Waarom is die Heilige Geskrifte gegee?

Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

Wie het  die hele Skif ingegee?

2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee …

Waarvoor is dit gegee?

2Tim 3:16 … en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

Hoe is die profesie gegee?

2Pet 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Aan wie maak God die geheime van die toekoms bekend?

Amos 3:7 Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

 

 

Leave a Reply