Met watter naam het Jesus na die heilige skrifte van die Ou Testament, die Bybel van Sy tyd, verwys?

Mat 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword.

Watter ander titel word aan God se openbaring aan die mense gegee?

Luk 8:21 Maar Hy antwoord en sê vir hulle: My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen.

DIE GEE VAN DIE SKRIFTE

Hoe is die Skrifte gegee?

2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee

Wie het die manne wat so namens God gespreek het, besiel?

2Pet 1:21 …. deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

DIE DOEL VAN DIE SKRIFTE

Met watter doel is die Skrifte gegee?

Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

Waarvoor is alle Skrifte voordelig?

2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

Wat was God se oogmerke met die gee van die Skrifte?

2Tim 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Leave a Reply