Die Geheime Wegraping

Die geheime wegraping leer dat die kinders van God in die geheim na die hemel weggeneem sal word, terwyl die onbekeerdes op die aarde agterbly om wat neerkom op ’n tweede kans te ontvang. Die tweede geleentheid doktrine is ’n leerstelling van valse hoop wat mense nie aanmoedig om hul lewens te verander en met God reg te maak nie.

Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik. Jesaja 55:7.

Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het Ek dan miskien ’n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Esegiël 18:21-23.

Daar is weereens ’n “as” in hierdie teksverse. Verlossing is voorwaardelik en onderhewig aan gehoorsaamheid. Ons sal verantwoordelik gehou word vir ons dade.

Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade. Matthéüs 16:27.

God se geregtigheid kan nie kompromitteer word nie.

aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. 2 Thessalonicense 1:6-7.

Volgens hierdie teksverse vind verlossing vir die regverdiges en vergelding vir die onregverdiges tegelykertyd plaas – met die wederkoms van Christus. Persone wat in die dispensasieleer glo, skei hierdie twee gebeure met ’n tydperk van sewe jaar. Eerstens die wegraping, dan die vernietiging van die antichris met die wederkoms. Gedurende hierdie sogenaamde tydperk sal die Joodse volk deur die verdrukking gaan en tot by die punt kom waar hulle Christus aanneem.

Die heerlikheid van Christus se wederkoms laat geen plek vir enige geheimhouding nie. Uit die beskrywing van die gebeure wat plaasvind met die wederkoms sien ons dat alles gelyktydig plaasvind. Die wederkoms van Christus is die salige hoop van God se kinders; Jesus word openbaar (1 Korinthiërs 1:7; 1 Petrus 1:7, 13; 4:13). Mense wat in verskillende bedelings glo, glo nie in die geestelike Israel (die kerk) nie, maar glo dat die beloftes aan letterlike Israel gemaak is. Dus skei hulle die kerk van Israel, maar die Bybel maak hoegenaamd nie so ’n onderskeiding nie.

En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God! Galásiërs 6:16.

Tipologie in die Bybel verwys altyd na iets groter as die tipe. Die skaduwee is van minder belang as dit wat die skaduwee werp. Die lam verwys na Christus – die laasgenoemde is soveel groter as die eersgenoemde. Letterlike Babilon wys na eindtyd Babilon wat bestaan uit alle afvallige magte wat aan die einde van tyd heers. Letterlike Jerusalem of Israel van ouds is ’n tipe van die eindtyd geestelike Jerusalem of Israel wat al die verlostes insluit. Dispensasionaliste beskou die tipe in ’n letterlike sin en tref geen onderskeid tussen die tipe en die antitipe nie. Hulle verwag ’n letterlike rekonstruksie van Babilon en Israel wat dieselfde sou wees as om te wag vir die terugkeer van ’n letterlike lam.

Volgens die siening van dispensasionaliste is die verdrukking derhalwe slegs vir die Joodse volk vasgestel. Die Bybel ken glad nie so ’n leerstelling nie. Die beproewings is daarenteen bedoel om die kerk te reinig (sien 1 Thessalonicense 3:3). God se kinders, diegene wat hul klere in die bloed van die Lam gewas het, moet deur die verdrukking gaan.

Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Openbaring 7:13-14.

’n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ’n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Matthéüs 13:24-30, 36-43.

Die goddeloses en die regverdiges bly bymekaar tot die oes – die terugkeer van Christus.

Toe Israel van ouds uit die slawerny van Egipte verlos is, het die plae nie plaasgevind toe hulle reeds weg was nie. Hulle was teenwoordig en was getuies van die gebeure en hulle was self ook onderworpe aan die eerste drie plae. God het hulle egter op wonderbaarlike wyse teen die effek van die laaste sewe plae beskerm, net soos Hy ook op wonderbaarlike wyse Sy kinders aan die einde van tyd teen die effekte van die laaste sewe plae wat op die aarde sal val, sal beskerm (Openbaring 3:10-13). God se kinders word gemaan om vas te hou totdat Hy kom. Hulle word nie voor die gebeure weggeraap nie. Die volgende teksverse word dikwels vir regverdiging van die wegraping gebruik:

Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Matthéüs 24:38-42.

Hierdie teksverse is nie bewys van ’n geheime wegraping nie. Hulle dui slegs aan dat met die wederkoms van Christus sommige mense gered sal wees en andere verlore. Ten slotte is die dispensasionaliste se siening dat die antichris na die geheime wegraping sy opwagting sal maak, ook nie in lyn met die Skrif se lering rakende die mens van sonde nie. (Sien Die Man agter die Vermomming.) Die Bybel leer duidelik dat hierdie mag uit die kerk sal ontstaan en nie na die kerk nie.

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. 1 Johannes 2:18-19.

Nadat hulle deur die verdrukking gegaan en die woede van die antichris ervaar het, is die enigste hoop vir die kinders van God die wederkoms van Jesus Christus. Net soos die bloed van die lam op die deurkosyne van die Israeliete se wonings geverf moes word tydens die nag van die finale plaag, so moet die bloed van die Lam op die deurkosyn van die hart geverf word om die doodsengel daarop attent te maak dat ons deur die bloed van die Lam losgekoop is.

En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25:9.

Leave a Reply