid wees soos nog nooit vantevore nie, maar dan sal Christus optree.

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Daniël 12:1.

Ander Bybelverse beskryf ook die slag van Armageddon, maar gebruik ander terminologie. Joël noem dit die dal van Jósafat, terwyl Sagaria verklaar dat al die volke by Jerusalem byeen sal wees, wat beteken dat hulle teen God se kinders sal veg:

Ek sal die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek… Joël 3:2.

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem Sagaria 14:2.

Hoe sal hierdie stryd gevoer word en wanneer presies?

Laat ons eerstens na die tyd kyk. Niemand ken die tyd of die uur van Christus se wederkoms nie.

Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Matthéüs 25:13.

Nietemin, die Bybel verklaar wel dat hierdie gebeurtenis om middernag sal plaasvind. Dit kan ook die finale oomblik beteken. Maar uitgevaardigde wette van regerings tree gewoonlik om middernag in werking en wêreldwye dekrete tree in werking om middernag by spesifieke breedtegrade, byvoorbeeld, die Verenigde Nasies se dekreet teen Irak het in werking getree om “middernag oostelike standaardtyd.” ’n Wêreldwye dekreet wat die Merk van die Dier gaan afdwing, kan dus ook onder dieselfde omstandighede in werking tree.  Aangesien ons geen spesifieke tyd kan bepaal nie, sê dit slegs vir ons dat ingryping sal plaasvind op die finale oomblik wanneer die dekreet op die punt is om in werking te tree. Ons het dieselfde in tipe (Egipte) en in die anti-tipe:

En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipteland getref… Exodus 12:29.

In ’n oomblik sterf hulle, en in die middel van die nag word ’n volk in beroering gebring en hulle gaan onder, en die magtige word weggedryf—nie deur ’n hand nie. Job 34:20.

En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Matthéüs 25:6.

Die Sewende Plaag

Die vraag rakende hoe die slag sal plaasvind, word deur die sewende plaag beantwoord.

En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ’n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie—so ’n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van Sy toorn.  En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;  en groot hael, omtrent ’n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was. Openbaring 16:17-21.

Die finale plaag van hael vernietig die nasies van die aarde. Babilon disintegreer en val uitmekaar in haar drie komponente en dan kom die grootste aardbewing wat nog ooit die planeet getref het en wis die laaste spoor van lewe op die aarde uit. Groot stukke hael wat ongeveer 50 kilogram elk weeg, beëindig die rebellie. Te midde van die verwarring word Christus se kinders weggeneem soos ons later sal sien. In die boek van Job het ons ’n verwysing na hierdie hael-verskrikking.

Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien, wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Job 38:22-23.

Christus is die oorwinnaar in hierdie konflik:

Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ’n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ’n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ’n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. Openbaring 19:11-21.

Die verlostes sal juig van blydskap, hulle stryd is beëindig en hulle word weggevoer na die hemelse Kanaän.

En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25:9.

Leave a Reply