Is Jesus God?

As Jesus God is, dan verdwyn al die ander aansprake op gelykheid en selfs oppergesag in die niet. Hierdie vraag meer as enige ander moet opgeklaar word ten einde die geldigheid van Sy aansprake te ondersteun:

En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het. Johannes 5:17-18.

Die Jode het toe weer klippe opgetel om Hom te stenig.  Jesus antwoord hulle: Baie goeie werke het Ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van dié werke stenig julle My?   Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat n mens is, Uself God maak. Johannes 10:30-33.

Jesus het nie die Sabbatsgebod verbreek nie. Hy het net nie voldoen aan die menslike standaarde en wette daargestel deur die Jode om te verhoed dat hulle God se wet verbreek nie. Hierdie mensgemaakte verordeninge het ’n swaar las geplaas op diegene wat godvresend wou leef en het ’n juk des aanstoots geword wat geen mens kon verdra nie. Jesus het egter verklaar dat Hy en die Vader Een is. Verder, ons vind nêrens in die Nuwe Testament dat Jesus enigeen tereggewys het wat Hom aanbid het of wat Hom direk as God aangespreek het nie.

Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God! Matthéűs 14:32-33.

En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God! Johannes 20:28.

Aanbidding kom slegs God toe en selfs die engele kan nie op aanbidding aanspraak maak nie; nóg minder kan feilbare mense aanspraak maak op aanbidding van ’n ander geskape wese. Twee voorbeelde uit die Skrif illustreer hierdie punt duidelik.

  1. Toe Johannes die Nuwe Jerusalem in visioen getoon is, het hy aan die voete van die engel-gids neergeval om hom te aanbid, maar die engel het hom tereggewys:

Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. Openbaring 22:9.

  1. Toe die apostel Petrus die huis van Cornelius besoek het, was Cornelius so oorweldig dat hy aan die voete van Petrus neergeval het om hom te aanbid, maar Petrus sê vir hom:

Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys.  Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar n mens. Handelinge 10:25-26.

Daar is sommige godsdiensgroepe wat die menslikheid van Jesus ontken en ander wat weer Sy Godheid ontken. Die Skrif bevestig egter duidelik Sy menslikheid sowel as Sy Godheid. Christus, volgens die Skrif, is die Skepper van alle dinge; Hy is die Verlosser en Herskepper en Hy is die Here oor alles. Die Naam Jesus beteken letterlik “Jahwe“ (Jehova = “die een wat is”), die Verlosser. As Skepper, kan Hy ook aanspraak maak op eienaarskap. In Psalm 33 lees ons:

Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër. Hy versamel die waters van die see soos n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees; want Hý het gespreek, en dit was; Hý het gebied, en dit staan. Psalm 33:6-9.

Die Nuwe Testament bevestig dat hierdie Skepper niemand anders is as Jesus Christus nie.

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes 1:1-3.

want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magtealle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. Kolossense 1:16.

Jesus Christus is God. Die Griekse woord vir Here is Kurios en dit word gebruik in die sin van “hy aan wie n persoon of goed behoort,” en hierdie eienaar is God.

Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Handelinge 2:36.

en (dat) elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Filippense 2:11.

Jesus het uitdruklik daarop aanspraak gemaak dat Hy God is en dat Hy die selfbestaande Een is wat alle dinge voorafgegaan het.

Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek. Johannes 8:58. (Klem bygevoeg.)

Die Griekse woord “eimi wat hier vir Ek is” gebruik word, beteken “om te wees, om te bestaan” en dit beklemtoon  duidelik die waarheid dat Jesus God is.

Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Kolossense 2:9.

maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is n regverdige septer. Hebreërs 1:8.

Die akkurate profesieë in die Skrif opgeteken rakende die eienskappe van die Messias is almal in Jesus vervul. Geen ander individu kan aanspraak maak op Jesus se messiasskap of Hom Sy koningskap ontneem nie.  Hy is die Vredevors en die Lam wat geslag is en in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik (Kolossense 2:9).  Jesus het gesê:

Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Matthéűs 28:18.

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Johannes 10:9.

En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Johannes 3:14-18.

Die Skrif leer duidelik dat redding alleenlik in Jesus Christus te vinde is. In Handelinge staan geskryf:

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4:12.

Alles is voorberei, die aansprake van Jesus is duidelik, tog, ten spyte hiervan, water die wêreld hierdie waarhede af ten einde almal tegemoet te kom in ’n finale sameswering teen die Woord. Hierdie groot konflik sal sy hoogtepunt bereik in die klimaks van die geskiedenis, met die wederkoms van Christus, wanneer die koninkryk aan Hom gegee sal word.

Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 1 Korinthiërs 15:24.

Leave a Reply