Die Finale Konflik

Alles is klaargemaak; die laaste gebeure wat op aarde moet plaasvind, is op die punt om los te bars. Terwyl die mense hulself in konfederasies saambind, word die laaste waarskuwingsboodskap oor die aarde uitgedra. Binnekort sal die “Drie-Engele Boodskappe” hul werk voltooi het en in sy pogings om wêreldwye eerbetoning te bekom, sal Satan die aardse magte aanspoor om die pouslike teken van trou aan te neem en die Sabbat-Sondagkwessie sal ten volle aan die mensdom geopenbaar word. ’n Keuse sal uitgeoefen moet word, aanbid óf vir God op Sy voorwaardes, óf aanbid vir Satan op sý voorwaardes. Daar sal geen kompromie wees nie. Soos die konflik eskaleer en Sondagwette gepromulgeer word onder aanhitsing van die Valse Profeet, sal die waarskuwingsboodskap in dringendheid toeneem en verander in ’n kragtige geroep soos in Openbaring 18 uitgebeeld deur ’n ander engel wat die boodskap van Babilon se val herhaal. Die finale boodskap van waarskuwing verleen ook gesag aan die verkondiging van die derde engel se boodskap, aangesien dit ook waarsku teen die aanvaarding van die merkteken van die dier.

En ná hierdie dinge het ek ’n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ’n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van allerhande onreine geeste en ’n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het ’n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Openbaring 18:1-4.

Hierdie is die finale waarskuwing en die keuse wat ons maak, sal bepaal of ons die merk van die dier of die seël van God ontvang. Watter wetgewer voer die oppergesag in ons lewens? Wanneer die mensdom sy keuse gemaak het, dan sal die genadedeur gesluit wees en die volgende plegtige verklaring sal in die hemel gemaak word:

Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Openbaring 22:11-12.

Die genadedeur is gesluit; daar is geen kans vir omdraai nie. Soos in die tyd van Noag is die deur van die ark toegesluit en die genadedeur is vir die antediluviane gesluit; tog het hulle dit nie geweet nie. Vir ’n week lank het die ark op droë grond gestaan terwyl die mense gespot het, onwetend dat hulle geoordeel en te lig bevind is. Toe begin die vloedwaters uit die hemel neerstort.

God is lankmoedig teenoor die mensdom se ongeregtigheid, maar die tyd van Sy verdraagsaamheid sal binnekort tot ’n einde kom. Ons leef tans in die tyd van die anti-tipiese Versoendag, maar hierdie ondersoekende oordeel sal eindig en Jesus sal nie langer die Middelaar wees nie. Hy sal Hom met Sy koninklike kleed beklee en die uitvoerende oordeel sal ’n aanvang neem.

Die Sewe Laaste Plae

Die tipologiese gebeure wat in die Ou Testament uitgebeeld word, kan ons baie oor die toekoms leer. God se karakter het nie verander nie en by Hom is daar geen skaduwee van omkering nie. God is altyd konsekwent in sy optrede ten opsigte van sonde en afvalligheid.  Alhoewel Hy lankmoedig is en dit nie Sy begeerte is dat enigiemand verlore moet gaan nie, het Sy verdraagsaamheid perke en daar kom ’n tyd wanneer Hy sal optree. Toe al God se pleidooie om bekering op dowe ore geval het en afvalligheid ’n wêreldwye verskynsel geword het, het Hy die antediluviane deur middel van vloedwaters en Sodom en Gomorra deur middel van vuur vernietig. Hierdie gebeure dien as voorbeelde vir diegene wat aan die einde van tyd leef. Daar is nie plek vir “tweede-kans”-doktrines nie en as ons konsekwent wil wees, dan moet ons verwag dat God op dieselfde besliste wyse teen die wêreldwye afvalligheid sal optree soos Hy in die verlede opgetree het.

Die gebeure wat lei tot die finale afvalligheid in die groot konflik tussen Christus en Satan word voorafgeskadu deur die gebeure wat in Egipte plaasgevind het tydens die uittog. Egipte is ’n tipe van die wêreld wat in opposisie tot God staan en die Israeliete is ’n tipe van die kinders van God wat vanuit die wêreld verlos sal word en na die hemelse Kanaän geneem sal word.

In Eksodus 5 word die finale gebeure wat gelei het tot die uittog helder uitgebeeld.  Moses het Sabbatshervorming vir die Israeliete ingestel en Farao het ’n dekreet uitgevaardig wat dit vir hulle onmoontlik sou maak om die Sabbat volgens die gebod te onderhou.

Verder het Farao gesê: Kyk, die volk van die land is alreeds baie; en julle wil hulle laat ophou met hulle werk? Exodus 5:5.

Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir “ophou met … werk” is “Shâbath” wat beteken om die Sabbat te onderhou. In sy reaksie het Farao die werkslading van die Israeliete verhoog en ’n wet uitgevaardig wat dit vir die Israeliete onmoontlik gemaak het om die Sabbat te onderhou. Hierdie wet het die lot van Egipte verseël omdat dit direk teenstrydig was met God se wet. Gevolglik het die plae gevolg en Israel is uit die slawerny bevry en na die Beloofde Land geneem. Hierdie gebeure dien as tipe van die finale verlossing van God se kinders onder soortgelyke omstandighede. Die Merk van die Dier sal afgedwing word wat dit vir die kinders van God onmoontlik sal maak om die Sabbat van die Tien Gebooie te onderhou. Die genadedeur word gesluit en die sewe laaste plae word uitgestort.

En ek het ’n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Openbaring 15:1.

Jesus het Sy werk van bemiddeling afgesluit en Johannes sien die hemelse tempel vul met rook, die hemelse tempeldiens eindig en die genadedeur sluit:

En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie. Openbaring 15:8.

Hierdie gebeure vind plaas in die hemel vóór die wederkoms van Christus. Die volgende gebeurtenis is die plae wat uitgestort word:

En ek het ’n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Openbaring 16:1-2.

Die Eerste Plaag

Die eerste plaag val slegs op diegene wat die merk van die dier aangeneem het. God se kinders ontvang goddelike beskerming. In Egipte het God onderskeid getref tussen die Egiptenare en die Israeliete. Voordat Jerusalem en die tempel vernietig is, het God Sy kinders oor die komende vernietiging gewaarsku. Hy het hulle na die profesieë van Daniël verwys en hulle aangemoedig om dit te bestudeer en te verstaan. Diegene wat na Sy raad geluister het, het met hul lewens ontvlug, maar diegene wat dit nie gedoen het nie, het omgekom. Hulle het die gevolge van hul keuse gedra. God het lank gepleit en dit was met ’n seer hart dat Hy hulle aan hul lot oorgelaat het.

Net soos Farao nie toegegee het toe die plae uitgestort is nie, so sal ook die onboetvaardiges aan die einde van tyd nie ophou met hul pogings om God se kinders te vernietig nie. Die krisis sal eskaleer totdat dit op ‘n doodsdekreet uitloop teen diegene wat weier om die Pouslike Sabbat te vereer. Die beloftes van God staan egter vas:

Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Psalm 91:5-11.

Wat ’n gerustellende gedagte. Engele van God sal diegene wat Sy seël het, beskerm.

Die Tweede Plaag

En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ’n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Openbaring 16:3.

Is ons dalk tans besig om ’n voorsmakie te kry van hoe hierdie plaag werklik gaan wees? Ons voel reeds die nagevolge van die mens se onoordeelkundige wegsmyt van toksiese afval in die brose marine en varswater sisteme van die wêreld. Alge-groei in beide die marine en riviersisteme raak al hoe meer algemeen en sommige hiervan veroorsaak verstommend soortgelyke effekte soos wat in die Bybel beskryf word. Bloedrooi bloeisels van alge en mikro-organismes veroorsaak die dood van miljoene waterdiere aangesien hulle van suurstof beroof word. Die alge en die dooie organismes verrot dan en vorm ’n bloedagtige slyk.

Die Derde Plaag

En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ’n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. Openbaring 16:4-7.

Terwyl diegene wat God teenstaan, voortgaan in hul vasberadenheid om die bloed van God se kinders te vergiet, verander die waters in bloed, maar God se belofte aan Sy kinders bly staan:

… sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jesaja 33:16.

Net soos wat daar vir Elia in die tyd van sy nood gesorg is, so sal God na Sy kinders omsien in die tyd van hulle nood. Die profeet Elia dien as tipe van die eindtyd kinders van God. Elia het nie die dood ervaar nie, maar was weggevoer en na die hemel toe geneem. Soortgelyk sal diegene wat die seël van God ontvang het ook met die wederkoms weggevoer en na die hemel geneem word. Net soos Elia deur die kerk-staat-alliansie van sy tyd vervolg is, so sal God se kinders aan die einde van tyd vervolg word. God het in Elia se behoeftes voorsien en Hy sal ook in die behoeftes van die getroue gelowiges voorsien aan die einde van hierdie groot drama van rebellie teen Sy regering.

Die Vierde Plaag

En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ’n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. Openbaring 16:8-9.

Die vierde plaag betrek die son. Die aarde sal nie net droogte ondervind nie, maar die son se uitstraling sal so intens wees dat dit die mense sal verskroei. Net soos in die geval van die waterrampe wat deur die vorige plae meegebring is, het ons vandag ook aanduidings van hoe hierdie plaag die mensdom sal affekteer. Met die vernietiging van die osoon-laag het ultraviolet-uitstraling dramaties toegeneem en sommige lande het voorgeskrewe kleredrag vir skoolkinders ingestel om blootstelling te verminder. Kweekhuis-gasse veroorsaak aardverwarming en weerpatrone het drasties verander oor die afgelope dekades. Veranderende weerpatrone het tot gevolg dat ongekende droogtes in sommige gebiede ondervind word en massiewe oorstromings in ander. Die droogtes, wat dikwels met die El Ninõ-effek verbind word, het ook hul tol geëis in terme van verwoestende brande wat al miljoene hektare woud en weiding vernietig het. Wat ons vandag sien, is slegs ’n voorsmaak van erger dinge wat nog kom. Die profeet Joël het hierdie plaag gesien en het die volgende te sê gehad:

Hoe sug die vee! Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie; ook die troppe kleinvee moet boet. Tot U, o HERE, roep ek, want ’n vuur het die weivelde van die woestyn verteer, en ’n vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek. Joël 1:18-19.

Op dieselfde wyse dat God onderskeid getref het tussen die Egiptenare en Israeliete, sal God se kinders ook teen hierdie plaag beskerm word.

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Psalm 121:6.

God het die Israeliete bedags teen die hitte beskerm deurdat Hy ’n wolkkolom vir hulle was, en snags teen die koue was Hy ’n vuurkolom.

Die Vyfde Plaag

En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie. Openbaring 16: 10-11.

Hierdie plaag tref in besonder die troon van die dier. Die pousdom het die wêreld se mense in die duister gehou en duisternis is derhalwe hul deel. Met die tong het hulle die nasies mislei en nou kou hulle hul tong van die pyn.

Lig straal vanuit God en in Hom is daar geen duisternis nie. Hulle het Jesus, die lig van die wêreld, met hul eie sisteme vervang. Hulle het Sy rol as middelaar geminag, Hom herhaaldelik tydens die mis/nagmaal gekruisig, en in plaas van die Woord, het hulle die mensdom gevoed met liturgieë en die gebooie van mense.

En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. 1 Johannes 1:5.

Die Woord van God wat weerhou en verdraai is deur die pousdom kon hul sondekwaal genees het as hulle net gewillig was om te luister.

Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. Psalm 119:130.

Rome het met die wet van God gepeuter en het die instellings van God verander.

Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Jesaja 24:5.

As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Here, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ’n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Jeremia 31:36.

God verander nie. By Hom is daar geen skaduwee van omkering nie.

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Jakobus 1:17.

Die vyfde plaag bring ’n draaipunt teweeg. Die aardbewoners, wat alreeds steier as gevolg van die effekte van die vorige plae, is nou ooggetuies van die lyding van die dier (die pouslike sisteem) en begin aan haar geloofwaardigheid te twyfel. Net soos die ondersteuning vir die Farao se hardkoppige weiering om Israel te laat gaan, afgeneem het toe die plae oor Egipte uitgestort is (Exodus 10), net so begin die ondersteuning vir die pouslike sisteem ook af te neem, en dit baan die weg vir die uitstorting van die sesde plaag.

Sesde Plaag

En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word. Openbaring 16:12.

Twee kwessies kom hier na vore – die Eufraatrivier droog op en dit berei die weg vir die konings van die Ooste. Die Eufraat was die rivier wat Babilon gevoed het, en ons word hier teruggevoer na die val van hierdie antieke stad, toe die rivier opgedroog het om die weg vir die oorwinnaars voor te berei. Eenhonderd en vyftig jaar voordat die veroweraar van Babilon gebore is, het die profeet Jesaja sy naam genoem:

So sê die HERE aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl Ek die lendene van konings losgord; om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie: Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak; koper deure sal Ek verbreek en yster grendels stukkend slaan. Jesaja 45:1-2.

Hierdie is ’n verstommende profesie. Omsigtige studie openbaar dat Kores hier ’n tipe van Christus is wat eendag sal kom om Sy kinders te red uit die mistieke Babilon en hulle sal neem na die hemelse Jerusalem.

wat vir die diepte sê: Verdroog! en jou riviere sal Ek laat verdroog; wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Jesaja 44:27-28.

Jesaja 44:27 sê dat God self die waters van die Eufraatrivier sal opdroog en dit sal die weg baan vir Kores om die stad binne te gaan. Die geskiedenis onthul dat Kores die Grote Babilon in 539 v.C. verower het omdat die waters van die Eufraatrivier opgehou vloei het. Kores word ’n herder genoem en in Jesaja 45:1 word daar na hom verwys as die gesalfde van die HERE. Kores het Israel sonder prys vrygelaat en Jesus sal ook Sy gevangenes sonder prys vrylaat.

Net soos wat die water van letterlike Babilon opgedroog het, so moet die waters van geestelike Babilon opdroog. Die waters volgens Openbaring 17 is die nasies wat Rome ondersteun – so die ondersteuningsbasis vir haar standpunt begin verkrummel.

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Openbaring 17:15.

Wie was die konings van die Ooste wat Babilon in 539 v.C. verower het toe die Eufraatrivier se waters opgedroog het?

Hulle was Kores en Darius, sy skoonvader, ’n tipe van vader en seun.  Wie is die konings wat tot ons redding sal kom wanneer die anti-tipiese Eufraat opdroog en die mensdom se steun vir mistieke Babilon onttrek word? As Kores ’n tipe was van Christus, dan moet die anti-tipiese konings van die Ooste, God die Vader en God die Seun wees tydens die wederkoms van Jesus Christus. Die profete Jesaja en Esegiël praat van hierdie verstommende gebeurtenis.

Luister in stilte na My, o eilande, en laat die volke nuwe krag kry; laat hulle aankom, laat hulle dan spreek; laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die Ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak soos stof, wie se boog hulle maak soos ’n dwarrelende stoppel. Jesaja 41:1-2.

Toe het hy my gelei na die poort, die poort wat na die ooste kyk. En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. Esegiël 43:1-2.

Jesus sal kom in Sy heerlikheid, met die heerlikheid van Sy Vader en die heerlikheid van al die heilige engele:

Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Markus 8:38.

Wat is die finale gebeurtenis net voor die koms van Christus?

Aangepor deur die afnemende ondersteuning, gebruik Satan sy gesag om die magte van Babilon te versamel en in ’n finale poging stuur hy sy bose engele uit om die wêreld te oortuig dat die probleem by diegene lê wat die gebooie van God onderhou en wat weier om die pouslike Sondag te aanvaar. Nadat Johannes die waters van die Eufraat sien opdroog het, sien hy:

En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, Ek kom soos ’n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. Openbaring 16:13-16.

In hierdie finale konflik, verenig die magte van Babilon. In die hoofstuk Die Wyn van Babilon verteenwoordig die draak spiritisme, die dier verteenwoordig Katolisisme en die valse profeet verteenwoordig afvallige Protestantisme. Hierdie trio verteenwoordig ook die valse vader, seun en “heilige gees.” Die draak boots die Vader na, want hy verleen ook gesag, mag en ’n troon aan iemand anders, in hierdie geval die dier. Die dier, wat die pousdom is, boots vir Christus na, aangesien hy ook ’n dodelike wond ontvang en ’n opstanding ondergaan het. Die valse profeet is die lam-agtige dier, Protestantse Amerika, van Openbaring 13 (sien die hoofstuk Twee Diere Raak Bevriend) wat die wêreld mislei met vreemde vuur, want hy veroorsaak dat vuur uit die hemel neerdaal. Met ander woorde, hy boots Pinkster na en veroorsaak ’n uitstorting van ’n valse “heilige gees.”

God, soos in die verlede, tree in vir Sy kinders in die tyd van hul nood. Wanneer God se kinders vervolg word, kom dit neer op oorlogvoering teen God. ’n Voorbeeld hiervan word weergegee in die verslag rakende Paulus se bekering. In Handelinge lees ons dat Jesus aan Paulus sê dat hy vir Hom (Jesus) vervolg terwyl Paulus in werklikheid die Christene vervolg het:

en hy val op die grond en hoor ’n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Handeling 9:4-5.

Aangesien Openbaring 13 onthul dat ’n doodsdekreet uiteindelik uitgevaardig sal word teen almal wat nie die beeld van die dier aanbid nie (alliansie van kerk en staat van Protestantse Amerika) en wat weier om die merk van die dier te aanvaar, het hierdie finale gebeurtenis die slag van Armageddon tot gevolg.

En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Openbaring 13:15.

Armageddon word ’n plek genoem:

En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Openbaring 16:16.

Die politieke magte van die aarde voeg hul wetgewende gesag by die misleidende mag van Babilon en voer oorlog teen God deur die vervolging van Sy kinders. In hierdie uiterste nood, tree Christus tussenbeide om die goddeloses te oordeel en te straf:

Kyk, die Here het gekom met sy heilige tienduisendtalle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het. Judas 14-15.

Die term Armageddon beteken letterlik “berg van Megiddo.” Dit is hier waar God vir Israel geveg en hul vyande oorwin het. As jy oor die vallei van Megiddo uitkyk, is die enigste berg wat jy kan sien, die berg Karmel, en dit is hier waar Elía die profete van Baäl verslaan het. Dit is dus paslik dat die finale slag ook sal plaasvind  as gevolg van ’n keuse rakende wie om te dien. Die tipe gee dus inligting aangaande die anti-tipe. Die finale slag sal nie by die letterlike Megiddo plaasvind nie, maar die vervulling sal soortgelyk wees aan dit wat in die verlede gebeur het. Die Griekse woord vir “plek” is topos en topos het ’n letterlike sowel as metaforiese betekenis. Die metaforiese betekenis is gemoedstoestand. Satan sal ’n gemoedstoestand by die wêreld se mense skep wat hulle sal verplig om die doodstraf te soek vir diegene wat weier om hul voorskrifte te aanvaar. Dit sal erge leed veroorsaak en daar sal ’n tyd van benoudheid wees soos nog nooit vantevore nie, maar dan sal Christus optree.

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Daniël 12:1.

Ander Bybelverse beskryf ook die slag van Armageddon, maar gebruik ander terminologie. Joël noem dit die dal van Jósafat, terwyl Sagaria verklaar dat al die volke by Jerusalem byeen sal wees, wat beteken dat hulle teen God se kinders sal veg:

Ek sal die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek… Joël 3:2.

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem Sagaria 14:2.

Hoe sal hierdie stryd gevoer word en wanneer presies?

Laat ons eerstens na die tyd kyk. Niemand ken die tyd of die uur van Christus se wederkoms nie.

Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Matthéüs 25:13.

Nietemin, die Bybel verklaar wel dat hierdie gebeurtenis om middernag sal plaasvind. Dit kan ook die finale oomblik beteken. Maar uitgevaardigde wette van regerings tree gewoonlik om middernag in werking en wêreldwye dekrete tree in werking om middernag by spesifieke breedtegrade, byvoorbeeld, die Verenigde Nasies se dekreet teen Irak het in werking getree om “middernag oostelike standaardtyd.” ’n Wêreldwye dekreet wat die Merk van die Dier gaan afdwing, kan dus ook onder dieselfde omstandighede in werking tree.  Aangesien ons geen spesifieke tyd kan bepaal nie, sê dit slegs vir ons dat ingryping sal plaasvind op die finale oomblik wanneer die dekreet op die punt is om in werking te tree. Ons het dieselfde in tipe (Egipte) en in die anti-tipe:

En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipteland getref… Exodus 12:29.

In ’n oomblik sterf hulle, en in die middel van die nag word ’n volk in beroering gebring en hulle gaan onder, en die magtige word weggedryf—nie deur ’n hand nie. Job 34:20.

En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Matthéüs 25:6.

Die Sewende Plaag

Die vraag rakende hoe die slag sal plaasvind, word deur die sewende plaag beantwoord.

En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ’n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie—so ’n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van Sy toorn.  En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;  en groot hael, omtrent ’n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was. Openbaring 16:17-21.

Die finale plaag van hael vernietig die nasies van die aarde. Babilon disintegreer en val uitmekaar in haar drie komponente en dan kom die grootste aardbewing wat nog ooit die planeet getref het en wis die laaste spoor van lewe op die aarde uit. Groot stukke hael wat ongeveer 50 kilogram elk weeg, beëindig die rebellie. Te midde van die verwarring word Christus se kinders weggeneem soos ons later sal sien. In die boek van Job het ons ’n verwysing na hierdie hael-verskrikking.

Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien, wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Job 38:22-23.

Christus is die oorwinnaar in hierdie konflik:

Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ’n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ’n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ’n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. Openbaring 19:11-21.

Die verlostes sal juig van blydskap, hulle stryd is beëindig en hulle word weggevoer na die hemelse Kanaän.

En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25:9.

Die Wederkoms van Christus

Die tema van die Bybel is Christus en Sy koninkryk. Sonde en die dood sal nie vir ewig heers nie, maar die dag sal aanbreek dat Christus Sy vyande sal oorwin en ’n einde aan Satan se heerskappy sal maak. Christus se koninkryk behoort die tema van ons oordenking en gebede te wees, en dit is dan ook die eerste versoek in die gebed van die Here: “Laat U koninkryk kom …”  Matthéüs 6:10.

Die groot en deurlugtige dag van die Here was nog deur al die eeue heen die groot hoop van God se kinders, maar dis ook ’n tema wat verkeerd verstaan en vertolk is. Baie het gehoop op ’n wêreldlike Messias om hulle uit hul huidige omstandighede te red, terwyl ander weer leerstellings van eksklusiwiteit ontwikkel het en daarop aanspraak gemaak het dat verlossing en Messiaanse openbaring net vir hulle is. Vir sulke groepe was die nederigheid en die bediening van Jesus Christus terwyl Hy op die aarde gewandel het, minder aantreklik en hulle was op soek na ’n ander Verlosser wat sou inpas by hulle mistastings. Aan húlle het Jesus gesê:

Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. Johannes 5:39.

God het ons nie wees gelaat nie. Hy het beide Homself en die hemelse reddingsplan deur Sy diensknegte, die profete, aan ons geopenbaar.

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Amos 3:7.

God se ingryping in die sake van die mensdom was nie arbitrêr nie, maar is so ontwerp om die mens deur genade te red terwyl daar aan die vereistes van die Wet voldoen word. Oortreding van die Wet het geregtigheid vereis en die loon van die oortreding was die dood. Toe Adam en Eva gesondig het, het God die Verlosser belowe.

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt. Génesis 3:15.

In hierdie profesie stel die vrou die kerk voor (God se kinders deur die eeue heen). Die saad van die slang is al die afvalliges deur die eeue heen, terwyl die Saad van die vrou die Messias is wat die slang se kop sou vermorsel. Hy sou self ook deur die slang in die hakskeen gebyt word. Die twee geslagsregisters van Jesus soos in die Skrif weergegee, toon aan Sy herkoms vanaf Adam, deur Abraham tot by Josef en Maria (Matthéüs 1:1-16; Lukas 3:23-38). In Openbaring 12 is die vrou wat geboorte skenk aan ’n manlike kind ’n verwysing na die kerk (sien die hoofstuk Die Groot Stryd) en die Saad is ’n verwysing na Christus (Galásiërs 3:16).

Tydens Sy eerste koms het Jesus gekom om die prys vir die sonde te betaal. Hy het om ons onthalwe sonde geword (2 Korinthiërs 5:21) en

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53:5.

Daar is aan die eise van geregtigheid voldoen en genade kon meer oorvloedig word. In Christus is ons met God versoen (Romeine 5:10; 2 Korinthiërs 5:18; Kolossense 1:21-22).  Dit was die doel van die eerste koms van Christus. Satan is oorwin, maar nie van kant gemaak nie. Die sonde en die dood is oorwin, maar nie uitgewis nie. Jesus het belowe om na die aarde toe terug te keer ten einde die verlostes saam met Hom te neem na die wonings wat Hy vir hulle voorberei het.

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. Johannes 14:2-3.

Dit is die groot belofte van die Here se wederkoms in heerlikheid. Maar nie eens hierdie belofte behels die finale oprigting van die Here se koninkryk nie. Wat hier belowe word, is dat die Here weer sal kom om die verlostes te kom haal en om hulle te neem na die plek wat Hy vir hulle voorberei het.

… kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. Johannes 14:3.

Matthëüs

Markus

Lukas

1. Oorlog en benoudheid van nasies

24:7

13:8

21:9-10

2. Aardbewings

24:7

13:8

21:9-11

3. Soos in die dae van Noag

24:37-39

4. Evangelie wêreldwyd

24:14

13:10

5. Verdrukking

24:21

13:24

6. Valse christusse

24:4-5, 23-24

13:22

21:8

7. Tekens in son, maan & sterre

24:9

13:24-25

21:25-26

(Sien ’n Klip om jou Hoof op te Laat Rus)

Diagram 17.1

Die verlostes word hemel toe geneem met die wederkoms van die HERE. En tog, die Bybel leer duidelik van ’n aardse koninkryk. Die is die aarde wat die uiteindelike woning van die verlostes sal wees (Matthéüs 5:5; 2 Petrus 3:13; Openbaring 5:10, 21:1-3) en God self sal die nuwe aarde Sy woning maak (Openbaring 21:3).

Dis duidelik dat daar dus meer as een koms van Christus na hierdie aarde toe moet wees en ’n noukeurige ontleding is derhalwe nodig ten einde hulle van mekaar uit te ken in die Skrif.  Die Bybel praat inderwaarheid van vier keer wat Christus sal kom – elke keer op ’n ander sending.

 1. 1) Die koms van Christus as ’n baba.
 2. 2) Die koms van Christus na die Oue van Dae (Daniël 7:13).
 3. 3) Die koms van Christus in heerlikheid tesame met al Sy heilige engele om die verlostes hemel toe te neem.
 4. 4) Die koms van Christus om Sy koninkryk op die aarde op te stel.

Die koms van Christus na die Oue van Dae en Sy koms in heerlikheid verwys nie na dieselfde gebeurtenis nie. Daar is ook baie verwarring met betrekking tot hierdie gebeure en verskillende sienings heers vandag in die Christelike wêreld aangaande beide hierdie kwessie en hoe die teksverse interpreteer moet word. Die koms van Christus na die Oue van Dae is ’n gebeurtenis wat in die hemel plaasvind net voor Sy wederkoms. Terwyl hierdie pre-advent oordeelstoneel plaasvind, sien en hoor die profeet Daniël hoe die klein horing teen God laster; dus kon die wederkoms van Christus toe nog nie plaasgevind het nie (sien Die Man agter die Vermomming).

Tekens van Sy Koms

Die Skrif getuig van gebeure wat moet plaasvind net voor die wederkoms van Christus. Daar sal tekens op aarde wees, benoudheid onder die nasies en beroering in die sosiale strukture van gemeenskappe. Volgens Matthéüs 24 beeld Jesus die gebeure uit wat sal afspeel met die vernietiging van Jerusalem en so ook die vernietiging van die wêreld aan die einde van tyd. Hierdie redevoering word ook in Markus 13 en Lukas 21 weergegee. ’n Opsomming van hierdie gebeure soos in die evangelies beskryf, kan gevind word in diagram 17.1.

Daar kan geredeneer word dat baie van die gebeure wat in hierdie hoofstukke uitgebeeld word nog altyd op die aarde plaasgevind het, maar nog nooit was daar ’n tyd dat al hierdie gebeure gelyktydig op verskillende plekke waarneembaar was nie.

Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar. Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag. Sefánja 1:14-15.

En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. Lukas 21:25-26.

Die gebeure wat hier uitgebeeld word, verwys na die donker dag en die sterrereën wat die groot Adventbeweging ingelui het. Na die verdrukking tydens die 1260 jaar van die Pouslike onderdrukking van die waarheid, het New England die bekende Donker Dag van 19 Mei 1780 ondervind wat gevolg is deur tekens in die maan. Die sterre wat geval het (Openbaring 6:13), word vereenselwig met die groot sterrereën van 13 November 1833 toe 200 000 meteoriete per uur geval het. Hierdie tekens is deur die volgelinge van Miller gesien as vervullings van hierdie profesieë. Die parallele teks kan in Openbaring 6 gevind word:

En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ’n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ’n vyeboom wat deur ’n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Openbaring 6: 12-13.

Die geskiedenis het hierdie gebeure as volg opgeteken:

Die donker dag van New England, so bekend aan oud en jonk, het op 19 Mei 1780 plaasgevind … Ongeveer 11 uur het dit begin donker word, asof dit begin nag word. Mense het ophou werk; die bulkende beeste het kraal toe gestap; die blêrende skape het by die heinings bymekaargekom; die wilde voëls het geskreeu en na hul neste toe gevlieg; die hoenders het op hul stellasies geklim … die hele nag was dit stikdonker sodat ’n mens nie jou hand voor jou oë kon sien nie, nie eens ’n vel wit papier nie. History of Weare, New Hampshire, 1735 – 1888. (Boston Public Library.)

Die hele tyd het ’n sieklike melancholiese gloed die natuur oorskadu; nog was die donkerte van die nag minder ongewoon en vreesaanjaend as dit van die dag; nieteenstaande dat daar byna ’n volmaan was, was geen voorwerp uitkenbaar nie, maar met die hulp van kunsmatige lig wat, wanneer dit van naburige huise en ander plekke op ‘n afstand beskou word, was sigbaar deur ’n soort van Egiptiese donkerte, wat voorgekom het asof dit ondeurdringbaar was vir die ligstrale. The Independent Chronicle (Boston), 8 Junie 1780, p. 4.

Herschel, die bekende astronoom erken ronduit:

Die Donker Dag van 19 Mei 1780 is een van daardie wonderlike fenomene van die natuur wat altyd interessant gevind sal word, maar wat die filosofie hoegenaamd nie sal kan verduidelik nie.

Jesus het ook voorspel dat die spanning tussen die nasies sal toeneem net voor Sy wederkoms:

Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Matthéüs 24:7.

Die Griekse woord vir “nasie” wat hier gebruik word, is ethnos vanwaar ons die term etniese groep vandaan kry. Dis tragies dat wanneer ons vandag na die nasies van die wêreld kyk, daar sprake van vrede mag wees, maar etniese geweld en selfs etniese suiwering is algemeen.

In die ekonomiese wêreld val die waarde van kommoditeite en die onderskeid tussen die rykes en die armes word al groter. Ekonomiese ellende en arbeidsonrus word vir die laaste dae voorspel:

Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ’n getuienis teen julle wees en sal soos ’n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leërskare. Jakobus 5:3-4.

Valse godsdienste en valse christusse sal hul aansprake maak net voor die wederkoms van Jesus:

Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Matthéüs 24:24.

By die afsluiting van die twintigste eeu was daar ’n herlewing onder vals christusse. Die sogenaamde Heer Maitreya het sy verskyning gemaak en verklarings uitgereik wat lynreg in stryd met die Skrif is, maar die godsdienste van die wêreld verwag een net soos hy.

Al die groot godsdienste postuleer die idee van ’n verdere openbaring wat deur ’n toekomstige Leraar gegee sal word. Christene hoop op die wederkoms van die Christus, die Boeddhiste kyk uit vir die koms van ’n ander Boeddha (die Heer Maitreya), terwyl die Moslems die Imam Mahdi afwag, die Hindoes ’n reïnkarnasie van Krisjna, en die Jode die Messias.  (Share International.) (Klem bygevoeg.)

Verskeie addisionele tekens van die nabye koms van Christus word in die Skrif weergegee wat bevestig dat die tyd naby is.  Hierdie sluit in:

 • ’n Toename in kennis    Daniël 12:4
 • ’n Toename in demoniese aktiwiteite    Openbaring 16:13-14; 1 Timótheüs 4:1-7
 • ’n Toename in ongeregtigheid     2 Timótheüs 3:1-7
 • Afvalligheid van die waarheid    2 Timótheüs 4:3-4
 • Opkoms van vals leringe (evolusie)    2 Petrus 3:3-7
 • ’n Toename in verkeer (moderne vervoer)    Nahum 2:4

Van al hierdie tekens is die een met die grootste finaliteit die volgende:

En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. Matthéüs 24:14.

Ons word gemaan om die tekens te bestudeer en om aandag daaraan te skenk (Matthéüs 24:32-35). Tog mag ons nie tot die slotsom kom dat ons die dag of die uur van Sy wederkoms uit hierdie gebeure kan aflei nie (Matthéüs 24:36). As ons die aard en die doel van die wederkoms van Jesus Christus bestudeer, dan het niemand nodig om mislei te word nie. Tog, so eienaardig as wat dit ookal mag klink, verkondig nie een van die hoofstroom Christelike kerke vandag die Bybelse wederkoms van Christus nie. Die meeste kerke, indien hulle oor die wederkoms preek, praat van die wederkoms van Christus wat vrede aan die nasies sal bring, maar die Bybel leer van ’n vernietiging van die nasies. Hulle verkondig die bekering van sondaars met die wederkoms van Christus, terwyl die Bybel leer dat Christus kom om sondaars en sonde te vernietig. Laat ons die bewyse van naderby bekyk.

Die Wederkoms van Christus in Heerlikheid

Die wederkoms van Christus in heerlikheid is die salige hoop van die kerk.  Jesus het gesê:

Ek kom weer. Johannes 14:3.

Hierdie belofte sál vervul word. Die wederkoms van Christus of Sy tweede koms na hierdie aarde is die gebeurtenis wat uiteindelik die kinders van God uit Satan se aardse heerskappy sal verlos.

terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus. Titus 2:13.

so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid. Hebreërs 9:28.

Hoe Hy sal Terugkeer

En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê: Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. Handelinge 1:9-11.

 1. 1. In die Wolke Tesame met Sy Engele

Jesus was in die hemel opgeneem deur ’n wolk, en Hy sal ook so in die wolke terugkeer. Die wolke verwys na die engele van God wat Hom omring soos in die Hebreeuse parallelisme gesien kan word.

Die waens van God is tienduisende, duisend maal duisende; die Here is onder hulle; dit is Sinai in heiligheid. Psalm 68:17.

… wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel. Psalm 104:3.

Jesus het self ook belowe dat Hy met die wolke (die engele) sal terugkeer:

En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Matthéüs 24:30.

Verdere teksverse is Matthéüs 24:64; Markus 13:26; Markus 14:62 en Openbaring 1:7.

… in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele 2 Thessalonicense 1:7.

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit. Matthéüs 25:31.

Die heerlikheid van Christus se wederkoms oortref enigiets denkbaar. Hy sal terugkeer in die heerlikheid van Sy engele en dié van die Godheid:

… wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele. Lukas 9:26.

 1. 2. Die Wederkoms sal Wêreldwyd Sigbaar Wees

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien. Openbaring 1:7.

Christus het gewaarsku teen nabootsings van Sy koms wat nie orals sigbaar sal wees nie. Wanneer Jesus Christus kom, sal Hy wêreldwyd sigbaar wees.

As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Matthéüs 24:26-27.

En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel versky… en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Matthéüs 24:30.

 1. 3.   Sy Wederkoms sal Hoorbaar Wees

En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Matthéüs 24:31.

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God… 1 Thessalonicense 4:16.

 1. 4. Die HERE Sal Nie op die Aarde Neerdaal Nie, Maar Sal die Verlostes in die Lug Inwag

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Thessalonicense 4:16-17.

Gedurende die laaste plaag, wanneer die finale aardbewing en hael die bewoners van die aarde vernietig het, sal die verlostes (uitverkorenes) bymekaargemaak word deur die engele en in die lug opgeneem word om die Here daar te ontmoet. Hierdie is ’n wegraping, maar dit is nie ’n geheime wegraping nie.

En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Matthéüs 24:31.

Met Sy wederkoms roep Christus die dode op en Hy stuur Sy engele om die uitverkorenes bymekaar te maak en tesame sal hulle Hom in die lug ontmoet. Christus self kom nie na die aarde toe nie – Sy voete raak nie aan die aarde nie.  Sy opdrag aan die engele is:

Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by die offer sluit! Psalm 50:5.

Gebeure wat Tydens Sy Koms Plaasvind

 1. 1. Die Regverdige Dode word Opgewek

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 1 Thessalonicense 4:16.

Slegs die regverdige dode wat in Christus gesterf het, word opgewek met die wederkoms. Die res van die dode word nie opgewek voor die millennium nie. (Sien Die Langverwagte Millennium van Vrede.)

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Openbaring 20:4-5.

Die regverdiges word opgewek – die onregverdiges word nie opgewek totdat die duisend jaar voleindig is nie.

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding… Openbaring 20:5.

In Johannes 5:28-29 vertel Jesus ons dat almal Sy stem sal hoor. Hy verwys na twee opstandings – die “opstanding van die lewe” en die “opstanding van die veroordeling.”  Hierdie twee gebeurtenisse word deur ‘n duisend jaar geskei.

 1. 2. Die Regverdige Lewendes sal Weggevoer Word

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. 1 Thessalonicense 4:17.

Die lewende regverdiges (”ons wat in die lewe oorbly”) sal tesame met die verrese regverdiges weggevoer word om die HERE in die lug te ontmoet. Die regverdige lewendes sal die dood nie smaak nie, maar sal net soos Henog en Elía weggevoer word (Génesis 5:24; 2 Konings 2:11).

Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. 1 Korinthiërs 15:51-54.

Die lewende regverdiges word oombliklik verander met die laaste basuin. Ons liggame sal verander word om soos Sy verheerlikte liggaam te wees.

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. Filippense 3:20-21.

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. 1 Johannes 3:2-3.

Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here Here sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die Here het dit gespreek. En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25:8-9.

 1. 3. Die Onregverdiges word Doodgemaak en die Nasies word Vernietig

Die uitroep van diegene wie God verwerp het, sal wees:

en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Openbaring 6:15-17.

Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.  Hy sal ’n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ’n hoof oor ’n groot land. Psalm 110:5-6.

Daar is geen vrede onder die nasies nie, nóg sal vreugde met die wederkoms van Christus uitgespreek word. Diegene wat die genade van Christus minag het en daarna gestreef het om Sy heiliges te vernietig, sal deur die verskyning van Sy wederkoms vernietig word. Die Here is geen aannemer van die persoon of sy posisie nie. Die staatshoofde van nasies sal verantwoording doen vir hul dade. Dan sal die bose een, die man van sonde, openbaar word vir wat hy is.

en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. 2 Thessalonicense 2:8.

Hierdie mense sal vernietig word en hul liggame sal oor die aarde verstrooi lê.

En die wat deur die Here verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees. Jeremia 25:33.

Hulle kan nie bymekaargemaak, betreur of begrawe word nie, want daar sal geen lewende wese op die aarde oorbly nie.

Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.  Ek het gekyk, en die land van tuine was ’n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Want so sê die Here: Die hele land sal ’n wildernis word, alhoewel Ek daar geen einde aan sal maak nie. Hieroor sal die aarde treur en die hemel daarbo rou dra, omdat Ek dit gespreek, My dit voorgeneem het en Ek geen berou het en daarvan nie sal terugkom nie. Jeremia 4:23-28.

Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Sefánja 1:1-3.

Addisionele teksverse aangaande die vernietiging van alle dinge is Psalms 21:10; 37:10; 110:5-6; Jesaja 24:1-3 en Hebreërs 10:26-27.

Die Geheime Wegraping

Die leerstelling van die geheime wegraping staan in skrille kontras met die gebeure wat hierbo beskryf is. Die geheime wegraping leer dat die kinders van God in die geheim na die hemel weggeneem sal word, terwyl die onbekeerdes op die aarde agterbly om wat neerkom op ’n tweede kans te ontvang. Die tweede geleentheid doktrine is ’n leerstelling van valse hoop wat mense nie aanmoedig om hul lewens te verander en met God reg te maak nie.

Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik. Jesaja 55:7.

Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het Ek dan miskien ’n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Esegiël 18:21-23.

Daar is weereens ’n “as” in hierdie teksverse. Verlossing is voorwaardelik en onderhewig aan gehoorsaamheid. Ons sal verantwoordelik gehou word vir ons dade.

Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade. Matthéüs 16:27.

God se geregtigheid kan nie kompromitteer word nie.

aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. 2 Thessalonicense 1:6-7.

Volgens hierdie teksverse vind verlossing vir die regverdiges en vergelding vir die onregverdiges tegelykertyd plaas – met die wederkoms van Christus. Persone wat in die dispensasieleer glo, skei hierdie twee gebeure met ’n tydperk van sewe jaar. Eerstens die wegraping, dan die vernietiging van die antichris met die wederkoms. Gedurende hierdie sogenaamde tydperk sal die Joodse volk deur die verdrukking gaan en tot by die punt kom waar hulle Christus aanneem.

Die heerlikheid van Christus se wederkoms laat geen plek vir enige geheimhouding nie. Uit die beskrywing van die gebeure wat plaasvind met die wederkoms sien ons dat alles gelyktydig plaasvind. Die wederkoms van Christus is die salige hoop van God se kinders; Jesus word openbaar (1 Korinthiërs 1:7; 1 Petrus 1:7, 13; 4:13). Mense wat in verskillende bedelings glo, glo nie in die geestelike Israel (die kerk) nie, maar glo dat die beloftes aan letterlike Israel gemaak is. Dus skei hulle die kerk van Israel, maar die Bybel maak hoegenaamd nie so ’n onderskeiding nie.

En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God! Galásiërs 6:16.

Tipologie in die Bybel verwys altyd na iets groter as die tipe. Die skaduwee is van minder belang as dit wat die skaduwee werp. Die lam verwys na Christus – die laasgenoemde is soveel groter as die eersgenoemde. Letterlike Babilon wys na eindtyd Babilon wat bestaan uit alle afvallige magte wat aan die einde van tyd heers. Letterlike Jerusalem of Israel van ouds is ’n tipe van die eindtyd geestelike Jerusalem of Israel wat al die verlostes insluit. Dispensasionaliste beskou die tipe in ’n letterlike sin en tref geen onderskeid tussen die tipe en die antitipe nie. Hulle verwag ’n letterlike rekonstruksie van Babilon en Israel wat dieselfde sou wees as om te wag vir die terugkeer van ’n letterlike lam.

Volgens die siening van dispensasionaliste is die verdrukking derhalwe slegs vir die Joodse volk vasgestel. Die Bybel ken glad nie so ’n leerstelling nie. Die beproewings is daarenteen bedoel om die kerk te reinig (sien 1 Thessalonicense 3:3). God se kinders, diegene wat hul klere in die bloed van die Lam gewas het, moet deur die verdrukking gaan.

Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Openbaring 7:13-14.

’n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ’n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Matthéüs 13:24-30, 36-43.

Die goddeloses en die regverdiges bly bymekaar tot die oes – die terugkeer van Christus.

Toe Israel van ouds uit die slawerny van Egipte verlos is, het die plae nie plaasgevind toe hulle reeds weg was nie. Hulle was teenwoordig en was getuies van die gebeure en hulle was self ook onderworpe aan die eerste drie plae. God het hulle egter op wonderbaarlike wyse teen die effek van die laaste sewe plae beskerm, net soos Hy ook op wonderbaarlike wyse Sy kinders aan die einde van tyd teen die effekte van die laaste sewe plae wat op die aarde sal val, sal beskerm (Openbaring 3:10-13). God se kinders word gemaan om vas te hou totdat Hy kom. Hulle word nie voor die gebeure weggeraap nie. Die volgende teksverse word dikwels vir regverdiging van die wegraping gebruik:

Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Matthéüs 24:38-42.

Hierdie teksverse is nie bewys van ’n geheime wegraping nie. Hulle dui slegs aan dat met die wederkoms van Christus sommige mense gered sal wees en andere verlore. Ten slotte is die dispensasionaliste se siening dat die antichris na die geheime wegraping sy opwagting sal maak, ook nie in lyn met die Skrif se lering rakende die mens van sonde nie. (Sien Die Man agter die Vermomming.) Die Bybel leer duidelik dat hierdie mag uit die kerk sal ontstaan en nie na die kerk nie.

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. 1 Johannes 2:18-19.

Nadat hulle deur die verdrukking gegaan en die woede van die antichris ervaar het, is die enigste hoop vir die kinders van God die wederkoms van Jesus Christus. Net soos die bloed van die lam op die deurkosyne van die Israeliete se wonings geverf moes word tydens die nag van die finale plaag, so moet die bloed van die Lam op die deurkosyn van die hart geverf word om die doodsengel daarop attent te maak dat ons deur die bloed van die Lam losgekoop is.

En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25:9.

Beskikbaar op YouTube: Klimaks Van Die Eeue

Leave a Reply