Wat het God in die ou tyd aan Sy volk belowe?

Eks 23:25 En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.

Op watter voorwaardes is vrywaring van siektes belowe?

Eks 15:26 … As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.

Wat doen die Here vir Sy volk, volgens die Psalmskrywer?

Psalm 103:3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,

Waaruit het ‘n groot deel van Christus se bediening bestaan?

Hand 10:38 … Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
(Verwys: Luk 13:16 Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?)

Matt 4:23 En Jesus het deur die hele Galiléa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees.

 

Watter voorbeeld het Daniël in hierdie verband gestel?

Dan 1:8 En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie; daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie.

Watter voedsel wou hy hê?

Dan 1:12 Stel tog u dienaars tien dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink;

Wat het na 10 dae met Daniël en sy vriende gebeur?

Dan 1:15 En aan die einde van tien dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het.

En na ongeveer 3 jaar?
Dan 1:18-20 En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnésar gebring.
En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk tien maal oortref het.

 

Wat was die oorspronklike dieet wat vir die mens voorgeskryf is?

Gén 1:29 Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

Wat is na die Sondvloed as voedsel toegelaat?

Gén 9:3 Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.
Gén 9:4 Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.

Waarom moet die gesondheid van die liggaam bewaar word?

1Kor 6:19-20 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

Waarom het God sy volk se dieet beperk?

Deut 14:2-3 Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat ‘n gruwel is nie.

Wat moet ons lewensgwoontes bepaal?

1Kor 10:31 Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

Leave a Reply