DIE NEW AGE-BEWEGING EN DIE MAITREYA

Die term “New Age” is ontleen aan astrologie. Die sodiak wat sy oorsprong in antieke Babilon het, bestaan uit twaalf tekens en dit neem ongeveer 25 000 jaar vir ons sonnestelsel om deur hierdie sterretekens te beweeg.

Die New Age-beweging leer hoofsaaklik dat die mensdom besig is om ’n era van verligtheid binne te beweeg. Die Tydperk van Pisces, die visse, met sy klem op formele godsdiens, sal deur die Tydperk van Aquarius vervang word – dis die Tydperk van Verligtheid. Elke tydperk is veronderstel om vir ’n periode van twee duisend jaar te duur en elk het sy eie sodiakteken en planetêre krag.

Wanneer n oorgang plaasvind van een tydperk na die volgende en dus van een teken na ’n ander, neem sekere Meesters, wat dalk vir eeue lank besig was om hulle vir hul amp voor te berei deur meditasie en studie, die werk oor om die nuwe siklus te inspireer. Vir byna tweeduisend jaar was die aarde onder die wateragtige teken van Pisces wat deur Neptunus beheer word, waarvan die hoofeienskappe die totstandkoming van die Christendom en die oorwinning oor die oseaan was. Nou dat die nuwe siklus n aanvang geneem het, beïnvloed Aquarius, n lugagtige teken, die mens se denke langs wetenskaplike weë in elke rigting, veral om die lugruim te verower. 1

In die Tydperk van Verligtheid sal die mensdom ’n nuwe geboorte ervaar deur  geïnisieer te word in ’n hoër staat van bewustheid wat die godheid in die mens reflekteer. Hoofsaaklik impliseer die leerstellings van die New Age-beweging dat die mens inherent goddelik is in ’n panteïstiese sin. Verder word daar geïmpliseer dat die materiële menslike element evolueer het oor opeenvolgende lewens, en dat die geestes-element onsterflik is en vanaf die begin van tyd saam met God bestaan.

Volgens die New Age-filosofie vind die verandering van een fase na die volgende plaas deur die bemiddeling van die “Verligtes” wat die wysheid van die eeue versamel het. Wêreldgebeure word deur Opgevaarde Meesters beheer wat van tyd tot tyd inmeng in sake op aarde. Die New Age verwag die Maitreya, of die Christus, wat die mensdom tydens sy wedergeboorte sal bystaan. Vir die Christene sal hy as Christus verskyn, vir die Hindoes as die Krisjna, vir Islam as die Imam Mahdi, en vir die Ooste as die Bodhi-sattva. Sy amp is dít van Wêreldleraar en hy het toesig oor die lotsbestemming van die groot godsdienste.

Die Opgevaarde Meesters, wat deur aardse kanale spreek, beweer dat hulle die mensdom al vir duisende jare lank beïnvloed het en met elke millennium is daar ’n verandering in hul benadering. Daar word geleer dat daar hoofsaaklik nege wêreldleraars of -meesters is wat die oorgang van die tydperke deur die eeue heen beïnvloed het en dat talle geestelike wesens meegehelp het om die mensdom tot by die Tydperk van Verligtheid te bring. Hierdie Verligtes kan bestaan in ‘n eteriese vorm of as inkarnasies. Die nege meesters is:

Die Meester Hilarion wat beweer dat hy Paulus in ’n vorige inkarnasie was. Volgens die New Age-binnekring handhaaf hy ’n Kretensiese liggaam en bring hy baie van sy tyd in Egipte deur. Die Meester Morya is ’n Rujput-prins wat in Shigatse woon en in ’n vorige inkarnasie Akbar se liggaam beset het. Die Meester Koot Hoomi Lal Singh wat van Kasjmirse oorsprong is en wat beweer dat hy in een van sy vorige reïnkarnasies Pithagoras was, woon ook in Shigatse. Die Meester Jesus wie se vorige inkarnasies Joshua, die seun van Nun, en Jesus van Násaret insluit, woon vermom iewers in die Heilige Land. Volgens die New Age-filosofie  het “Die Meester Jesus” nie ten behoewe van homself opgetree toe hy hier op aarde as Jesus van Násaret was nie, maar dat hy toe oorskadu was (’n vorm van besetting) deur die Maitreya, of deur die Christus. Die Venesiese Meester wat beweer dat hy die reïnkarnasie van die skilder Paul Veronese was. Die Meester Mahachohan se plig is om te bepaal of daar enige teenstrydige magte in die ruimte is en om dié magte teë te werk indien nodig. Die Meester Serapis is bekend vir sy werk met Deva Evolusie en sy woonplek mag nie bekend gemaak word nie.

Die nege sogenaamde Grotes wie die siklusse van die mensdom geïnspireer het, is glo so gevorderd in hul denke en benadering dat hul leringe veronderstel is om soos musiek op die mens se ore te val.

Die gesamentlike note van hierdie nege Grotes skep koorde van harmonieuse klank in die hemel, tog binne die aura van die aarde vir dié se ondersteuning. Hy wat geleer het om hierdie verruklike musiek te hoor, het dit gedoen deur eers te luister na die noot van sy eie Meester, op die binneste vlakke en tydens meditasie. Streef na Hom Wie jy voel jou eie Meester is as jy hier op aarde daardie noot wil hoor, al is dit aanvanklik vaag, die noot wat uiteindelik jou hart met Syne sal harmoniseer. 2

Daar is ook ander Opgevaarde Meesters wat vir die New Age belangrik is. Elkeen het ’n spesiale boodskap vir ’n spesifieke tydperk of situasie. Die leringe van die New Age-beweging is deurweek met Oosterse mistisisme en okkultisme. Dit vorm deel van die herlewing van die antieke Babiloniese hiërargie waarin die towenaars, astroloë en die mistici saam met die Chaldese priesters gewerk het in godsdienstige sake en sake van die staat. Toe Nebukadnésar sy droom gehad het, het hy hierdie “wyse manne” geraadpleeg om ’n interpretasie te bekom:

Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan. Daniël 2:2.

Hierdie sisteem van paganistiese hiërargie was nie slegs beperk tot Babilon nie, maar was die alomvattende sisteem van die meeste heidense kulture. Dit geval die mens om ’n godsdiens te hê wat met mistisisme deurdrenk is en om waarsêers en fortuinvertellers te hê wat die onbekende bekend maak. Hierdie bedrieglike sisteem het selfs die geledere van die Israeliete binnegesluip en die denkwyse het hul eie godsdiens besmet. Dit het die profeet Jeremia genoop om sy volk te waarsku:

lle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarsêers en na julle dromers en na julle goëlaars en na julle towenaars nie, wat met julle spreek en sê: Julle sal die koning van Babel nie dien nie. Jeremia 27:9.

Die Tydperk van Verligtheid waarin ons tans leef, sal nog blyk ’n periode van groot geestelik donkerte te wees. Dieselfde sisteem bestaan vandag nog onder moderne dekmantels. Regerings raadpleeg mediums en astroloë en selfs die mees gerespekteerde politici van die dag maak gebruik van dieselfde lys van konsultante – net soos die koning van Babilon gedoen het.

Die Bybel leer dat die loon van die sonde die dood is en dat God dit in die tuin van Eden baie duidelik gemaak het, dat indien Adam en Eva die wet van God oortree, hulle die gevolge van hul oortreding sou moes dra, en die gevolge was dat hulle hul onsterflikheid sou verbeur. Dit was die slang wat vir Eva mislei het om die wet van God te oortree deur van die verbode vrug te eet. Die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad was ’n toets van gehoorsaamheid vir die Edense paartjie. Daar was geen deug in die onthouding van die boom self nie. Die deugsaamheid het bestaan in gehoorsaamheid aan God se vereistes.

Volgens die Bybelse beskrywing het Satan God se doel bevraagteken, met die plasing van die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad in die middel van die tuin:

Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Génesis 3:1.

In haar antwoord aan die slang (die slang synde die middel waardeur die Satan gepraat het), maak Eva dit heel duidelik dat sy ten volle verstaan het wat God gesê het:

En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van al die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Génesis 3:2-3.

Satan antwoord haar met die eerste twee leuens wat teenoor die mens geuiter is naamlik: “Julle sal gewis nie sterwe nie en Julle (sal) soos God … wees.

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Génesis 3:4-5.

Die tweeling leuens rakende die mens se onsterflikheid en ingebore goddelikheid was nog altyd deur al die eeue heen Satan se grondslag vir sy valse godsdiens. Dit is deur hierdie twee leuens dat Satan die belangrikheid om verlossing in Jesus te soek uit die mens se gedagtes kan uitwis. Met onsterflikheid het ons nie Christus nodig om dit wat ons nie verloor het, terug te kry nie. Beklee met goddelikheid, is ons Sy gelyke, en ons is in staat om onsself te verlos. Met hierdie meesterstuk van Satan word die verlossingsplan van nul en gener waarde. Die sukses wat hy in Eden behaal het, is ’n sukses wat hy deur al die eeue heen geniet het, en veral in die eindtyd sal sy strategie wat hy met groot sukses in Eden toegepas het, gebruik word om die oorgrote meerderheid van die mensdom te mislei voor die groot en deurlugtige dag van die HERE. Die Bybelse beskrywing toon aan ons dat dit Satan se karakter is wat na die mensdom oorgedra is.

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy n lus was vir die oë, ja, n boom wat n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gaan  gee ook aan haar man, en hy het geëet. Génesis 3:6.

Deur te begeer om soos God te wees, is dit nie net die tiende gebod wat verbreek word nie, maar ook die eerste. Om God se posisie te begeer en om te begeer om jouself in God se plek te stel, sal uiteindelik daartoe lei dat jy al die gebooie verbreek en dus daardeur die wet van God van nul en gener waarde maak. Dit is dubbel en dwars in die geskiedenis van die mensdom bewys.

Die onvervalste leringe van die Skrif staan soos ’n verskansing teen die sataniese misleidings, maar met die verloop van tyd is die groot waarhede onder die puin van die valse leerstellings begrawe. Die twintigste eeu, in vele opsigte ’n tydvak van groot vooruitgang en wetenskaplike wonders, is ook die eeu van verskriklike geestelike verval. Profeties leef ons in die laaste dae van die finale konflik tussen die evangelie van Jesus Christus en Satan, en die New Age-beweging is Satan se meesterplan om die waarheid teë te werk.

Die moderne New Age het sy oorsprong in spiritisme en kommunikasie met geesteswesens. Aangesien die Bybel leer dat die dode in ’n staat van onbewustheid is (sien Die Mistieke Doderyk) moet hierdie geesteswesens demoniese magte verteenwoordig wat hulle voordoen as mense. Die Bybel leer inderdaad dat in die laaste dae sal mense die doktrines van duiwels bestudeer en ons moet hoegenaamd nie met die demoniese magte deurmekaar raak nie.

Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die gelowe afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. 1 Timótheüs 4:1.

Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwel nie. 1 Korinthiërs 10:20-21.

’n Meer verfynde vorm van spiritisme wat neig om Christelike konsepte te kombineer, is ’n kenmerk van die New Age-teologie wat in die middel van die negentiende eeu begin het. Die stigter van die “Christian Science”-beweging, Mary Baker Eddy, was een van die eerstes wat andere geleer het van die onsterflikheid van die siel en die ingebore goddelikheid van die mens. In haar boek, “Science and Health with a Key to the Scripture,” word die eeue ou beginsels van gnostisisme, panteïsme, Hindoeïsme en dualisme weereens met Christelike konsepte vermeng. Die tweeling leuens wat Satan in die Tuin van Eden gespreek het, word in haar werke herhaal. ’n Paar stellings uit haar boek is genoeg om die punt te illustreer:

Boosheid ken geen realiteit nie. Dit is nog mens, plek of ding, maar dit is slegs n geloof, n illusie van materiële aard. 3

Laat ons onthou dat harmonieuse en onsterflike mens van altyd af bestaan het. 4

Die dood. n Illusie, die leuen van lewe in materie Enige materiële bewys van die dood is vals, want dit weerspreek die geestelike feit van bestaan. 5

Man en vrou as mede-bestaande vir ewig saam met God reflekteer in verheerlikte gelykheid die ewige Vader-Moeder God. 6

Siel is die goddelike beginsel van die mens en pleeg nooit sonde nie, daarom die onsterflikheid van die siel. 7

Die Mormone het soortgelyke konsepte. Die Mormoonse “Doctrine of Covenants”  verklaar:

Jy was ook in die begin by die Vader. Die mens was in die begin by God. Intelligensie, of die lig van waarheid, was nie geskape of gemaak nie, nog minder kan dit wees.

Brigham Young, die bekende Mormoonse leier, het na berig word, gesê:

Die duiwel het die waarheid gepraat aangaande die Godheid. Ek blameer nie vir moeder Eva nie. Vir niks sou ek wou hê dat Eva die vrug nie moes eet nie. Deur die gawe van sonde kan die mensdom godheid bereik.

Moderne New Age mediums en boeke benadruk dieselfde konsep: Virginia Essene, ’n hedendaagse medium, verklaar dat “Jesus” deur haar gesê het:

Die dood is die skepping van die mens en nie God nie. Dit is die eenvoudige waarheid.

Die voorloper van die New Age-beweging is die “Hindu Reformation Movement” (1830-1870). ’n Sentrale lering van hierdie beweging is Bahti – die lering dat die goddelike natuur genader kan word deur gerigte meditasie, konsentrasie en visualisering. Hindoe ghoeroes is onder die beheer van ’n geheime organisasie genaamd Visha Hindu Parishad. Sulke groepe sluit in Rama Krishna, Vedanta-bewegings, Hare Krishna, ISKON, 3HO, die Teosofiese Vereniging en baie Joga groepe. Hulle verklaarde doelwit is om alle godsdienste te verenig. Die geskiedenis van hierdie afvalligheid kan teruggevoer word na Babilon en is deur al die eeue heen volgehou. In die tyd van Christus het die Essene okkultiese leringe aangehang, en later is hulle ingelyf by ’n broederbond genaamd Soefi’s. Diegene wat in beheer van hierdie mistieke organisasies is, staan bekend as die Meesters van Wysheid. Huidiglik is die Great White Brotherhood met sy hoofkwartiere in Tibet, die bron waarna die meeste okkultiese organisasies teruggevoer kan word, insluitend die Orde van die Rosekruis, Ordo Templi Orientis, Die Beierse Illuminati en selfs die Jesuiëte. Volgens ’n bekende okkultis, Elizabeth van Buren, word die Great White Brotherhood gelei deur Sanat Kumara (Sanat is ’n  herrangskikking van die letters in die woord “Satan”).

Simbole wat deur die New Age-beweging gebruik word, is hoofsaaklik dieselfde as dié wat deur die Jesuïtiese Orde en die Vrymesselaars gebruik word en hul oorsprong kan teruggevoer word na Babilon en Egipte. Vrymesselary gebruik die akroniem “Solomon” en ”Solomon’s Temple” om aanvaarbaarheid aan hul rituele te verleen, maar hierdie rituele is egter wesentlik dieselfde as wat in alle paganistiese geheime organisasies gevind word. Sol-om-on is die name van die songod in Latyn, Oosterse mistisisme en antieke Egiptiese mistisisme. Die “wedergebore” ondervinding van Vrymesselary en baie ander geheime organisasies en godsdienstige liggame kan nie gelykgestel word aan die Bybelse konsep van bekering nie, omdat hulle rituele behels soos om in ’n doodskis te lê en om dan weer deur ‘n meester opgewek te word tot ’n lewe van verligtheid. Verder is die tempel rituele presies dit wat God Sy volk beveel het om nie na te volg nie, aangesien hulle betrekking het op die verheerliking van hemelliggame. Tempel terminologie, Mithraïsme, Oosterse godsdienste en die hedendaagse Christendom is almal op gelyke grondslag in die New Age en word in die konteks van die antieke Babiloniese geheimenisse geplaas – die nuwe godsdiens vir die New Age. Hulle eie geskrifte illustreer hierdie punt:

die twee pilare van Jachin en Boaz… het ontstaan ongeveer agtduisend jaar gelede. Toe kom Taurus, die Bul, waarin Mithra gekom het as die wêreldleraar wat die Geheimenisse van Mithra ingestel met ‘n (klaarblyklike) aanbidding van die Bul. Volgende was Aries, die Ram, wat die aanvang van die Joodse Dispensasie ingelui het wat belangrik is vir die Jode en ongelukkig van belang vir die Christelike geloof, maar van geen belang is vir die ongekende miljoene in die ander dele van die wêreld nie; gedurende hierdie siklus het Boeddha gekom, Shri Krishna en Sankaracharva; uiteindelik het ons die Tydperk van Pisces die Visse, wat vir ons die Christus gebring het. Die opeenvolging van die Geheimenisse wat elkeen van die tekens van die sodiak vergestalt sal vir ons deur die Christus verklaar word. 8

Op pad na die finale Wêreldgeloof is ’n voorbereidingswerk gedoen deur ’n aantal mistici om die weg te baan vir die aanvaarding van hierdie denkrigting. Die moderne Teosofie-Beweging is versprei grotendeels deur die pogings van Helen Petrovna Blavatsky wie by Koot Hoomi, een van die Meesters, gebly het, en wie bevorderlik was vir die bekendstelling van die antieke okkultiese idees aan die Westerse beskawing. Blavatsky se boek, The Secret Doctrine, bevat baie materiaal wat gekanaliseer is en die tweeling leuens van Eden word weereens herhaal.

Die Hoëpriesteres van die moderne New Age-beweging is ongetwyfeld Alice A. Bailey (1880-1940) wie boodskappe ontvang het van die Tibetaanse Meester Djwal Khul, ook bekend as D.K., wat ‘n leerling van Koot Hoomi was. Haar bekende werke sluit in Problems of Humanity en The Reappearance of Christ. Hierdie geskrifte moes die wêreld voorberei vir ’n een-wêreldregering, een-wêreldgodsdiens en universele aanvaarding van die Christus (Satan wat hom voordoen as ’n engel van die lig). Djwal Khul beweer dat diegene wat met hom geassosieer is, hom deur die amp van Alice A. Bailey sal herken. Hy beweer verder:

Ek is n broer van jou watn bietjie langer as die gemiddelde student op die Weg gereis het en het derhalwe aan meer verantwoordelikhede blootgestel is. Ek is een wat deur stoei en veg sy pad gebaan het na n groter mate van lig as die aspirant wat hierdie artikel sal lees en ek moet derhalwe as voortplanter van die lig optree, ongeag die gevolge. Ek is nie n ou man nie, sover as wat ouderdom onder die leraars gereken word, en tog is ek nie jonk en onervare nie. My werk is om andere te leer en om die kennis van die Tydlose Wysheid te versprei, waar ek ookal n respons kan vind en ek doen dit al jare lank. 9

Die kern van sy boodskap was dat die New Age mistieke idees gekamoefleer deur die uiterlike simbole van gelukbringers en talismans, asook sulke New Age konsepte soos astrologie, numerologie, kleurterapie, kaartlesings, handlesery, die krag van piramides, natuurlike genesings en eko-bewustheid, uiteindelik al die godsdienste sou infiltreer en aangevuur deur die aanvaarding van die tweeling leuens van onsterflikheid en ingebore goddelikheid, sal almal later die vals Christus aanvaar wat die wêreld tydens ’n millennium van vrede sal lei.

Djwal Khul het sy volgelinge opdrag gegee om hierdie doktrines deur elke denkbare kanaal te versprei  – die media, die vermaaklikheidswêreld, skole en ander instansies van onderwys en geneeskunde en dat dit na 1975 ’n aanvang moes neem. Geheime organisasies soos die Vrymesselaars, die Illuminati en diegene verwant aan godsdienstige organisasies sou die ekonomieë van die wêreld infiltreer en die groot godsdienstige bewegings gereedmaak vir eenwording met aanvaarding van die Biskop van Rome as die opper godsdienstige gesag van die 20ste eeu. Inligting oor hoe hierdie doel bereik gaan word, sou deur die Meesters deur uitgekose individue gekanaliseer word, wat regerings op hoogte sou hou en sou toelaat vir die beplanning van strategieë. Die wêreld word voorberei vir die finale konflik tussen Christus en Satan.

Die groot Katolieke visioenêr, Don Bosco, het in 1862 voorspel dat die Pous daarin sou slaag om die “evangelie”-skip te anker tussen die tweeling pilare van die geloof teen die einde van die twintigste eeu. Die tweeling pilare wat hy in gedagte gehad het, is dié van die Nagmaal en die verering van Maria. Die hostie van die nagmaal is die simbool van ‘n verslane Christus (Christus word oor en oor geoffer) en Maria is die simbool van die songod of die groot vroulike verpersoonliking  van daardie god, Isis, Artemis, Venus, Astarte of wat ’n mens haar ookal mag noem. In die New Age denke is die godin-konsep (die groot moeder aarde) ook baie prominent. New Age voorstander en sielkundige Ken Wilber skryf:

Die groot godin Kali van Indië wanneer sy in haar hoogste vorm as die vrou van Shiva gesien word, is die volmaakte voorbeeld van die assimilasie van die ou Groot Moeder beeld in n nuwe en hoër liggaam van die Groot Godin mitologie… wat dien as werklike offer in die bewustheid, nie n plaasvervangende offer in bloed nie… Die “(Sonde)val: was n evolusionêre vooruitgang en volmaakte groei, maar dit was as n val ondervind omdat dit noodwendig gepaardgegaan het met n verhoogde skuldgevoel, kwesbaarheid en kennis van sterflikheid en eindigheid… Deur die eet van die Boom van Kennis het mans en vrouens nie slegs bewus geword van hul reeds sterflike en begrensde toestande nie, hulle het ook bewus geword dat hulle dié van Eden se onderbewustheid moes verlaat en begin met die werklike lewe van hul ware self… Hulle is nie uit die Tuin van Eden uitgedryf nie; hulle het grootgeword en self uitgestap. (Terloops, vir hierdie dapper stap moet n mens vir Eva bedank en haar nie blameer nie). 10

In kontras hiermee het die Bybel sy eie pilare van geloof wat op ’n heel ander fondasie gegrond is, naamlik gehoorsaamheid aan God en geloof in Jesus Christus.

Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14:12.

Die finale stryd vir oppergesag is ’n stryd vir die verstand; geen wonder dat die vermaaklikheids- en mediawêreld ‘n prima teiken sou wees vir die bekendstelling van die New Age-filosofie. Die groot Hollywood vermaaklikheidsterre van die 20ste eeu was ’n prima teiken en vandag weet ons dat die Meesters spreek deur verskeie kanale (’n hedendaagse naam vir ‘n spiritistiese medium) en as hul kliënte het hulle prominente sterre van die musiek- en teaterwêreld soos Ramtha wat deur J.Z. Knight praat met Shirley Maclaine, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Richard Chamberlain, die oorlede Joan Hackett, Shelley Fabares, Mike Farrell, Linda Evans en vele ander. Shirley Maclaine is nou verbonde aan ’n Indiese Joga deskundige genaamd Bikram wat onder sy kliënte ook Michael Jackson en Quincy Jones getel het. Die akteur Richard Gere het verbintenisse met Tibet en Patrick Duffy en Tina Turner is oortuigde Boeddhiste wat New Age-ideologieë aanhang.

Dit is deur hierdie rolmodelle dat die sienswyse van die 20ste eeu se generasie in ooreenstemming gebring moet word met die New Age-konsepte. ’n Verdere metode is rekenaar-tegnologie. Rekenaarspeletjies en sagteware word grotendeels vervaardig deur organisasies wat die oogmerke van okkultisme bevorder. Die rekenaarspeletjie Hexen het ‘n okkultiese ondertoon wat die spot dryf met die boek van Openbaring, met helde wat juis dié trilogie vorm wat in Openbaring as Babilon geïdentifiseer word. Okkultiese speletjies van hierdie aard is ’n prominente kenmerk van die New Age en die bekendstelling van Hexen was selfs beplan om saam te val met Duiwelsnag (Halloween), 31 Oktober 1994.

Een van die eerste ware openbare advertensies vir die New Age was bekendgestel deur die musiekblyspel Hair waar die temalied die New Age-konsep deur middel van die volgende woorde bekendstel:

Wanneer die maan in die sewende huis is

En Jupiter met Mars oplyn –

Dan sal vrede die planete rig,

En liefde die sterre lei,

Dit is die opkoms van die Tyd van Aquarius;

Harmonie en Begrip,

Simpatie en Vertroue in oorvloed,

Geen meer valsheid of skeiding,

Goue lewe, drome van visioene,

Mistieke kristal openbarings,

En die verstand se ware verlossing,

Aquarius, Aquarius, Aquarius!

Die konsepte van reïnkarnasie, lewe na die dood en die terugkeer van geeste na hierdie aarde is deel van die vermaaklikheidswêreld. Afgestorwe sterre word vereer en as gode aanbid (Elvis Presley) en wonderwerke word aan ander toegeskryf (Michael Landon). Hedendaagse TV-vertonings is vol van na-doodse ondervindings, tweede kans teologie, kommunikasie met engele, engele wat mense word en verhoudings met vrouens het, en so gaan die lys aan en aan. Die wêreld glo werklik die tweeling leuens van Eden.

Westerse denke was oop vir Oosterse mistisisme en dis maar ’n kort sprong van die aanbidding van die dode tot die aanbidding van die lewendes. Oosterse ghoeroes soos Sri Sathya Sai Baba in Ashram word aanbid as “Almagtige God” en bedevaartplekke word in Westerse stede en huise tot sy eer opgerig. Die Duitse volk in besonder is baie ontvanklik vir die aanbidding van Sai Baba. Sy boodskap weereens is: “Jy moet jou naaste liefhê, vrede, en God is in ons almal.” Dit is die valse millennium lering van vrede en veiligheid.

Vir die intellektuele, vind die New Age-teologie sy hedendaagse realisering in die geskrifte van Helen Schucman, ’n sielkundige van die psigiatriese departement te Columbia Universiteit. Nadat sy haar aanvanklik teen die onhoorbare stem van ’n Opgevaarde Meester verset het, het sy uiteindelik ingestem om die groot New Age boek vir die moderne mistikus te skryf – ’n onderwyshandleiding van hoe om goddelikheid te bereik en om soos Christus te word, in staat om alles te doen wat Hy gedoen het. Die geskrif staan bekend as A Course in Miracles. In haar eie woorde beskryf sy die ondervinding as volg:

Toe ek aanvankllik vir hierdie taak genader is, het die vraag aanhoudend by my opgekom: “Maar waarom ek?  Waarom ek, wanneer daar so baie ander goeie mense beskikbaar is?” En die antwoord kom, ter sagte ondersteuning, “Want jy wil die ware ek ken, is gewillig om te dien en jy het aan my toestemming verleen om jou lewe binne te kom.” Oor en oor is aan my vertel dat, omdat hierdie n planeet van wilsvryheid is, moet almal van ons vra om die geestelikes te ontvang – ons moet deur ons persoonlike keuse instem om saam te werk. 11

Die euwel wat in hierdie teks verskuil is, is onbeskryflik. Dit speel op die ego van die mens, en Satan gebruik subtiele leuens om die mens te dwing om met sy skemas saam te werk. Dit is egter verblydend dat selfs Satan weet dat die mens geskape is met vryheid van keuse en as ons die regte kant in die groot konflik te kies, het hy geen reg om ons gedagtes te beheer nie.

Deur middel van hierdie gekanaliseerde werk word die mensdom deur ’n reeks lesse in die okkultiese denkwyse geïnisieer. Elke les begin met ’n monotone gesang wat die aparte bestaan van die liggaam en die siel bevestig. “Ek is nie n liggaam nie, ek is vry.” Die tweeling leuens dat daar geen dood is nie en dat ons oor ingebore goddelikheid beskik, word aanhoudend herhaal:

Daar is geen dood nie, want die Seun van God is soos Sy Vader. Niks wat jy doen, kan die Ewige Liefde verander nie. Vergeet van jou drome van sonde en skuldgevoelens, en kom saam met my om deel te hê in die opstanding van God se Seun. En bring saam met jou al diegene wat Hy na jou toe gestuur het om vir hulle om te gee soos ek vir jou omgee. 12

’n Verdere verklaring is: “Ek roep God se Naam aan en ook my eie.” Daardeur maak die mens homself gelyk aan God.

Die Naam van God is my verlossing

Van elke gedagte van euwel en sonde

Omdat dit myne is sowel as Syne.13

Dit is Satan se strategie om die gedagtes weg te lei van sonde en belydenis sodat verlossing oorbodig sou word. Dieselfde leuens wat in die New Age-teologie verskuil is, vind hul toegang tot die sogenaamde Christelike kerke van ons tyd. Na die 1000ste televisie-uitsending van sy Hour of Power, is Dr. Robert Schuler gelukgewens deur Moeder Theresa, Billy Graham, C. Scott King (weduwee van Martin Luther King), al die lewende presidente van die Verenigde State van Amerika sowel as vermaaklikheidster, Sammy Davis Jr. Schuler het die volgende gesê:

Ek glo dat die verantwoordelikheid vir hierdie tydperk is om geloof positief te maak. (Hierdie het nie veel betekenis vir julle eenheidsmense nie, julle is positief), maar ek praat van groepe wat nie positief is nie, selfs diegene wat ons fundamentaliste noem wat altyd te doen het met woorde soos sonde, verlossing, bekering, skuldgevoel en daardie tipe van ding. Ek is besig met hierdie mense. Wat nodig is, is dat ons woorde wat in die verlede slegs negatiewe konnotasies gehad het, as positief beskou. Daar is geen groter skade wat gedoen kan word as om na die verlore, sondige toestand van die mens te verwys nie. (Klem bygevoeg.)

Indien sonde nie langer ’n kwessie is nie, het ons beslis nie ’n Verlosser nodig nie. Die groot godsdienste van die wêreld is bedrieg om ‘n namaaksel te aanvaar. In die Rooms-Katolieke Kerk word die New Age openlik verkondig deur die liberale Katolieke Kerk, wat reïnkarnasie en die wette van karma leer, en verwys na die Christelikheid van die Christus eerder as Jesus Christus. Katolieke priesters neem openlik die Zen Boeddhistiese idees aan. Moeder Theresa was ’n groot voorstander van New Age-ideologieë. Sy was ’n ondersteuner van die eenheids-idee, en het die konsep dat alle godsdienste na verlossing lei, aangeneem. Die tema van die groot wêreldwye oorlewings-gemeenskaps-konferensie in Oxford, Engeland was:

Ons moet die etiese en die praktiese, die politikus en die priester, die heilige en die sekulêre laat saamsmelt.

Teenwoordig by hierdie vergadering was die Aartsbiskop van Kantelberg, Robert Runcie, Katolieke Kardinaal Franz König, die Dalai Lama sowel as senior Katolieke, en Moslem, Joodse, Hindoe, Sikh, Sjinto, Zoroastriese Jain en Hopi godsdienste. Hulle was besig om “n nuwe vennootskap te vorm in antwoord op ‘n wêreldwye krisis.  Dit staan op rekord dat Moeder Theresa gesê het:

O, ek hoop ek is besig om te bekeer. Ek bedoel nie wat julle dink nie… As ons van aangesig tot aangesig met God kom, neem ons Hom in ons lewens aan, dan is ons besig om te bekeer. Ons word n beter Hindoe, n beter Moslem, n beter Katoliek, n beter wat ons ookal is. Watter benadering sou ek gebruik? Vir my, natuurlik, sal dit n Katolieke een wees, vir jou mag dit dalk Hindoe wees, vir iemand anders Boeddhisties, volgens die persoon se gewete. Wat God ookal in jou gedagtes is, moet jy aanvaar. (Klem bygevoeg.)

So ’n evangelie verwerp die evangelie van Jesus Christus. Die moderne Christendom het ’n vorm van okkultisme geword, oënskynlik onbevoeg om die leerstellings van die Bybel te onderskei van die leerstellings van demone. Geen wonder dat amptelike versoeke deur kerkleiers in Engeland gerig word om séances in kerke te hou, sonder enige teenkanting van die kerklike hiërargie. Kerkleiers ondersteun openlik okkultisme. In die geval van die Harry Potter boeke durf geen kerkleier enigiets negatief sê nie, aangesien die boeke skynbaar die kinders goeie waardes leer. Het die mens okkultiese temas nodig om kinders goeie waardes te leer? Een van die mees aangehaalde ondersteuners van die Potter boeke is Christianity Today se kolumnis, Charles Colson, wie in sy 2 November 2000, radioprogram, Breakpoint¸ opgemerk het dat Harry Potter en sy vriendeontwikkel moed, lojaliteit en n bereidwilligheid om opofferings vir mekaar te maak selfs ten koste van hul eie lewens. Nie slegte lesse in n self-gesentreerde wêreld nie.

New Age-teologie wag vir die Christus om terug te keer, maar hierdie Christus is nie Jesus Christus nie. Hierdie Christus is die sogenaamde “wêreldleraar”  wie se leringe nie in harmonie met die Bybel is nie, en wie homself voordoen as Christus en vir Jesus Christus deurgaan. Die New Age-teoloog, Matthew Fox, beskryf die kenmerke van hierdie New Age-beweging Christus.

Hierdie boek handel oor die gewyde en ons respons daartoe: eerbied. Die gewyde wat? Die gewyde alles. Die gewyde skepping: sterre, sterrestelsels, walvisse, grond, water, bome, mense, gedagtes, liggame, beelde, die heilige alomteenwoordigheid van die Goddelike Een in alle dinge. Die Westerse term vir hierdie beeld van God wie in alle dinge teenwoordig is, is “die Kosmiese Christus“ Watter skepsel durf ontken dat dit n onsterflike diamant is? n Oorspronklike seën, n beeld van die Goddelike Een? Dit is my ondervinding dat dit slegs die menslike spesie is wat durf om sy goddelikheid te ontken, wat durf om die Kosmiese Christus te ontken. 14

Die sentiment hier uitgespreek is dieselfde as dié van die slang in Eden. Die mens is goddelik en die Kosmiese Christus is die opperste manifestasie van hierdie idee. Matthew Fox skryf die historiese Jesus uit die manuskrip van wêreldgebeure en vervang Hom met die Kosmiese Christus:

As my stelling korrek is, dan is dit tyd om weg te beweeg van die soeke na die historiese Jesus na die soektog na die Kosmiese Christus; dit sal help om die verwronge godsdiens en pseudo-mistieke beweging van ons tyd wat algemeen bekend staan as fundamentalisme en soms Christo-fascisme genoem, te verwar… In hierdie boek doen ek n beroep vir die aftakeling van liberale godsdiens en die herstigting van geloof as n mistieke, profetiese, kosmologiese wêreldsiening – ’n transformasie en vernuwing, nie slegs n reformasie of herskommeling van n afgematte agenda nie… Dit benodig die tipe vernuwing waarvan Johannes XXIII gedroom het toe hy sy revolusie in die Vatikaan in die 1960s geloods het. Miskien sal n nuwe ekumeniese raadin ons leeftyd te voorskyn kom. Hierdie een sal diep ekumenies wees en sal die wysheid van al die wêreld se godsdienste byeenroep. 15

Baie interessant, daar word na Christene wat in die Bybel glo, verwys as fasciste, en dit blyk asof niks in die weg moet staan van die een-wêreldgodsdiens wat deur Vatikaan II voorgestaan word nie. Volgens Matthew Fox, sal hierdie Kosmiese Christus dinge laat gebeur en sal hy die godsdiens en geestelike ingesteldheid van die mense verander.

Hierdie Kosmiese Christus sal dinge laat gebeur, n hartsverandering teweegbring, n verandering van kultuur, n verandering van gebruike. Hierdie Kosmiese Christus sal (die mens) lei na diepe seksualiteit, diepe kommunikasie tussen jonk en oud; diepe kreatiwiteit in lewenstyle, werk en geleerdheid; diepe aanbidding; diepe ekumenisme en interaksies tussen al die godsdienste op die planeet. 16

Aangesien Matthew Fox se wortels diep in Rooms-Katolisisme gegrond is, bevorder hy ook die tweeling pilare van Katolisisme, die Eucharistie en verering van die vroulike godheid.

Die Eucharistie… daar is n belofte van moederlike eros hierin… Godsdiens wat die moederlike onderdruk en verdraai sal ook die antieke tradisie van God as Moeder onderdruk, asook die godin in elke persoon. 17

Heidense aanbidding, veral die aanbidding wat gepaardgaan met die vroulike god, was ’n vorm van vrugbaarsheidskultus. Die taal van die bogenoemde aanhaling bind die oer-oue paganistiese ideologieë netjies saam. New Age-leringe is direk in stryd met Bybelse leringe:

Die Bybel leer dat Jesus die Seun van God is.

New Age leer dat Jesus een van die Meesters is.

 

Die Bybel leer dat ons deur genade gered word.

New Age leer dat ons goddelikheid deur werke verkry.

 

Die Bybel leer dat Jesus die enigste weg tot redding is (verlossing buite die mens self).

New Age leer dat ’n mens Christus-bewustheid binne jouself moet ontwaak.

 

Die Bybel leer dat Lucifer die duiwel is.

New Age leer dat Lucifer (die ligdraer) die ware seun van God is.

 

Die Bybel leer dat ’n mens God moet aanbid.

New Age leer dat ’n mens die skepping moet aanbid

 

Die Bybel leer dat die mens geskape is.

New Age leer dat die fisiese mens ge-evolueer het en dat die geestelike mens nog altyd bestaan het.

 

Die Bybel leer dat God nie deel van die skepping is nie.

New Age leer dat God deel van die skepping is (panteïsme).

 

Die Bybel leer heropstanding.

New Age leer reïnkarnasie.

 

Die Bybel leer dat die Woord waarheid is.

New Age leer dat die waarheid binne die mens is.

 

Die Bybel leer dat ons moet wag vir die wederkoms van Christus wat vir almal sigbaar sal wees. Sy wederkoms in heerlikheid is die salige hoop.

New Age wag vir die Maitreya wat bystand sal verleen met die oprigting van ’n een-wêreldregering, -geldstelsel en -godsdiens.

 

Die Bybel leer die mens om van sonde weg te draai.

New Age leer die mens om van onkunde weg te draai, want daar is geen sonde nie.

 

Die Bybel leer heiliging deur Jesus Christus.

New Age leer die ontdekking van ons eie goddelikheid.

Die nuwe geloof is aards-gesentreerd en hierdie tipe van godsdiens was in Babilon beoefen. Dit is ervaringsgodsdiens wat fokus op toestande van geesvervoering, drome, visioene, waarsêery, spiritisme, toorkuns, heksery, gelukbringers, amulette, sonnestilstand-rites, slangaanbidding, en selfs die sogenaamde heilige seksrituele.

Die godsdienstige magte van die wêreld soek eenheid. Deur middel van die ekumeniese beweging, verenig kerke op gemeenskaplike doktrinale kwessies en die finale doel van alle ekumenisme is die aanvaarding van die Biskop van Rome as die opperste godsdienstige leier. Die groot Oosterse gelowe soos Boeddhisme het alreeds daardie gesag erken toe Pous Johannes Paulus II namens al die gelowe gepraat het tydens die vyftigste herdenking van die Verenigde Nasies. Die Verenigde Nasies is die weg na eenheid soos dié se Hindoe Kapelaan Sri Chimnoy herhaal het:

Die Verenigde Nasies is die weg, die weg na eenheid, wat sal lei tot die Opperste Eenheid. Dis soos n rivier wat vloei na die bron, die Uiterste Bron. Maar die dag sal aanbreek wanneer die visie van die Verenigde Nasies die wêreld sal red. En wanneer die realiteit van die Verenigde Nasies begin vrugte dra, dan sal die asem van onsterflikheid n lewende werklikheid op aarde word. 18

Verskuil tussen die edel agendas is die geheime agendas vir die oprigting van ’n een-wêreldregering met ’n een-wêreldgodsdiens. Soos Time tydskrif in sy gedenk-artikel van 6 November 1995 dit stel:  “Almal tesame nou: Ons Is die Wêreld.Die New Age-beweging het die weg gebaan vir hierdie finale misleiding wat die aarde in Satan se kamp sal invee, naamlik die vals wederkoms van Christus.

In 1982 het Benjamin Crème van die Tara Sentrum-organisasie volblad advertensies in hoof dagblaaie wêreldwyd geplaas en verklaar, “Die Christus is Nou Hier.

Christelike kerke waarin nuwe lewe geblaas is sowel as Vrymesselaars-losies sal gebruik word om massa planetêre inisiasies uit te voer. 19

Sedertdien het hy die kanaal geword wat deur die Christus oorskadu word (beset) wat sy koms onder die mensdom aankondig. In sy boek, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, is gekanaliseerde inligting vrygestel oor die verskyning van die Christus (Maitreya) wat op hande is.

Baie van julle sal My binnekort sien. Deel met julle broeders hierdie vreugdevolle verwagting en sê vir hulle dat Maitreya, hul Vriend, hulle Broeder, hulle Leermeester van ouds, het gekom. 20

… die nodigheid vir oorlog is verby… die menslike instink is om te lewe en lief te hê… haat kom as gevolg van skeiding… die Wet van God lewe in die mens en is fundamenteel tot sy natuur. Al hierdie dinge sal ek julle wys. Werk saam met My en bewys dat dít die waarheid is. Ek is die draer van God se Liefde. Ek is die Administrateur van God se Wil. Die Lig van God leef in My en daardie Lig laat ek op jou skyn. Groei daarin, my vriende, en skyn met die heerlikheid van God. My plan is om Myself op so n wyse te openbaar dat inderdaad weinig nou sal weet wie ek is. 21

Verenigde afvalligheid teen God was altyd Satan se strategie. Hy het dit in Babilon probeer en God het die volke geskei. Hy sal dieselfde weer in die eindtyd probeer en sy strategie sal wees om hulle almal te verenig onder Satan se valse morele kode, soos gemanifesteer deur die veranderde wet van God wat deur die pousdom in die wêreld geplaas is. Toe hy gevra is aangaande die rol van die Pous in Rome, het Maitreya geantwoord:

Die Meester Jesus sal die troon van St. Pieter in Rome oorneem en die ware apostoliese opvolging sal n aanvang neem. Hierdie gebeurtenis is nou op hande, en sal volg op die Verklaring van die Christus. Dit kan wel wees dat die huidige Pous die laaste een is. 22

’n Verdere nota wat by hierdie aanhaling gevoeg is in Januarie 1979, lees as volg:

Die afsterwe van Pous Paulus VI en die skielike afsterwe van Pous Johannes Paulus na een maand as Pous maak dit waarskynlik dat die huidige Pous, Pous Johannes Paulus II die laaste sal wees. 23

In April 1995 het Benjamin Creme, terwyl hy deur die Christus oorskadu was, in Zurich, Switserland aangekondig dat die “Meester Jesus” sy setel na Rome verskuif het. Die Maitreya is besig om die “Meester Jesus” as lokmiddel te gebruik. Nietemin, hy verhoog die pouslike setel tot so ’n verhewe magsposisie dat hy homself met die beginsels daarvan vereenselwig. Hy maak daarop aanspraak dat die wet van God eie is aan die mens se natuur en dat hy, die Maitreya, die Administrateur van God se wil is. So, die wet wat hy dus wil afdwing moet dan die pouslike weergawe van die Tien Gebooie wees. Die gebod wat gesag aan die wet van God verleen, is die Sabbatgebod wat die handtekening van die Wetgewer bevat. Die pousdom, wat die vierde gebod gewysig het en dit met ’n valse sabbat vervang het, wat volgens hom die merk van sy gesag is, sal verhoog word volgens Openbaring 13, deur sy merk op al die nasies af te dwing. (SIen Die Merk van die Dier.) Dit is duidelik dat die Maitreya homself by hierdie valse wet wat in Rome ontstaan het, sal skaar. Mariaanse visionêre en Mariaanse gedaantes het dieselfde beweringe gemaak; hierdie magte is besig om in harmonie saam te werk.

Die gebeure net voor die werklike koms van Christus moet in berekening gebring word deur die valse Christus, en dis merkwaardig dat regdeur sy leringe verwys Satan na die gebeure deur Jesus voorspel met betrekking tot die einde van die wêreld. Hy stel die valse leerstellings rakende die millennium koninkryk van vrede op die aarde bekend, en verklaar dat baie hom sal aanvaar. Dit is veral waar in die lig van die feit dat hy sy verskyning sal maak slegs nadat verskeie ander valse christusse hulle verskynings in die wêreld gemaak het. Oral in die wêreld is daar mense wat daarop aanspraak maak dat hulle die Messias is, maar wanneer die Maitreya verskyn, gebeur daar wonderwerke. Benjamin Creme maak daarop aanspraak dat die Maitreya in al die hoofsentra van die wêreld verskyn het, dat baie hom gesien het, en dat genesings met hierdie verskynings gepaardgegaan het. In Europa is waterbronne deur die Maitreya geseën en hulle het as ‘n bron van genesing gedien.

In nog ’n gekanaliseerde boek van die hedendaagse New Age-tydperk, New Teachings for an Awakening Humanity, geskryf deur die Christus, verklaar dit:

Diegene wat glo in dit waarvan ek praat, moet van nou af die feit van die Christus, van die Wêreld-Leraar, bevestig; bevestig die feit van die Hiërargie, en die feit van die naderende wederkoms in die wêreld van die Christus en die Hiërargie. As ons dit glo, is dit wat ons moet doen, want daar is n baie knap tydskedule betrokke by hierdie voorbereidingswerk. Die tyd van nou tot die wederkoms van die Christus is inderdaad baie kort. Onlangs is dit ingekort sodat die Christus feitlik in die wêreld is so naby is sy wederkoms. Die eerste vyf Meesters kom hierdie jaar na die wêreld. Natuurlik sal hulle hulself nie verklaar nie, maar hul werk sal hierdie jaar in die vyf Sentra begin. 24

Die Bybel sê dat die duiwel weet dat hy min tyd het en dat hy vol woede is (Openbaring 12:12). Die namaaksel moet altyd die egte voorafgaan en as Satan weet dat die tydskedule knap is, dan moet die koms van Christus in die wolke van die hemel, sigbaar vir almal, inderdaad naby wees. Verdere leringe van die Maitreya bevestig dat hy dieselfde slang is wat in Eden gepraat het.

Soos julle op die aarde leer om die leringe van ons Skepper uit te oefen, so sal julle die hoër geleentheid verdien wat op jul wag ten tye van wat julle die dood noem. Die doel van enige kerk, ashram, tempel, katedraal of plek van gebed en meditasie is om die liefde van God bo alle dinge te leer. Dit is nie om een wêreldleraar of kombinasie van hulle te verafgod nie. Dit is om hul leringe in so ‘n mate te verstaan en waardeer dat julle dit sal uitoefen. Dat julle dit sal uitleef. Hierdie wederkerige liefdevolle optrede bring vrede en hou dit staande. As julle my byvoorbeeld wil vereer, is dit jul liefdevolle gedrag wat jul liefderikheid sal toon, nie jul onderdanige en eerbiedige gebruik van my naam nie. Julle vernedering wat nie opgevolg word deur alledaagse toepassings nie, is waardeloos. As julle my liefhet vir my voorbeeld, volg dit na. Versprei liefde en vrede. Dis al wat julle moet doen. Liefde vir my word bewys deur jul gedrag, nie deur spoggerige geboue of duur organisasies nie. Hierdie dinge trek dikwels die aandag af van die liefde se ware missie. As julle vir my of enige wêreldleraar liefhet, vereer ons deur jul optrede in jul daaglikse wandel. 25

In hierdie verklaring sien ons duidelik dat die hart van die evangelie uitgeruk is. Dit is jammer dat hierdie einste sentimente deur vandag se kerke weerspieël word, waar die liefde van God benadruk word, maar die krag daarvan word verloën. Min onderskeid word getref tussen goed en kwaad, maar die liefde word gepredik as stroperige sentimentaliteit. Die Bybel word nie meer in ag geneem nie, maar die eie ek is belangrik. Die Christus maak die volgende verklaring te dien effekte:

Dan moet elkeen van julle daagliks in jul diepste wese mediteer om die nodige gereedskap van kommunikasie te smee waarop julle, nie net n klein uitgesoekte groepie nie, geregtig is. Deur meditasie kan julle God se gebooie meer geredelik uitleef, veral wees lief vir God… wees lief vir God met julle hele hart, verstand en siel… en julle broers en susters soos julself. Daarom, deur die krag van God en vele ander mede-wêreldleraars wat my in hierdie New Age-poging bystaan, roep ek die heilige krag van God binne-in julle op om hierdie boodskap te hoor en om julle te bring na die Goue Era as n helder en skynende voorbeeld van die nuwe lewe wat almal kan meemaak deur bereidwilligheid om die liefde wat ons aanbied, te aanvaar. God se glimlag rus op ons gemeenskaplike geleentheid en toegewyde strewe. 26 (Klem bygevoeg.)

Let op dat die leuen van goddelikheid binne elke individu wéér herhaal word. Verder word die Bybel in die volgende verklaring gerelegeer na ’n sekondêre posisie, terwyl Christus na die Skrif verwys het as die bron van alle waarheid. Die liefdeskomponent word heeltemal buite verband geruk en vervang die leringe van die Bybel:

Is my boodskap aan almal in die godsdiensberoepe op hierdie planeet duidelik? Julle enigste verantwoordelikheid is om die kinders van God weer huis toe te bring. Doen dit deur elkeen in kontak te stel met sy innerlike leraar, die Heilige Gees, en die siel wat bekend is met sy lewensdoel en bloudruk deur God ontwerp. Bemoedig, inspireer en voed die siele wat leiding soek deur hulle voortdurend terug te draai na die Vader/Moeder, bekeer hulle innerlik. Teologie is gewoonlik nutteloos en argumente aangaande die Skrif is verkwiste energie. Neem slegs die tema van liefde en leef dit uit. Kanaliseer jul energie in die struktuur, die werk van die wêreld waar dit vrug sal dra. Enigiets minder is n swak respons op God se boodskap. 27

Die liefde van God vir die mensdom is nie gedemonstreer deurdat Hy ons sonde verskoon het nie. Dit is deur God gedemonstreer deur dié dat Hy met Sy eie lewe betaal het vir die mens se ongeregtigheid. Christus se dood is nie ’n verskoning vir sonde nie, maar ’n oproep tot bekering, en ’n nuwe lewe in Christus waarin ons gemaan word: “Gaan en sondig nie meer nie. Die tema van genotsugtigheid vermeng met die valse evangelie van liefde blyk duidelik in die volgende verklaring van die Christus:

Ek, die Christus, wêreldleraar, roep hiermee alle opregte persone op die planeet aarde om n liefhebber van God te word… n Liefhebber van jul planeet aarde… n liefhebber van  julself en alle lewende dinge regdeur die heelal. Hierdie planeet het vrywilligers nodig vir n liefdeskorps om saam te snoer in n band van samehorige en langdurige strewe. Sal julle by ons  van die hemel wat jul bystand vra, aansluit? Sal julle daagliks mediteer en jul liefde weekliks deel met andere wat mediteer? Sal julle een word met God? Indien wel, dan, deur die mag en gesag van my rol as julle wêreldleraar, skenk ek aan julle die volle samewerking van die hemel in jul verantwoordelikhede as gesante van wêreld- en universele vrede. Weet dat julle voortaan nooit alleen sal wees nie en dat n addisionele persoonlike gids of leraar tot jul beskikking gestel sal word wanneer julle meditatiewe kommunikasie-sisteem weer met die hemel verbind is. 28

Ten slotte, die tema van die verdrukking en die millennium word na vore gebring, nie as waarskuwing om die hart vir die komende Christus gereed te maak nie, soos in die Skrif geopenbaar, maar as ’n tydperk van groei, wat lei tot die geboorte van ’n hoër bewustheid. Soos verklaar deur die Christus:

Selfs al word die tydperk wat die Verdrukkinggenoem word, gesien as n soort van einde, het ek julle vertel dat daar geen einde in die Gees is nie, so julle moet nie verwag om n ondervinding mee te maak wat die lewe totaal beëindig nie.   Onthou altyd dat God uitbrei… uitbrei… uitbrei en dus so ook die sterregroepe en die heelalle en die sterrestelsels… my geliefdes, so ook ek en julle. Moet julle nie bekommer oor hoe dit begin het nie en wat God is nie. God blaas of “strek” Sy asem uit en Hy sal ons almal met Sy uitaseming huis toe blaas (dit is die konsep van Brahma uit- en inasemhaling – ’n Vediese konsep) om ons geestelike feesmaal te geniet. Vertrou net dat daar n plan met groot belofte en vreugde is vir dié wat dit kies. Vertrou. Glo. Sonder vertroue verkeer julle in gevaar. 29

’n Verdere verklaring aangaande die millennium is die volgende:

Julle nader nou hierdie Goue Era van die duisend jaar van vrede, my geliefdes; dra dus sorg dat jul geboortereg in orde is deur die enigste paspoort wat benodig word, daar te stel – julle bewys dat julle lig is en dat lig dít is wat julle verkies. Julle tye van meditasie sal hierdie kommunikasie-verbinding van lig en hoër energie-vibrasie opbou, wat julle nooit kan faal as die bande eers gesmee is nie. 30

Die kontras van hierdie stelling met die Bybelse lering aangaande die millennium is duidelik. (Sien Die Langverwagte Millennium van Vrede.) Hoe jammer dat die Christelike denominasies van die wêreld hierdie lering van demone verkondig eerder as die Bybelse weergawe wat almal tot bekering roep voor die groot en deurlugtige dag van die HERE.

Op die 11 Junie 1988 het die Maitreya sy eerste openbare verskyning gemaak. Hy het verskyn by die geloofsgenesingsentrum van Suster Mary Akatsa. Suster Akatsa het hom voorgestel as Jesus Christus. (Foto’s is beskikbaar met vriendelike vergunning van “Share International,” Amsterdam, Holland.) Sedertdien was die verskynings van die Christus meer en meer veelvuldig en verskeie mense beweer dat hulle hom op televisie in die Verenigde State van Amerika en Australië gesien het, waar honderde kykers sy verskynings, wat met wonderwerke en genesings gepaard gegaan het, op televisie waargeneem het.

Prominente New Age mense is nie meer sku om openlik te verklaar aan watter kant hulle hulself skaar nie, of selfs wie “Die Christus” werklik is nie. David Spangler, mede-direkteur en segsman vir die “Findhorn Community” in Noord Skotland het die volgende gesê:

Die ware lig van Lucifer kan nie gesien word deur verdriet, deur donkerte, deur verwerping nie. Die ware lig van hierdie groot wese kan alleenlik herken word wanneer n mens se eie oë met die lig van die Christus kan sien, die lig van die innerlike son. Lucifer werk binne elkeen van ons om ons te vervolmaak… elkeen van ons word op een of ander wyse tot by die punt gebring wat ek noem “Luciferiese inwyding”… Lucifer kom om ons die finale gawe van heelheid te skenk. 31

Hierdie tekens toon aan ons dat die tyd vir die finale misleiding, Satan wat hom voordoen as ’n engel van die lig, op hande is. Die ware uitstorting van die Heilige Gees moet voor die deur wees. Jesus Christus sal Sy werk nie met minder mag beëindig as waarmee Hy dit begin het nie. Die ware koms van Christus is op hande. Ons word versoek om uit Babilon uit te kom en ons af te skei van die bose vlammesee van mense wat hul sal skaar by die valse prins van hierdie wêreld om God se wet van nul en gener waarde te maak.

VERWYSINGS

 

 1. Through the Eyes of the Masters – Meditations and Portraits, David Anrias
 2. Ibid.
 3. Mary Baker Eddy, Science and Health with a Key to the Scripture, p. 71
 4. Ibid., p. 302
 5. Ibid., p. 584
 6. Ibid., p. 516
 7. Ibid., p. 480
 8. The teachings of Christ, p. 127
 9. Published August 1934, Statement by D.K., Prophecies by D.K.
 10. Ken Wilber, Up from Eden
 11. Helen Shucman, A Course in Miracles
 12. Ibid.
 13. Ibid.
 14. Matthew Fox, Harper San Francisco, The Coming of the Cosmic Christ, p. 8
 15. Ibid., p. 7
 16. Ibid., p. 8
 17. Ibid., p. 31
 18. Share International Magazine 4, No. 3, Maart 1985: 15-16
 19. C. Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow, p. 140
 20. Benjamin Creme, The reappearance of Christ and the Masters of Wisdom.
 21. Ibid.
 22. Ibid.
 23. Ibid.
 24. The Christ, New Teachings for an Awakening Humanity
 25. Ibid.
 26. Ibid.
 27. Ibid.
 28. Ibid.
 29. Ibid.
 30. Ibid.
 31. D. Spangler, Reflections of the Christ

Leave a Reply